Nor?dami pa?alinti ?Microsoft Office 2013? arba ?Office 365? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Taisyti:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


SVARBU: Dialogo langas Failo atsisiuntimas rodomas ?Internet Explorer? lango apa?ioje. Kai atsisiun?iate Taisym?, dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite ?ra?yti. Kai procesas baigsis, spustel?kite Atidaryti aplank?, raskite fail? (pavadinimo prad?ia turi b?ti ?O15CTRRemove?) ir dukart j? spustel?dami paleiskite Taisym?. Jei spustel?site Atidaryti, paleid?iant Taisym? gali kilti problem?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


Nor?dami su?inoti, kaip i? naujo ?diegti ?Office 2013? arba ?Office 365?, ?r. Kaip i? naujo ?diegti ?Office 2013? arba ?Office 365?.

Ar tai i?sprend? problem?

Jei norite pa?alinti ?Office 2013? arba ?Office 365? naudodami Taisymo sprendim?, i?bandykite toliau pateiktus ?alinimo veiksmus arba kreipkit?s pagalbos ? technin?s pagalbos tarnyb?.

Kaip pa?alinti ?Office 2013? arba ?Office 365? rankiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

1 veiksmas. Nustatykite savo ?Office? versijos diegimo tip?

Prie? atlikdami neautomatinio ?alinimo veiksmus turite su?inoti ?diegtos ?Office? versijos diegimo tip?. Tai svarbu, nes kiekvienam diegimo tipui gali reik?ti skirtingo ?alinimo b?do.

Nor?dami nustatyti turimos ?Office? versijos diegimo tip?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Office? program?, pavyzd?iui, ?Microsoft Word?.
 2. Meniu Failas spustel?kite Abonementas.
 3. Jei ?Office 2013? buvo ?diegtas naudojant technologij? ?Spustel?kite ir naudokit?s?, rodomas elementas Naujinimo parinktys. Jei buvo atliktas MSI diegimas, elementas Naujinimo parinktys nerodomas.
Patarimai
 • ?Spustel?kite ir naudokit?s? ? tai naujas b?das, kuriuo naudodamiesi galite diegti ir naujinti ?Microsoft Office? internetu. ?Spustel?kite ir naudokit?s? veikia pana?iai kaip srautinis vaizdo ?ra?o perdavimas. Pagal numatytuosius parametrus ?Office 365? produktai ?diegti naudojant ?spustel?kite ir naudokit?s?.
 • MSI yra tradicinis b?das ?diegti ?Office?. Paprastai ?Office? diegiamas i? vietinio diegimo i?tekliaus.

2 veiksmas. Rankiniu b?du pa?alinkite ?Office 2013? arba ?Office 365?

Jei ?Office 2013?, pvz., ?Office 365 Home?, ?diegtas naudojant technologij? ?spustel?kite ir naudokit?s?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pastaba Nor?dami naudoti ?? b?d?, turite prisijungti prie ?Windows? naudodami administratoriaus abonement?. Jei tai j?s? asmeninis kompiuteris, tikriausiai jau esate prisijung? naudodami administratoriaus abonement?. Jei kompiuteris priklauso tinklui, gali reik?ti pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos. Nor?dami su?inoti, ar esate prisijung? per administratoriaus abonement?, ?r. ?? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
Kaip nustatyti ?Windows? vartotojo abonemento tip? (gali b?ti angl? k.)

1 veiksmas. Likusi? ?Windows Installer? paket? ?alinimas

 1. Atidarykite ?Office 15? diegimo aplank?. Pagal numatytuosius parametrus aplanko vieta yra C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Atidarykite ?aknin? aplank?, integravimo aplank?, tada panaikinkite visus failus C2RManifest*.xml, pvz., c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Naudodami vien? i? toliau pateikt? b?d? paleiskite komandin? eilut? kaip administratorius.


  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti. Spustel?kite Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.

