Ngư?i dùng không th? truy c?p vào thi?t b? di đ?ng sau khi b?n kích ho?t và sau đó vô hi?u hóa m?t thi?t đ?t chính sách nhóm trong Windows Server 2008, trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 200...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2738898 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n t? ch?i truy c?p vào thi?t b? di đ?ng b?ng cách s? d?ng m?t thi?t l?p chính sách nhóm trong m?t môi trư?ng mi?n. Ví d?, b?n b?t các thi?t l?p chính sách nhóm sau:
Ngư?i s? d?ng Configuration\Policies\Administrative Templates\System\Removable lí Access\CD và DVD: t? ch?i truy c?p đ?c
Khi b?n vô hi?u hóa các thi?t l?p chính sách nhóm b?n kích ho?t, ngư?i dùng không th? truy c?p các thi?t b? lưu đ?ng trên máy tính khách hàng runningWindows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t l?i trong b?n ghi d?ch v? li?t kê thi?t b? di đ?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2. 22XXXWindows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.XXXXXX s? phiên b?n.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968103,93607 tháng 12 năm 201108:49x 86
Wpdbusenum.dll6.0.6002.2296885,50407 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i09-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73709-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968334,84807 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10509-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968100.35207 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20209-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296860,41607 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77709-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968160,25607 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49009-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,537,47207 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18409-tháng chín-201115:15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296830,20807 tháng 12 năm 201107:52x 86
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.2296887,55207 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06309-tháng chín-201115:15không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968546,81607 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00909-tháng chín-201115:14không áp d?ng
Wpdfs.dll6.0.6002.22968227,84007 tháng 12 năm 201108:50x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968115,20007 tháng 12 năm 201109:53x 64
Wpdbusenum.dll6.0.6002.22968111,61607 tháng 12 năm 201109:54x 64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i15 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73715 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968453,12007 tháng 12 năm 201109:52x 64
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10515 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968113,15207 tháng 12 năm 201109:52x 64
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20215 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296877,31207 tháng 12 năm 201109:52x 64
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77715 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968214,52807 tháng 12 năm 201109:52x 64
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49015 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,727,93607 tháng 12 năm 201109:54x 64
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18415 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296834,81607 tháng 12 năm 201108:37x 64
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.22968110,08007 tháng 12 năm 201109:54x 64
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06315 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968573,44007 tháng 12 năm 201109:54x 64
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00915 tháng 11 năm 201116:15không áp d?ng
Wpdfs.dll6.0.6002.22968299,00807 tháng 12 năm 201109:54x 64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i09-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73709-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceapi.dll6.0.6002.22968334,84807 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceapi.MOFkhông áp d?ng5.10509-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceclassextension.dll6.0.6002.22968100.35207 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceclassextension.MOFkhông áp d?ng3,20209-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledeviceconnectapi.dll6.0.6002.2296860,41607 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledeviceconnectapi.MOFkhông áp d?ng1,77709-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Portabledevicetypes.dll6.0.6002.22968160,25607 tháng 12 năm 201108:49x 86
Portabledevicetypes.MOFkhông áp d?ng3,49009-tháng chín-201115:13không áp d?ng
Wpdshext.dll6.0.6002.229682,537,47207 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpdshext.MOFkhông áp d?ng3,18409-tháng chín-201115:15không áp d?ng
Wpdshextautoplay.exe6.0.6002.2296830,20807 tháng 12 năm 201107:52x 86
Wpdshserviceobj.dll6.0.6002.2296887,55207 tháng 12 năm 201108:50x 86
Wpdshserviceobj.MOFkhông áp d?ng3,06309-tháng chín-201115:15không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysclass.dll6.0.6002.22968193,53607 tháng 12 năm 201108:15IA-64
Wpdbusenum.dll6.0.6002.22968245,24807 tháng 12 năm 201108:16IA-64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i15 tháng 3 năm 201110:42không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73715 tháng 3 năm 201110:42không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.0.6002.22968729,08807 tháng 12 năm 201108:16IA-64
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00915 tháng 3 năm 201110:42không áp d?ng
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix cùng v?i các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338198,14408/10 / 201217:07
Sysclass.dll6.1.7601.22128198,14408/10 / 201216:46
Wpdbusenum.dll6.1.7600.2133888,06408/10 / 201217:08
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:46
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:46
Wpdbusenum.dll6.1.7601.2212888,57608/10 / 201216:46
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:46
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:46
Wpd_ci.dll6.1.7600.21338577,02408/10 / 201217:08
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 tháng sáu, 200921:46
Wpd_ci.dll6.1.7601.22128577,02408/10 / 201216:46
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 tháng sáu, 200921:46
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338207,36008/10 / 201217:48
Sysclass.dll6.1.7601.22128207,36008/10 / 201217:45
Wpdbusenum.dll6.1.7600.21338120,83208/10 / 201217:48
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:07
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:07
Wpdbusenum.dll6.1.7601.22128121,85608/10 / 201217:45
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:07
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:07
Wpd_ci.dll6.1.7600.21338611,32808/10 / 201217:48
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 tháng sáu, 200921:07
Wpd_ci.dll6.1.7601.22128611,32808/10 / 201217:45
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00910 tháng sáu, 200921:07
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i22 tháng b?y năm 200923: 50
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73722 tháng b?y năm 200923: 50
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i13 tháng mư?i m?t, 201000:13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73713 tháng mư?i m?t, 201000:13
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Sysclass.dll6.1.7600.21338287,23208/10 / 201216:46
Sysclass.dll6.1.7601.22128287,23208/10 / 201216:48
Wpdbusenum.dll6.1.7600.21338254,46408/10 / 201216:46
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:13
Wpdbusenum.dll6.1.7601.22128254,46408/10 / 201216:48
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2.759 ngư?i10 tháng sáu, 200921:13
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.73710 tháng sáu, 200921:13
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n ofWindows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.304
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_9b5fb7a6cfc82396.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p5,854
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_7a3576b2e26fac13.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,464
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_4d380ca302773826.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p127,192
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_13603307dd36fa5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p76,583
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6ae574a17e76d87a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,984
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_wpdfs.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_28241bdee90909fa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.664 ngư?i
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_f77e532a882594cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p5,878
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_d65412369acd1d49.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,490
