Ngư?i dùng không th? truy c?p vào thi?t b? di đ?ng sau khi b?n kích ho?t và sau đó vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm trong Windows Vista, trong Windows Server 2008, trong Windows 7 ho?c Windows...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2738898 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n đ? t? ch?i truy c?p vào thi?t b? di đ?ng b?ng cách s? d?ng m?t thi?t l?p chính sách nhóm trong m?t môi trư?ng tên mi?n. Ví d ?, b?n b?t các thi?t l?p chính sách nhóm sau:
Ngư?i s? d?ng Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Removable lưu tr? Access\CD và DVD: t? ch?i truy c?p đ?c
Khi b?n vô hi?u hóa các thi?t l?p chính sách nhóm mà b?n kích ho?t, ngư?i dùng không th? truy c?p các thi?t b? di đ?ng trên khách hàng các máy tính đang ch?y Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong b?n ghi d?ch v? li?t kê thi?t b? di đ?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista Service Pack 2(SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.xxxx s? phiên b?n.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968103,93607 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Wpdbusenum.dll6.0.6002.2296885,50407 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i09-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i09-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968334,84807 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10509-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968100,35207 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20209-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296860,41607 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77709-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968160,25607 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49009-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,537,47207 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18409-Tháng chín-201115: 15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296830,20807 Tháng 9 năm 201107: 52x 86
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.2296887,55207 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06309-Tháng chín-201115: 15không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968546,81607 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00909-Tháng chín-201115: 14không áp d?ng
Wpdfs.dll6.0.6002.22968227,84007 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968115,20007 Tháng 9 năm 201109: 53x 64
Wpdbusenum.dll6.0.6002.22968111,61607 Tháng 9 năm 201109: 54x 64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i15 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i15 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968453,12007 Tháng 9 năm 201109: 52x 64
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10515 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968113,15207 Tháng 9 năm 201109: 52x 64
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20215 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296877,31207 Tháng 9 năm 201109: 52x 64
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77715 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968214,52807 Tháng 9 năm 201109: 52x 64
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49015 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,727,93607 Tháng 9 năm 201109: 54x 64
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18415 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296834,81607 Tháng 9 năm 201108: 37x 64
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.22968110,08007 Tháng 9 năm 201109: 54x 64
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06315 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968573,44007 Tháng 9 năm 201109: 54x 64
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00915 Tháng mư?i m?t, 201116: 15không áp d?ng
Wpdfs.dll6.0.6002.22968299,00807 Tháng 9 năm 201109: 54x 64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i09-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i09-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968334,84807 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10509-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968100,35207 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20209-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296860,41607 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77709-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968160,25607 Tháng 9 năm 201108: 49x 86
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49009-Tháng chín-201115: 13không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,537,47207 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18409-Tháng chín-201115: 15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296830,20807 Tháng 9 năm 201107: 52x 86
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.2296887,55207 Tháng 9 năm 201108: 50x 86
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06309-Tháng chín-201115: 15không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968193,53607 Tháng 9 năm 201108: 15IA-64
Wpdbusenum.dll6.0.6002.22968245,24807 Tháng 9 năm 201108: 16IA-64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i15 Tháng ba, 201110: 42không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i15 Tháng ba, 201110: 42không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968729,08807 Tháng 9 năm 201108: 16IA-64
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00915 Tháng ba, 201110: 42không áp d?ng
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338198,14408/10 / 201217: 07
Sysclass.dll6.1.7601.22128198,14408/10 / 201216: 46
Wpdbusenum.dll6.1.7600.2133888,06408/10 / 201217: 08
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 46
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 46
Wpdbusenum.dll6.1.7601.2212888,57608/10 / 201216: 46
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 46
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 46
Wpd_ci.dll6.1.7600.21338577,02408/10 / 201217: 08
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 Tháng sáu năm 200921: 46
Wpd_ci.dll6.1.7601.22128577,02408/10 / 201216: 46
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 Tháng sáu năm 200921: 46
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338207,36008/10 / 201217: 48
Sysclass.dll6.1.7601.22128207,36008/10 / 201217: 45
Wpdbusenum.dll6.1.7600.21338120,83208/10 / 201217: 48
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpdbusenum.dll6.1.7601.22128121,85608/10 / 201217: 45
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpd_ci.dll6.1.7600.21338611,32808/10 / 201217: 48
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpd_ci.dll6.1.7601.22128611,32808/10 / 201217: 45
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 Tháng sáu năm 200921: 07
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 50
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i22 Tháng b?y năm 200923: 50
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i13 Tháng m?t năm 201000: 13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i13 Tháng m?t năm 201000: 13
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338287,23208/10 / 201216: 46
Sysclass.dll6.1.7601.22128287,23208/10 / 201216: 48
Wpdbusenum.dll6.1.7600.21338254,46408/10 / 201216: 46
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 13
Wpdbusenum.dll6.1.7601.22128254,46408/10 / 201216: 48
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.737 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 13
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.304
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_9b5fb7a6cfc82396.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,854
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_7a3576b2e26fac13.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,464
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_4d380ca302773826.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin127,192
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_13603307dd36fa5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,583
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6ae574a17e76d87a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,984
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_wpdfs.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_28241bdee90909fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.664 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_f77e532a882594cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,878
