C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2739459 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n web site và phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này cung c?p các v? kh? năng tương h?p v? sau m?i nh?t c?a ?ng d?ng, thi?t b? và các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

theo m?c đ?nh, b?n ph?i cung c?p b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8. Không có tương tác là c?n thi?t v? phía b?n đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Hành đ?ng nâng c?p

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8. Sau đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t mà có th? đư?c kích ho?t:
 • Nâng c?p kh?i

  Hành đ?ng này đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng mà có th? gây ra vi?c nâng c?p đ? Windows 8 th?t b?i. Windows 8 có th? đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo.

 • Kh?i c?ng

  Hành đ?ng này đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8. Khi m?t kh?i c?ng đư?c đ?t trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau, b?n không th? ch?y các ?ng d?ng sau khi b?n nâng c?p. Windows 8 có th? đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo.

 • Kh?i m?m

  Hành đ?ng này đ?t m?t kh?i m?m trên m?t ?ng d?ng, khi b?n nâng c?p lên Windows 8. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t ch?c năng chính c?a m?t ?ng d?ng có th? không làm vi?c ho?c có th? gây ra s? m?t ?n đ?nh c?a ?ng d?ng.

 • Tr?nh đi?u khi?n kh?i

  Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n khi b?n nâng c?p lên Windows 8. N?u đi?u này x?y ra, m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 8 s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

 • Kh?i nâng c?p có th? cài đ?t l?i

  Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n vi?c nâng c?p lên Windows 8. Đ? ti?p t?c nâng c?p, b?n ph?i g? cài đ?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n. Có sau khi Windows 8 đư?c cài đ?t, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n th? ho?t đ?ng m?t cách chính xác khi ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t l?i.

 • Cài đ?t l?i sau khi nâng c?p

  Hành đ?ng này cho phép nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 hoàn t?t thành công. Tuy nhiên, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t l?i ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n sau khi n?óng cß?Ñp.

 • C?p Nh?t

  Hành đ?ng này c?i thi?n ch?c năng c?a m?t ?ng d?ng s?n có t? c?a s? ngư?i tiêu dùng xem trư?c phiên b?n phát hành c?a Windows 8.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi khi b?n nâng c?p

?ng d?ng ho?c các thi?t b? có th? tr?i nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t tương thích này.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và các thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n C?p Nh?t. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t b?n C?p Nh?t tương thích này.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngHành vi sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t?nh hư?ng đ?n các phương ti?n truy?n thông thi?t l?p??nh hư?ng đ?n các thi?t l?p trang web?
Nh?n d?ng khuôn m?t ToshibaNgư?i dùng đ? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c v?i vi?c nâng c?p và có th? cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Toshiba Disc CreatorNgư?i dùng đ? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c v?i vi?c nâng c?p và có th? cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Qu?n l? an ninh HP (678371)Ngư?i dùng đ? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c v?i vi?c nâng c?p và có th? cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Vodafone K4505-Z (ZTE)?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Sierra Wireless MC8355 - Gobi 3000?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Nhanh chóng b?t đ?u qu?n l??ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Lexmark x 2470?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Claro (Brazil) E173 (Huawei)?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Qu?n l? máy ?o t? ph?c v? khách hàng?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Băng thông r?ng di đ?ng Vodafone Lite?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
AU KDDI HID01 (HITACHI)?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
AT&T Đà 4 G (Sierra?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
cFosSpeed?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
L?ch Creator (Calendrier Créateur) Pháp?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
VMWare Workstation k? thu?t xem trư?c Đ?c?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
ABBYY PDF bi?n áp Pro Spain_Spanish?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
VMWare Workstation 9?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Băng thông r?ng di đ?ng Vodafone Lite?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.Không
Tr?nh đi?u khi?n ThinkPad MultiTouchNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
TOSHIBA HWNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
COMODO Internet SecurityNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
D? dàng qu?n l? tr?nh bàyNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
D? dàng qu?n l? ph?n m?mNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
An toàn RedirectorNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Comodo AntivirusNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
An toàn RedirectorNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Ai s?cNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Thi?t b? b?o v? Nh?t b?nNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Ch? c?n b? ph?n m?m 2010 (????????2010) JapaenseNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
HopSurf thanh công c?Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
ST Micro AccelerometerNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
N-trang đi?mNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Auslogics BoostSpeedNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Dell giai đo?nNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
HotSpot ShieldNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Trung tâm ki?m soát c?a SamsungNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
ECO ModeNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Fujitsu t?t c? PCNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
T?ng s? b?o v? ch?ng virusNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
AL m?t kh?i IINgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Lenovo t? đ?ng cu?nNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Khu v?c báo đ?ng Internet an ninh năm 2012Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Tư?ng l?a Comodo cá nhânNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Gia đ?nh McAfee b?o v? 2012Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
NatureIME 9 (????9) x 86 Trad_ChineseNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
COMODO Internet Security hoàn thành năm 2012Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Samsung ph?c h?i gi?i phápNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
B?o v? DellData Phiên b?n 2,2 Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
ECO ModeNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Tăng internet security 2011Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Macrium ph?n ánhNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
DAEMON Tools Pro nâng caoNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Ph?n m?m đ? h?a DisplayLink USBNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p URL thông tin thêm v? s?n ph?m tương thích.
Alps touchpadC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách cung c?p m?t C?p Nh?t cho các ?ng d?ng và cung c?p thêm thông tin URL v? tính tương thích c?a s?n ph?m.
Phiên b?n GPU c?a NVidia OEM Dell driver cho Quadro160MC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Visual Studio 2005C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
HP elitebook 2740pC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Lenovo Ideapad U300s tr?nh đi?u khi?n webcamC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Visual Studio 2005 hi?u su?t công c?C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Pogoplug sao lưuC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
SlimCleanerC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Chuyên nghi?p VirusBusterC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Ch? c?n b? ph?n m?m 2010 (????????2010) - ATOK 2010 cho Windows Nh?t b?n C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Xu hư?ng vi Titan 2012_JapaneseC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
iTunes (x 86)C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
LG thông minh chăm sócC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
TC30463700A-BluerayPlayerC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
LenovoC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Lenovo PC chăm sócC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
LG t?c đ? qu?n l?C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
GOM Player Nh?t b?nC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
FileMaker Server 12 nâng caoC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Jotta Na UyC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
PCDoctor_Windows_Bundle_FujitsuC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
NovaBackup ProfessionalC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Folder LockC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Rư?u 120% th? nghi?mC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Infineon TPM chuyên nghi?p góiC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
O & O SafeErase Professional phiên b?n x 64 ti?ng Đ?cC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Microsoft Office 2010 phiên b?n Starter EditionC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
PerfectDisk Server 12,5C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Tweakcube (??) Sim_ChineseC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Pro Tools 9C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
PogoplugC?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không
Norton Internet Scecurity 2012C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cu?i cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.Không

Thu?c tính

ID c?a bài: 2739459 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB2739459 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2739459

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com