Lai autom?tiski atinstal?tu Microsoft Office 2013 vai Office 365, noklik??iniet uz pogas Fix it.

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it!
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu


SVAR?GI! P?rl?kprogrammas Internet Explorer loga apak?da?? tiek par?d?ts dialoglodzi?? Failu lejupiel?de. P?c risin?juma Fix it lejupiel?d??anas dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Saglab?t. Kad tas ir izdar?ts, noklik??iniet uz pogas Atv?rt mapi, atrodiet failu (nosaukumam ir j?s?kas ar ?O15CTRRemove?) un veiciet dubultklik??i uz ?? faila, lai palaistu risin?jumu ?Fix it?. Ja noklik??in?sit uz Atv?rt, var rasties ar risin?juma ?Fix it? palai?anu saist?tas probl?mas.

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de


Ja v?laties uzzin?t, k? atk?rtoti instal?t programmat?ru Office 2013 vai Office 365, skatiet K? atk?rtoti instal?t Office 2013 vai Office 365.

Vai probl?ma ir atrisin?ta?

Ja nevarat atinstal?t Office 2013 vai Office 365, izmantojot risin?jumu ?Fix it?, m??iniet veikt t?l?k min?t?s manu?l?s atinstal??anas darb?bas vai sazinieties ar tehnisk? atbalsta speci?listu.

Office 2013 vai Office 365 manu?la atinstal??ana

Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

1. darb?ba. Nosakiet izmantojam?s Office versijas instal?cijas veidu

Pirms manu?las atinstal??anas jums ir j?zina, k?ds ir instal?t?s Office versijas instal?cijas veids. Tas ir svar?gi, jo katram instal?cijas veidam var b?t nepiecie?ama cita atinstal??anas metode.

Lai noteiktu j?su izmantot?s Office versijas instal??anas veidu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Start?jiet k?du Office lietojumprogrammu, piem?ram, Microsoft Word.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Konts.
 3. Ja ir programmat?ra Office 2013 tika instal?ja, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run, tiek par?d?ts vienums Atjaunin??anas opcijas. MSI instal?cijas gad?jum? vienums Atjaunin??anas opcijas netiek r?d?ts.
Padomi
 • Tehnolo?ija Click-to-Run ir jauna metode, ko varat izmantot programmu komplekta Microsoft Office instal??anai un atjaunin??anai no interneta. Tehnolo?ija Click-to-Run darbojas l?dz?gi k? video straum??ana. P?c noklus?juma Office 365 produkti tiek instal?ti, izmantojot tehnolo?iju Click-to-Run.
 • Parasti programmu komplekta Office instal??anai tiek izmantota metode MSI. Programmu komplekts Office tiek instal?ts no lok?l? instal??anas resursa.

2. darb?ba. Manu?li atinstal?jiet programmu komplektu Office 2013 vai Office 365

Tehnolo?ijas Click-to-Run izmanto?ana, instal?jot programmu komplektu Office 2013, piem?ram Office 365 Home
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Piez?me. Lai izmantotu ?o metodi, j?piesak?s oper?t?jsist?m? Windows ar administratora kontu. Ja tas ir j?su person?lais dators, j?s, visticam?k, jau esat pierakst?jies ar administratora kontu. Ja ?is dators ir da?a no t?kla, iesp?jams, b?s j?l?dz pal?dz?ba sist?mas administratoram. Lai p?rbaud?tu, vai esat pieteicies ar administratora kontu, skatiet ?o Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
K? oper?t?jsist?m? Windows noteikt lietot?ja konta tipu

1. darb?ba. No?emiet atliku??s programmas Windows Installer pakotnes

 1. Atveriet Office 15 instal?cijas mapi. P?c noklus?juma mape atrodas ?eit: C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Atveriet mapi root, atveriet mapi integration un p?c tam dz?siet visus C2RManifest*.xml failus, piem?ram, c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Izmantojot k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, start?jiet komandu uzvedni k? administrators.


  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt. Noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam atveriet mapi Piederumi.
  2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam uz Palaist k? administratoram.