  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, perkelkite ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?ka ?veskite CMD. Ie?kos rezultatuose paspauskite ir sekund? palaikykite komandin? eilut? ir spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei naudojate pel?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite komandin? eilut?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis.
 4. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ?Enter?:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
2 veiksmas. ?Office 2013? suplanuot? u?duo?i? ?alinimas
 1. Paleiskite komandin? eilut? kaip administratorius.
 2. ? komandin? eilut? ?ra?ykite toliau nurodytas komandas ir po kiekvienos komandos paspauskite ?Enter?:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3 veiksmas. ?Spustel?kite ir naudokite? u?duo?i? baigimas naudojant u?duo?i? tvarkytuv?
 1. Vienu i? toliau i?vardyt? b?d? atidarykite u?duo?i? tvarkytuv?.

  ?Windows 7?

  De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??i? u?duo?i? juostos srit? ir spustel?kite Paleisti u?duo?i? tvarkytuv?.


  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, stumkite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?ka ?veskite Task Manager. Ie?kos rezultatuose spustel?kite U?duo?i? tvarkytuvas.
 2. Spustel?kite skirtuk? Procesas, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite toliau nurodyt? proces? (jei veikia) pavadinimus ir spustel?kite Baigti proces?. Sistemoje ?Windows 8? arba ?Windows 8.1? spustel?kite Baigti u?duot?.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4 veiksmas. ?Office 2013? tarnybos panaikinimas
 1. Paleiskite komandin? eilut? kaip administratorius.
 2. ? komandin? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand?, tada paspauskite klavi?? ?Enter?.

  sc delete OfficeSvc
5 veiksmas. ?Office 2013? fail? naikinimas

 1. Vienu i? toliau nurodyt? b?d? atidarykite dialogo lang? Vykdyti.


  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti. Spustel?kite Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. Spustel?kite Vykdyti.

  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, perkelkite ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?ka ?veskite Run. Ie?kos rezultatuose spustel?dami Vykdyti atidarykite.
  Pastaba Atidaryti dialogo lang? Vykdyti taip pat galite paspausdami ?Windows? logotipo klavi?? + R.
 2. Lauke Atidaryti ?veskite %ProgramFiles%, tada spustel?kite Gerai.
 3. Panaikinkite aplank? Microsoft Office 15.
 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti, ?veskite %ProgramData%\Microsoft, tada spustel?kite Gerai.
 5. Panaikinkite aplank? ClickToRun. Jei tokio aplanko n?ra, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti, ?veskite %ProgramData%\Microsoft\office, tada spustel?kite Gerai.
 7. Panaikinkite fail? FFPackageLocker.

Pastaba Jei negalite panaikinti aplanko arba failo, nes jis atidarytas arba j? naudoja kita programa, paleiskite kompiuter? i? naujo ir bandykite dar kart?. Jei vis tiek negalite pa?alinti aplanko, pereikite prie kito veiksmo.

6 veiksmas. ?Office 2013? registro dalini? rakt? naikinimas

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.
 1. Atidarykite ?rank? Registro rengykl?.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti. Spustel?kite Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. Spustel?kite Vykdyti.
  3. ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, stumkite j? ?emyn ir spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?ka ?veskite regedit. Ie?kos rezultat? srityje spustel?dami regedit.exe atidarykite j?.
 2. Panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Pastaba
  Dalinio rakto ?Microsoft Office 15 <Edition>- en-us? pavadinimas priklauso nuo ?Office 2013? atsarg? saugojimo vieneto (SKU) ir ?diegtos kalbos versijos.
7 veiksmas. Meniu Prad?ia nuorod? panaikinimas
 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. Lauke Vykdyti ?veskite %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs ir paspauskite klavi?? ?Enter?.
 3. Panaikinkite ?Office 2013? aplankus.
8 veiksmas. ?Microsoft Office Habanero? vietinio komponento ir ?Habanero? papildomo vietinio komponento ?alinimas
 1. Paleiskite komandin? eilut? kaip administratorius.
 2. Komandin?je eilut?je ?ra?ykite vien? i? ?i? komand? ir paspauskite ?Enter?:
  • Jei naudojate ?Office 2013? x86 versij? x64 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate ?Office 2013? x86 versij? x86 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Jei naudojate ?Office 2013? x64 versij? x64 operacin?je sistemoje, vykdykite ?i? komand?: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Jei ?Office 2013? buvo ?diegtas naudojant MSI
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
SVARBU ? Informacija, kuri? turite ?inoti prie? ?alindami ?Office 2013?:

Nor?dami naudoti meniu Rodinys arba ?rankiai, i? prad?i? turite paspausti klavi?? ALT, kad b?t? rodoma meniu juosta. Jums reik?s per?i?r?ti pasl?ptus failus ir aplankus. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite ?Windows Explorer?.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys. Paspausdami klavi?? ALT atidarykite meniu juost?.
 3. Spustel?kite skirtuk? Rodinys.
 4. Srities I?pl?stiniai parametrai dalyje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
 5. At?ym?kite ?ym?s langel? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius.
 6. Spustel?kite Gerai ir u?darykite langus.

