Da biste automatski deinstalirali Microsoft Office 2013 ili Office 365, kliknite na dugme Fix it:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


VA?NO: Pri dnu prozora programa Internet Explorer ?e se pojaviti prozor Preuzimanje datoteka . Kada preuzmete datoteku ?Fix it? kliknite na dugme Sa?uvaj u okviru dijaloga Preuzimanje datoteka. Nakon toga, kliknite na dugme Otvori fasciklu, prona?ite datoteku (ime bi trebalo da po?inje sa ?O15CTRRemove?), a zatim kliknite dvaput na nju da biste pokrenuli alatku ?Fix it?. Ako kliknite na dugme Otvori, mo?da ?ete imati problema kada pokrenete alatku ?Fix it?.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku


Ako ?elite da saznate kako da ponovo instalirate Office 2013 ili Office 365, pogledajte temu pomo?i Postupak za ponovnu instalaciju sistema Office 2013 ili Office 365.

Da li je ovo re?ilo problem?

Ako ne mo?ete da deinstalirate Office 2013 ili Office 365 koriste?i re?enje ?Fix it?, isprobajte slede?e korake za ru?no deinstaliranje, ili se za pomo? obratite tehni?koj podr?ci.

Koraci za ru?no deinstaliranje sistema Office 2013 ili Office 365

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

1. korak: Utvrdite tip instalacije svoje verzije sistema Office

Pre nego ?to po?nete da preduzimate korake za ru?no uklanjanje, morate da znate koji je tip instalacije kori??en za instaliranu verziju sistema Office. Ovo je va?no je svaki tip instalacije mo?e da zahteva druga?iji na?in za uklanjanje.

Da biste utvrdili tip instalacije za svoju verziju sistema Office, pratite slede?e korake:
 1. Pokrenite neku Office aplikaciju, na primer Word.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Nalog.
 3. Ako je Office 2013 instaliran pomo?u tehnologije ?Klikni i pokreni?, prikaza?e se stavka Opcije a?uriranja. Kod MSI instalacije, stavka Opcije a?uriranja ne?e biti prikazana.
Saveti
 • Tehnologija ?Klikni i pokreni? predstavlja je novi na?in koji mo?ete da koristite za instalaciju i a?uriranje sistema Microsoft Office preko interneta. Tehnologija ?Klikni i pokreni? funkcioni?e sli?no kao strimovanje video zapisa. Office 365 proizvodi se podrazumevano instaliraju pomo?u tehnologije ?Klikni i pokreni?.
 • MSI je tradicionalan na?in instaliranja sistema Office. Office se naj?e??e instalira preko lokalnog instalacionog resursa.

2. korak: Ru?no deinstalirajte Office 2013 ili Office 365

Ako je kori??ena instalacija?Klikni i pokreni? za Office 2013, na primer Office 365 Home
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Napomena Da biste obavili ovaj metod, morate da budete prijavljeni u Windows preko naloga administratora. Ako je ovo va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni sa nalogom administratora. Ako je va? ra?unar deo mre?e, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Da biste proverili da li ste prijavljeni preko naloga administratora, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:
1. korak: Uklanjanje preostalih Windows Installer paketa

 1. Otvorite Office 15 instalacionu fasciklu. Prema podrazumevanim vrednostima, fascikla se nalazi na lokaciji C:\Program Files\Microsoft Office 15.
 2. Otvorite osnovnu fasciklu i fasciklu za integraciju, a zatim izbri?ite sve C2RManifest*.xml datoteke, kao ?to je c2rmanifest.officemui.msi.zip.en-us.
 3. Pomo?u neke od ovih metoda pokrenite komandnu liniju kao administrator.


  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start. Izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor.
  2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite ga u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, a zatim kliknite na dugme za pretragu.
  2. U polju Pretraga otkucajte CMD. U rezultatima pretrage pritisnite i dr?ite stavku Komandna linija jednu sekundu, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Ako se slu?ite mi?em, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svake komande:

  cd "C:\Program files\Microsoft Office 15\root\integration"

  integrator.exe /U
2. korak: Uklanjanje Office 2013 planiranih zadata
 1. Pokrenite komandnu liniju kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster Enter nakon svake komande:
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Automatic Update"
  schtasks.exe /delete /tn "\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance"
3. korak: U programu ?Upravlja? zadacima? zavr?ite sve zadatke tehnologije ?Klikni i pokreni?
 1. Program ?Upravlja? zadacima? otvorite na neki od slede?ih na?ina.