  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet CMD. Mekl??anas rezult?tos nospiediet vienumu Komandu uzvedne un sekundi to turiet, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram. Ja izmantojat peli, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam noklik??iniet uz Palaist k? administratoram.
 4. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter:

  cd ?C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration?

  integrator.exe /U un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter.
2. darb?ba. No?emiet programmu komplekta Office 2013 iepl?notos uzdevumus
 1. Start?jiet komandu uzvedni k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u Enter:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3. darb?ba. Izmantojiet uzdevumu p?rvaldnieku, lai beigtu tehnolo?ijas Click-to-Run uzdevumus
 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu uzdevumu p?rvaldnieku.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7

  Ar peles labo pogu noklik??iniet tuk?? uzdevumjoslas apgabal? un p?c tam atlasiet Start?t uzdevumu p?rvaldnieku.


  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Uzdevumu p?rvaldnieks. Mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz Uzdevumu p?rvaldnieks.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Process, ar peles labo pogu noklik??iniet uz to t?l?kmin?tajiem procesiem, ja tie darbojas dator?, un p?c tam atlasiet opciju Beigt procesu. Sist?m? Windows 8 vai Windows 8.1 noklik??iniet uz Beigt uzdevumu.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4. darb?ba. Dz?siet Office 2013 pakalpojumu
 1. Start?jiet komandu uzvedni k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet t?l?k nor?d?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u Enter:

  sc delete OfficeSvc
5. darb?ba. Dz?siet Office 2013 failus

 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.


  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt. Noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam atveriet mapi Piederumi.
  2. Noklik??iniet uz Izpild?t.

  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Run. Mekl??anas rezult?tu r?t? noklik??iniet uz vienuma Palaist, lai to atv?rtu.
  Piez?me. Varat ar? nospiest Windows logotipa tausti?u + R, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet %ProgramFiles% un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Dz?siet mapi Microsoft Office 15.
 4. Atveriet dialoglodzi?u Izpild?t, ierakstiet %ProgramData%\Microsoft un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Dz?siet mapi ClickToRun. Ja ??s mapes nav, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 6. Atveriet dialoglodzi?u Izpild?t, ierakstiet %ProgramData%\Microsoft\office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 7. Dz?siet failu FFPackageLocker.

Piez?me. Ja nevarat dz?st mapi vai failu, kas ir atv?rts vai kuru izmanto cita programma, restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet v?lreiz. Ja joproj?m nevarat no?emt mapi, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.

6. darb?ba. Izdz?siet Office 2013 re?istra apak?atsl?gas

Svar?gi! Prec?zi izpildiet ?aj? sada?? min?t?s darb?bas. Modific?jot re?istru nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. Pirms re?istra modific??anas  dubl?jiet to, lai re?istru var?tu atjaunot tad, ja rastos probl?mas.
 1. Atveriet Re?istra redaktoru.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt. Noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam atveriet mapi Piederumi.
  2. Noklik??iniet uz Izpild?t.
  3. Ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
    
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet regedit. Mekl??anas rezult?tu r?t? noklik??iniet uz vienuma regedit.exe, lai to atv?rtu.
 2. Dz?siet ??das re?istra apak?atsl?gas:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Piez?me.
  Apak?atsl?gas nosaukums ?Microsoft Office 15 <Edition>- en-us? ir atkar?gs no instal?t?s Office 2013 noliktavas vien?bas (SKU) un instal?t?s valodas versijas.
7. darb?ba. Dz?siet s?kuma izv?lnes sa?snes
 1. Atveriet dialoglodzi?u Izpild?t.
 2. Lodzi?? Izpild?t ierakstiet %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs un nospiediet tausti?u Enter.
 3. Dz?siet Office 2013 mapes.
8. darb?ba. Atinstal?jiet Microsoft Office Habanero viet?jo komponentu un Habanero papildu viet?jo komponentu
 1. Start?jiet komandu uzvedni k? administrators.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m komand?m un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  • Ja izmantojat Office 2013 x86 versiju oper?t?jsist?mas x64 versij?, izpildiet ??du komandu: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Ja izmantojat Office 2013 x86 versiju oper?t?jsist?mas x86 versij?, izpildiet ??du komandu: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Ja izmantojat Office 2013 x64 versiju oper?t?jsist?mas x64 versij?, izpildiet ??du komandu: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Office 2013 MSI instal?cijai
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
SVAR?GI! - Inform?cija, kas j?zina pirms Office 2013 no?em?anas.