1 veiksmas. Pa?alinkite visus likusius ?Windows Installer? paketus, skirtus sistemai ?Office 2013?

 1. Vienu i? toliau nurodyt? b?d? atidarykite dialogo lang? Vykdyti.

  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti. Spustel?kite Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. Spustel?kite Vykdyti.
  ?Windows 8? arba ?Windows 8.1?
  1. I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti. Jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? vir?utin? de?in?j? ekrano kamp?, perkelkite ?emyn, tada spustel?kite Ie?koti.
  2. Lauke Ie?ka ?veskite Run. Ie?kos rezultatuose spustel?dami Vykdyti atidarykite.
 2. ?veskite installer ir spustel?kite Gerai.

  Pastaba ?iais veiksmais atidaromas aplankas? %windir%\Installer?.
 3. Meniu Rodinys spustel?kite I?samios informacijos pasirinkimas.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Tema, lauke Pa?ym?to stulpelio plotis (pikseliais) ?veskite 340, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Gali praeiti kelios minut?s, kol prie kiekvieno .msi failo atsiras tema.
 5. Meniu Rodinys perkelkite pel?s ?ymikl? ant Rikiuoti pagal, tada spustel?kite Tema.
 6. Jei atidaromas dialogo langas Vartotojo abonemento valdymo tarnyba, t?skite spustel?dami Leisti.
 7. Raskite kiekvien? .msi fail?, kurio tema yra ?Microsoft Office <produkto pavadinimas> 2013?, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite .msi fail?, tada spustel?kite ?alinti.

  Pastaba Rezervavimo ?enklas <produkto pavadinimas> ? tai ?Office 2013? produkto pavadinimas.

2 veiksmas. Sustabdykite ?Office? ?altinio variklio tarnyb?

 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite services.msc ir spustel?kite Gerai.
 3. Lange Tarnybos patikrinkite, ar veikia tarnyba Office Source Engine. (Jei taip, stulpelyje B?sena rodoma Paleista.) Jei ?i tarnyba paleista, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Office Source Engine, tada spustel?kite Stabdyti.
 4. U?darykite lang? Tarnybos.

3 veiksmas. Panaikinkite visus likusius ?Office 2013? diegimo aplankus

 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Kompiuteryje, kuriame naudojama 64 bit? ?Windows? versija, ?veskite %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared ir spustel?kite Gerai.
 3. Jei yra toliau nurodyti aplankai, panaikinkite juos.
  • ?Office15?
  • ?Source Engine?
 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 5. ?veskite %ProgramFiles%\Microsoft Office, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba. Kompiuteryje, kuriame naudojama 64 bit? ?Windows? versija, ?veskite %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office ir spustel?kite Gerai.
 6. Panaikinkite aplank? ?Office15?.
 7. Kiekvieno stand?iojo disko ?akniniame aplanke raskite ir atidarykite aplank? MSOCache. Jei ?io aplanko nematote, atlikite toliau nurodytus veiksmus:
  1. Atidarykite ?Windows Explorer?, tada meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Rodinys.
  3. Srities I?pl?stiniai parametrai dalyje Pasl?pti failai ir aplankai spustel?kite Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
  4. I?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus, tada spustel?kite Gerai.
   • Aplanke MSOCache atidarykite aplank? All Users, tada panaikinkite visus aplankus, kuri? pavadinime yra tekstas 0FF1CE}-.

    Pastaba. ?iame tekste vietoje raid?i? O ir I yra skai?iai 0 (nulis) ir 1.