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_d65412369acd1d49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,490
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_a956a826bad4a95c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin127,536
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6f7ece8b95946b94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,621
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_c704102536d449b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,320
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_wpdfs.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_8442b762a1667b30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.666 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,332
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_e0a8bc88cf2ddf44.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,955
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_4d380ca302773826.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin127,192
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_13603307dd36fa5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin76,583
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)09: 04
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_9b615b9ccfc62c92.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin5,866
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_7a371aa8e26db50f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,477
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6ae718977e74e176.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,307
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,461
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_5c27f7309e07be7afade06e9734cd2de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e0f340047959b8d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_779d31b30aa084802952e96555cf8474_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_5ad2349cf8984ee5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_875af4bd96cb70419440f70f7f25844c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d86b9f44ef3bf613.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_9464c98db1d2d51fa64e206c6cd9786d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_50f9472245739917.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_a32dbb455978cb584bf67ed2982b8ffe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_275e3d56efbd64de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin696
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_f491374b249feeda7b13cac083e9ed40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9851eb3d79e938f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_99c15c0433a0eda2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,450
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 33
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_9bb288f630bf3d9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,450
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 17
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_78971b104648761f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,133
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 39
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_7a8848024366c61a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,133
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 19
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_694718fee24fa286.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,502
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 36
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_6b3845f0df6df281.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,502
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 16
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_160684f85745b4111e13d8aff8fe53a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_284487b6fad541b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1cb4b3cbf4e576e1569dd7b80dd43ade_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_0874a4f29fbabb82.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_546c6f4496acb04afbbdfd4afda9ad32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_6ac4685f54cc132f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5f2576f56cbe0a5a5d38e60b6394087a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cbbe69bf47b9d531.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_60850b91d2b37cfdb458c660eb3e1106_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_7d383021a8cd6d5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tinlà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_706294910fc4c9bc1e2e603640b8fdf8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_bb76d7a9fb2c23e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8900efcc0854c7c6a825a1e8d60acc97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3229e27ca3d778aa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a3d2c4f269149501511aeb105bee935f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d0fd360ab4c40ec3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ac644df1d9f97a90ba285323578ab4a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_e340226d50de17ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f3ce9b4df4530d91b9b10c1eae0340c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_42236f2f50f91f99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f5dff787ebfe5ed8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.454
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 33
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_f7d12479e91caed3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.454
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 18
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_d4b5b693fea5e755.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.137 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 37
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d6a6e385fbc43750.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12.137 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 21
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_c565b4829aad13bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,506
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 31
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_c756e17497cb63b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,506
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 16
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_df0a60e63306a950.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,619
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 23
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e0fb8dd83024f94b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,619
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 02
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_5221041ccef9bf45c2f5cf49443e760f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cd0c2ad36e523c46.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinIa64_6d4445c89a1df83d7b820b5d8cdb953f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_1bc7dd9b7ca098c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinIa64_7f7c550ac2334d3fa06637bc44f27b46_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_d55b22c81e97e705.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinIa64_d2205fd4864b50f6057fc8320036e699_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_4fee3be74e7bbb6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 04
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_99c2fffa339ef69e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.452 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 32
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_9bb42cec30bd4699.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.452 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_7898bf0646467f1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,135
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 33
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_7a89ebf84364cf16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin12,135
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 17
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2738898 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2738898 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2738898

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com