Lai izmantotu izv?lni Skats vai R?ki, vispirms nospiediet tausti?u ALT, lai tiktu r?d?ta izv???u josla. P?c tam j?skat?s sl?ptie faili un mapes. Lai to paveiktu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

 1. Atveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas. Nospiediet tausti?u ALT, lai par?d?tu izv?lnes joslu.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
 4. R?ts Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
 5. Not?riet izv?les r?ti?u Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus.
 6. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam aizveriet logus.

1. darb?ba. No?emiet visas paliku??s Office 2013 Windows Installer pakotnes

 1. Izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, lai atv?rtu dialoglodzi?u Palaist.

  Oper?t?jsist?m? Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt. Noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam atveriet mapi Piederumi.
  2. Noklik??iniet uz Izpild?t.
  Oper?t?jsist?mai Windows 8 vai Windows 8.1
  1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju uz leju un p?c tam noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
  2. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet Run. Mekl??anas rezult?tu r?t? noklik??iniet uz vienuma Palaist, lai to atv?rtu.
 2. Ierakstiet installer un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Tiek atv?rta mape %windir%\Installer.
 3. Izv?ln? Skats noklik??iniet uz Izv?l?ties detaliz?tu inform?ciju.
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u T?ma, lodzi?? Atlas?t?s kolonnas platums (pikse?os) ierakstiet 340 un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Var paiet vair?kas min?tes, l?dz t?mas par?d?sies blakus katram .msi failam.
 5. Izv?ln? Skats nor?diet uz K?rtot p?c un p?c tam noklik??iniet uz T?ma.
 6. Ja tiek r?d?ts dialoglodzi?? Lietot?ja konta kontrole, noklik??iniet uz At?aut, lai turpin?tu.
 7. Atrodiet .msi form?ta failus, kuru t?ma ir ?Microsoft Office <produkta nosaukums> 2013?, ar peles labo pogu noklik??iniet uz katra .msi form?ta faila un p?c tam noklik??iniet uz Atinstal?t.

  Piez?me. Vietturis <produkta nosaukums> ir Office 2013 produkta nosaukums.

2. darb?ba. Apturiet pakalpojuma Office Source Engine darb?bu.

 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Log? Pakalpojumi nosakiet, vai pakalpojums Office Source Engine darbojas. (Ja pakalpojums darbojas, kolonn? Statuss tiek par?d?ts teksts ?Start?ts?.) Ja ?is pakalpojums darbojas, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Office Source Engine un p?c tam noklik??iniet uz Aptur?t.
 4. Aizveriet logu Pakalpojumi.

3. darb?ba. Dz?st jebkuru atliku?o Office 2013 instal?cijas mapi

 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija, ierakstiet %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Ja dator? ir ??s mapes, dz?siet t?s:
  • Office15;
  • Source Engine.
 4. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 5. Ierakstiet %ProgramFiles%\Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

  Piez?me. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versija, ierakstiet %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Dz?siet mapi ar nosaukumu Office15.
 7. Katra ciet? diska saknes map? atrodiet un p?c tam atveriet mapi MSOCache. Ja mape nav redzama, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Atveriet p?rl?kprogrammu Windows Explorer un p?c tam izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
  3. R?ts Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
  4. No?emiet izv?les r?ti?as Pasl?pt aizsarg?tos oper?t?jsist?mas failus atz?mi un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
   • Map? MSOCache atveriet mapi Visi lietot?ji un p?c tam dz?siet visas mapes, kuru nosaukum? ir ietverts teksts 0FF1CE}-.

    Piez?me. ?aj? tekst? burtu ?O? un ?I? viet? ir lietots cipars 0 (nulle) un cipars 1.

    Piem?rs. {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

4. darb?ba. Dz?siet jebkuru atliku?o Office 2013 instal?cijas mapi

 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet %appdata%\microsoft\templates un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Dz?siet ?os failus:
  • Normal.dotm;
  • Welcome to Word.dotx.