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:09
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_a956a826bad4a95c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p127,536
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6f7ece8b95946b94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p76,621
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_c704102536d449b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,320
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)11:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_wpdfs.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_8442b762a1667b30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.666 ngư?i
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,332
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_e0a8bc88cf2ddf44.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,955
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-portabledeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_4d380ca302773826.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p127,192
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-shellextension_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_13603307dd36fa5e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p76,583
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)09:04
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_9b615b9ccfc62c92.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p5,866
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_7a371aa8e26db50f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p14,477
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22968_none_6ae718977e74e176.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,307
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,461
Ngày (UTC)07 tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)13:49
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_5c27f7309e07be7afade06e9734cd2de_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e0f340047959b8d2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_779d31b30aa084802952e96555cf8474_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_5ad2349cf8984ee5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_875af4bd96cb70419440f70f7f25844c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d86b9f44ef3bf613.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_9464c98db1d2d51fa64e206c6cd9786d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_50f9472245739917.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_a32dbb455978cb584bf67ed2982b8ffe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_275e3d56efbd64de.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p696
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_f491374b249feeda7b13cac083e9ed40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9851eb3d79e938f4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p706
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_99c15c0433a0eda2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,450
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:33
Tên t?pX86_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_9bb288f630bf3d9d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,450
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:17
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_78971b104648761f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,133
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:39
Tên t?pX86_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_7a8848024366c61a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,133
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:19
Tên t?pX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_694718fee24fa286.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,502
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:36
Tên t?pX86_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_6b3845f0df6df281.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,502
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:16
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_160684f85745b4111e13d8aff8fe53a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_284487b6fad541b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_1cb4b3cbf4e576e1569dd7b80dd43ade_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_0874a4f29fbabb82.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?plà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_546c6f4496acb04afbbdfd4afda9ad32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_6ac4685f54cc132f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_5f2576f56cbe0a5a5d38e60b6394087a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cbbe69bf47b9d531.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p700
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_60850b91d2b37cfdb458c660eb3e1106_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_7d383021a8cd6d5b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?plà 1.062 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_706294910fc4c9bc1e2e603640b8fdf8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_bb76d7a9fb2c23e0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_8900efcc0854c7c6a825a1e8d60acc97_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3229e27ca3d778aa.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_a3d2c4f269149501511aeb105bee935f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d0fd360ab4c40ec3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_ac644df1d9f97a90ba285323578ab4a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_e340226d50de17ee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_f3ce9b4df4530d91b9b10c1eae0340c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_42236f2f50f91f99.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p710
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f5dff787ebfe5ed8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.454
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_f7d12479e91caed3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.454
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 18
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_d4b5b693fea5e755.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12.137 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18:37
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d6a6e385fbc43750.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12.137 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18:21
Tên t?pAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_c565b4829aad13bc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,506
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 31
Tên t?pAmd64_microsoft.Windows.h...ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_c756e17497cb63b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,506
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 16
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_df0a60e63306a950.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,619
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:23
Tên t?pWow64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e0fb8dd83024f94b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p6,619
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17:02
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_5221041ccef9bf45c2f5cf49443e760f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cd0c2ad36e523c46.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pIa64_6d4445c89a1df83d7b820b5d8cdb953f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_1bc7dd9b7ca098c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pIa64_7f7c550ac2334d3fa06637bc44f27b46_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_d55b22c81e97e705.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p708
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pIa64_d2205fd4864b50f6057fc8320036e699_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_4fee3be74e7bbb6e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20:04
Tên t?pIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_99c2fffa339ef69e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.452 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18:32
Tên t?pIa64_microsoft-windows-sysclass_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_9bb42cec30bd4699.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.452 ngư?i
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 15
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_7898bf0646467f1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,135
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 33
Tên t?pIa64_microsoft-windows-wpd-busenumservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_7a89ebf84364cf16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p12,135
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18:17
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2738898 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2738898 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2738898

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com