    Pavyzdys: {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

4 veiksmas. Panaikinkite visus likusius ?Office 2013? diegimo failus

 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite %appdata%\microsoft\templates ir spustel?kite Gerai.
 3. Panaikinkite toliau nurodytus failus.
  • Normal.dotm
  • Welcome to Word.dotx

 4. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 5. ?veskite %appdata%\microsoft\document building blocks ir spustel?kite Gerai.
 6. Atidarykite aplanke Dokumento k?rimo blokai esant? poaplank?.

  Pastaba. Poaplankio pavadinim? sudaro ketur?enklis skai?ius, kuris nurodo ?Microsoft Office? program? paketo kalb?.
 7. Panaikinkite fail? building blocks.dotx.
 8. Prie? atlikdami likusius veiksmus, u?darykite visas programas.

5 veiksmas. Panaikinkite ?Office 2013? sistemos dalinius registro raktus

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du netinkamai modifikuosite registr?, gali kilti dideli? problem?. Norint i?spr?sti ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ias problemas pavyks i?spr?sti. Modifikuodami registr? prisiimate atsakomyb?.

Svarbu. ?iame straipsnyje pateikiama informacijos, kaip modifikuoti registr?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip kurti atsargines registro kopijas, atkurti ir modifikuoti registr?, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir skaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti ?Windows? registro atsargines kopijas ir j? atkurti
Raskite ir panaikinkite ?Office 2013? registro dalinius raktus, jei j? yra. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite ?? registro dalin? rakt?:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Meniu Failas spustel?kite Eksportuoti, ?veskite DeletedKey01, tada spustel?kite ?ra?yti.
 5. Meniu Redagavimas spustel?kite Naikinti, tada patvirtinkite spustel?dami Taip.
 6. Kartodami ?iuos veiksmus (1?7) panaikinkite visus registro dalinius raktus, nurodytus toliau pateiktame s?ra?e. Sulig kiekvienu daliniu raktu pakeiskite eksportuoto rakto pavadinim? vienetu.

  Pavyzdys: Vietoj antrojo dalinio rakto ?veskite DeletedKey02, vietoj tre?iojo dalinio rakto ?veskite DeletedKey03 ir t. t.

  Pastaba. Toliau pateikiamuose registro raktuose ?vaig?dut?s simbolis (*) rei?kia vien? arba kelis dalinio rakto pavadinimo simbolius.

32 bit? ?Windows? versijos

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

64 bit? ?Windows? versijos

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Taip pat panaikinkite toliau nurodytus registro dalinius raktus:
 1. Raskite vien? i? toliau nurodyt? dalini? rakt? atsi?velgdami ? turim? ?Windows? versij?:
  • 32 bit? versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bit? versija: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Meniu Failas spustel?kite Eksportuoti, ?veskite UninstallKey01, tada spustel?kite ?ra?yti.
 3. Dalyje Pa?alinti, skirtoje daliniam raktui, kur? radote atlikdami 1 veiksm?, i?diegti, spustel?kite kiekvien? dalin? rakt? ir nustatykite, ar jam priskirta toliau nurodyta reik?m?.
  • Pavadinimas: ?UninstallString?
  • Duomenys: failo_pavadinimas kelias\Office Setup Controller\Setup.exe kelias

  Pastaba. ?iame pavyzdyje failo_pavadinimas yra diegimo programos pavadinimo vietos rezervavimo ?enklas, o kelias yra failo kelio vietos rezervavimo ?enklas.

 4. Jei dalinio rakto pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis, meniu Redagavimas spustel?kite Naikinti. Jei nesutampa, pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol rasite ir panaikinsite visus dalinius raktus, kuri? pavadinimas ir duomenys sutampa su 3 veiksme nurodytu pavadinimu ir duomenimis.
 6. U?darykite registro rengykl?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

Pagalba realiuoju laiku


Daugiau informacijos

Kaip i? naujo ?diegti ?Office 2013? arba ?Office 365? po pa?alinimo

Prisijunkite savo abonemento puslapyje ir spustel?dami mygtuk? Diegti ?diekite ?Office? i? naujo tame pa?iame kompiuteryje. Jei ?sigijote ?Office? DVD diske, diekite naudodami DVD ir produkto rakt?, pateikt? produkto pakuot?je.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 2739501
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. liepos 15 d.
Taikoma:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.