  U operativnom sistemu Windows 7

  Desnim tasterom mi?a kliknite na praznu oblast na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Pokreni upravlja? zadacima.


  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? nadole, a zatim kliknite na dugme za pretragu.
  2. U polju Pretraga otkucajte Upravlja? zadacima. U rezultatima pretrage izaberite stavku Upravlja? zadacima.
 2. Izaberite karticu Proces , a ako se slede?i procesi izvr?avaju, kliknite desnim tasterom mi?a na svaki od njih, a zatim izaberite stavku Zavr?i proces. U operativnom sistemu Windows 8 ili Windows 8.1 izaberite stavku Zavr?i zadatak.
  • integratedoffice.exe
  • appvshnotify.exe
  • firstrun.exe
  • setup*.exe
4. korak: Brisanje Office 2013 usluge
 1. Pokrenite komandnu liniju kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster Enter:

  sc delete OfficeSvc
5. korak: Brisanje Office 2013 datoteka

 1. Otvorite dijalog Pokretanje na neki od slede?ih na?ina.


  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start. Izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor.
  2. Kliknite na dugme Pokreni.

  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite ga u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, a zatim kliknite na dugme za pretragu.
  2. U polju Pretraga otkucajte Pokreni. U rezultatima pretrage izaberite stavku Pokreni da biste je otvorili.
  Napomena Dijalog Pokretanje mo?ete da otvorite i ako pritisnete kombinaciju tastera sa Windows logotipom + R.
 2. U polju Otvori otkucajte %ProgramFiles%, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Brisanje Microsoft Office 15 fascikle.
 4. Otvorite dijalog Pokretanje, otkucajte %ProgramData%\Microsoft, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Izbri?ite fasciklu ClickToRun. Ako fascikla ne postoji, pre?ite na slede?i korak.
 6. Otvorite dijalog Pokretanje, otkucajte %ProgramData%\Microsoft\office, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Brisanje datoteke FFPackageLocker .

Napomena Ako ne mo?ete da izbri?ete fasciklu ili datoteku koja je otvorena ili koju koristi drugi program, ponovo pokrenite ra?unar, a zatim poku?ajte ponovo. Ako i dalje ne mo?ete da uklonite fasciklu, pre?ite na slede?i korak.

6. korak: Brisanje potklju?eva registratora za Office 2013

Va?no Pa?ljivo sledite korake u ovom odeljku. Mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Pre nego ?to ga izmenite, napravite rezervnu kopiju registratora za vra?anje u prethodno stanje, za slu?aj da se pojavi problem.
 1. Otvorite alatku Ure?iva? registratora.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start. Izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor.
  2. Kliknite na dugme Pokreni.
  3. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
    
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite pokaziva? u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? nadole, a zatim kliknite na dugme za pretragu.
  2. U polju Pretraga otkucajte regedit. U oknu sa rezultatima izaberite stavku regedit.exe da biste je otvorili.
 2. Izbri?ite slede?e potklju?eve registratora:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 - en-us

  Napomena
  Naziv potklju?a ?Microsoft Office 15 <Edition>- en-us? zavisi od Office 2013 jedinice za ?uvanje zaliha (SKU) i instaliranog jezika.
7. korak: Izbri?ite pre?ice u ?Start? meniju
 1. Otvorite dijalog Pokretanje .
 2. U polju Pokreni otkucajte %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs i pritisnite taster Enter.
 3. Brisanje Office 2013 fascikli.
8. korak: Deinstalirajte lokalnu komponentu Microsoft Office Habanero i dodatnu lokalnu komponentu Habanero
 1. Pokrenite komandnu liniju kao administrator.
 2. Na komandnoj liniji otkucajte neku od slede?ih komandi, a zatim pritisnite taster Enter:
  • Ako koristite verziju sistema Office 2013 x86 u verziji operativnog sistema x64, izvr?ite slede?u komandu: MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • Ako koristite verziju sistema Office 2013 x86 u verziji operativnog sistema x86, izvr?ite slede?u komandu: MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • Ako koristite verziju sistema Office 2013 x64 u verziji operativnog sistema x64, izvr?ite slede?u komandu: MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Ako je kori??ena MSI instalacija za Office 2013
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
VA?NO ? Informacije koje morate da znate pre nego ?to uklonite Office 2013:

Da biste koristili menije Prikaz ili Alatke, najpre pritisnite taster ALT da biste prikazali traku sa menijima. Bi?e potrebno da prika?ete skrivene datoteke i fascikle. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Otvorite Windows Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle. Pritisnite taster ALT da biste prikazali traku sa menijima.
 3. Izaberite karticu Prikaz.
 4. U oknu Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
 5. Opozovite izbor u polju Sakrij oznake tipa za poznate tipove datoteka.
 6. Kliknite na dugme U redu, a zatim zatvorite prozore.

1. korak: Uklonite sve preostale pakete programa Windows Installer za sistem Office 2013

 1. Otvorite dijalog Pokretanje na neki od slede?ih na?ina.

  U operativnom sistemu Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start. Izaberite stavku Svi programi, a zatim otvorite fasciklu Pribor.
  2. Kliknite na dugme Pokreni.
  U OS Windows 8 ili Windows 8.1
  1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ako koristite mi?, postavite ga u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokaziva? mi?a nadole, a zatim kliknite na dugme za pretragu.
  2. U polju Pretraga otkucajte Pokreni. U rezultatima pretrage izaberite stavku Pokreni da biste je otvorili.
 2. Otkucajte installer, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Otvori?e se fascikla %windir%\Installer.
 3. U meniju Prikaz izaberite stavku Izbor detalja.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Tema, u polju ?irina izabrane kolone (u pikselima) otkucajte340, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Mo?e pro?i nekoliko minuta dok se teme ne pojave pored svake .msi datoteke.
 5. U meniju Prikaz postavite pokaziva? na stavku Sortiraj po , a zatim izaberite stavku Tema.
 6. Ako se otvori dijalog Kontrola korisni?kog naloga, kliknite na dugme Dozvoli da biste nastavili.
 7. Prona?ite svaku .msi datoteku za koju je tema ?Microsoft Office <ime proizvoda> 2013?, kliknite desnim tasterom mi?a na te .msi datoteke, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

  Napomena ?uvar mesta <ime proizvoda> predstavlja ime Office 2013 proizvoda.

2. korak: Zaustavite uslugu Office Source Engine

 1. Otvorite dijalog Pokretanje .
 2. Otkucajte services.msc i kliknite na dugme U redu.
 3. U prozoru Usluge utvrdite da li je usluga Office Source Engine pokrenuta. (Ako jeste, u koloni Status ?e se pojaviti natpis ?Pokrenuto?.) Ako je usluga pokrenuta, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Office Source Engine i izaberite stavku Zaustavi.
 4. Zatvorite prozor Usluge.

3. korak: Izbri?ite sve preostale fascikle za instalaciju sistema Office 2013

 1. Otvorite dijalog Pokretanje .
 2. Otkucajte %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows, otkucajte %CommonProgramFiles(x86)%\Microsoft Shared, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Ako su slede?e fascikle prisutne, izbri?ite ih:
  • Office15
  • Source Engine
 4. Otvorite dijalog Pokretanje .
 5. Otkucajte %ProgramFiles%\Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Na ra?unaru koji radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows, otkucajte %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Izbri?ite fasciklu Office15.
 7. U osnovnoj fascikli svake jedinice ?vrstog diska prona?ite i otvorite fasciklu MSOCache. Ako ne vidite ovu fasciklu, sledite ove korake:
  1. Otvorite Windows Explorer i u meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
  2. Izaberite karticu Prikaz.
  3. U oknu Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle potvrdite izbor u polju za potvrdu Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
  4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij za?ti?ene datoteke operativnog sistema, a zatim kliknite na dugme U redu.
   • Otvorite fasciklu Svi korisnici u fascikli MSOCache, a zatim izbri?ite sve fascikle koje sadr?e tekst 0FF1CE}- u svom nazivu.