 4. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 5. Ierakstiet %appdata%\microsoft\document building blocks un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Atveriet map? Dokumentu veido?anas bloki eso?o apak?mapi.

  Piez?me. Apak?mapes nosaukums ir ?etru ciparu skaitlis, kas apz?m? programmu komplekta Microsoft Office valodu.
 7. Dz?siet failu building blocks.dotx.
 8. Pirms n?kamo darb?bu veik?anas aizveriet visas programmas.

5. darb?ba. Izdz?siet re?istra apak?atsl?gas sist?mai Office 2013.

Br?din?jums! Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai cit?di, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Svar?gi! ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?rliecinieties, ka zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl?juma izveidi, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana sist?m? Windows
Atrodiet un p?c tam dz?siet Office 2013 re?istra apak?atsl?gas, ja t?das ir. Lai to izdar?tu, r?kojieties t?l?kmin?taj? veid?.

 1. Atveriet dialoglodzi?u Palaist.
 2. Ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz ??s re?istra apak?atsl?gas:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t, ierakstiet DeletedKey01 un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 5. Izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu izv?li.
 6. Atk?rtojiet ??s darb?bas (1.?7. darb?ba) katrai sarakst? eso?ajai re?istra apak?atsl?gai. Mainiet eksport?t?s atsl?gas nosaukumu par vienu vien?bu katrai apak?atsl?gai.

  Piem?rs. Ierakstiet DeletedKey02 otrajai atsl?gai, ierakstiet DeletedKey03 tre?ajai atsl?gai un t? t?l?k.

  Piez?me. T?l?k nor?d?taj?s re?istra atsl?g?s zvaigzn?tes rakstz?me (*) nor?da vienu vai vair?kas rakstz?mes apak?atsl?gas nosaukum?.

Oper?t?jsist?mas Windows 32 bitu versijas

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

Oper?t?jsist?mas Windows 64 bitu versijas

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Dz?siet ar? t?l?k min?t?s re?istra apak?atsl?gas.
 1. Atkar?b? no dator? instal?t?s Windows versijas nosakiet vienas t?l?k min?taj?m apak?atsl?g?m atra?an?s vietu.
  • 32 bitu versijas: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64 bitu versijas: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Eksport?t, ierakstiet UninstallKey01 un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
 3. Noklik??iniet uz katras apak?atsl?gas, kas ir pieejama 1. darb?b? atrastaj? apak?atsl?g? Atinstal?t, un p?c tam skatiet, vai apak?atsl?gai ir piesaist?ta ?? v?rt?ba:
  • Nosaukums: UninstallString
  • Dati: faila_nosaukums ce??\Office Setup Controller\Setup.exe

  Piez?me. ?aj? piem?r? faila_nosaukums ir instal??anas programmas nosaukuma vietturis un ce?? ir faila ce?a vietturis.

 4. Ja apak?atsl?g? ir ietverts 3. darb?b? aprakst?tais nosaukums un dati, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st. Pret?j? gad?jum? p?rejiet uz 5. darb?bu.
 5. Atk?rtojiet 3. un 4. darb?bu, l?dz katra apak?atsl?ga, kuras nosaukums un dati atbilst 3. darb?b? aprakst?tajiem, ir atrasta un izdz?sta.
 6. Aizveriet re?istra redaktoru.
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu
Sak?aut ?o att?luIzv?rst ?o att?lu

Sa?emiet tie?u pal?dz?bu


Lai ieg?tu papildinform?ciju

K? atk?rtoti instal?t Office 2013 vai Office 365 p?c atinstal??anas

Pierakstieties sav? konta lap? un p?c tam noklik??iniet uz pogas Instal?t, lai atk?rtoti instal?tu programmu komplektu Office taj? pa?? dator?. Ja programmu komplektu Office ieg?d?j?ties DVD disk?, izmantojiet ?o disku un produkta atsl?gu, kas nor?d?ta uz iepakojuma, lai programmu komplektu atk?rtoti instal?tu.

Par ?o rakstu

Raksta ID: 2739501
P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 21. apr?lis
Attiecas uz:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Vai v?laties sniegt atsauksmes par ?o rakstu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.