    Napomena Ovaj tekst sadr?i 0 (nulu) i 1 (jedinicu) umesto slova ?O? i ?I?.

    Primer {90150000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}-C

4.korak: Izbri?ite sve preostale datoteke za instalaciju sistema Office 2013

 1. Otvorite dijalog Pokretanje .
 2. Otkucajte %appdata%\microsoft\templates, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Izbri?ite slede?e datoteke:
  • Normal.dotm
  • Dobro do?li na Word.dotx

 4. Otvorite dijalog Pokretanje .
 5. Otkucajte %appdata%\microsoft\document building blocks, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Otvorite potfasciklu iz fascikle Sastavni blokovi dokumenata.

  Napomena Naziv potfascikle bi?e ?etvorocifreni broj koji predstavlja jezik programskog paketa Microsoft Office.
 7. Izbri?ite datoteku building blocks.dotx.
 8. Zatvorite sve programe pre nego ?to obavite ostale korake.

5. korak: Izbri?ite potklju?eve registratora za sistem Office 2013

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu izmene registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Prona?ite, a zatim obri?ite potklju?eve registratora sistema Office 2013 ukoliko postoje. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Otvorite dijalog Pokretanje .
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite na slede?i potklju? registratora:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi, otkucajte DeletedKey01, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 5. U meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili komandu.
 6. Ponovite ove korake (1 do 7) za svaki potklju? registratora u slede?oj listi. Za svaki potklju? promenite ime izvezenog klju?a za jedan.

  Primer: Otkucajte DeletedKey02 za drugi klju?, otkucajte DeletedKey03 za tre?i klju? itd.

  Napomena U slede?im klju?evima registratora znak zvezdica (*) predstavlja neke znakove u imenu potklju?a.

U 32-bitnim verzijama operativnog sistema Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Upgrade Codes\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\*F01FEC
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Assemblies\*Office15*

U 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Delivery\SourceEngine\Downloads\*0FF1CE}-*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*0FF1CE*
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ose
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Features\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\UpgradeCodes\*F01FEC
 • HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Win32Asemblies\*Office15*

Izbri?ite i slede?e potklju?eve registratora:
 1. U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows koju koristite, prona?ite slede?e potklju?eve:
  • 32-bitni: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  • 64-bitni: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi, otkucajte UninstallKey01, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
 3. U okviru potklju?a Deinstalacija koji ste prona?li u 1. koraku kliknite na svaki potklju? i utvrdite da li mu je dodeljena slede?a vrednost:
  • Ime: UninstallString
  • Podaci: file_name path\Office Setup Controller\Setup.exe path

  Napomena U ovom primeru ime_datoteke predstavlja ?uvar mesta za ime programa za instalaciju, a putanja je ?uvar mesta za putanju datoteke.

 4. Ako potklju? sadr?i ime i podatke opisane u 3, koraku, u meniju Ure?ivanje izaberite stavku Izbri?i. U suprotnom, pre?ite na 5. korak.
 5. Ponavljajte 3. i 4. korak dok ne prona?ete i ne izbri?ete sve potklju?eve koji se podudaraju sa imenom i podacima navedenim u 3. koraku.
 6. Zatvorite ure?iva? registratora.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Potra?ite pomo? u?ivo


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Za vi?e informacija

Postupak za ponovnu instalaciju sistema Office 2013 ili Office 365 nakon deinstalacije

Prijavite se na stranicu svog naloga, a zatim kliknite na dugme ?Instaliraj? da biste ponovo instalirali Office na istom ra?unaru. Ako ste kupili Office na DVD-u, upotrebite DVD i ?ifru proizvoda koja se nalazi u pakovanju da biste obavili ponovnu instalaciju.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 2739501
Poslednji pregled: 21. april 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Office 365 Home, Microsoft Office 365 ProPlus, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.