Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2740406 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2741296 Không có âm thanh khi video đư?c thêm vào m?t h?i ngh? Lync 2010 trong m?t môi trư?ng kích ho?t CAC Lync Server 2010
  • 2735323 M?t cu?c g?i đ?n m?t endpoint UCMA 3.0 b? ng?t k?t n?i sau 30 phút
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  • 2701655 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 6 năm 2012
  • 2670539 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 2 2012
  • 2500449 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 11 năm 2011
  • 2571505 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 7 năm 2011
  • 2500448 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 4 năm 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime ngày tháng 10 năm 2012.

Gi?i pháp

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói UcmaRuntime.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2701655 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Unified Communications qu?n l? API 3.0 Runtime: tháng 6 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t gói trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào đ? các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_default.TMXkhông áp d?ng1,346,8905-9-129: 02không áp d?ng
File_gac_collaboration.dll4.0.7577.2035,593,7365-9-129: 43x 86
File_gac_internal.Media.dll4.0.7577.1907,576,89618-2-1221: 21x 64
File_gac_sipeps.dll4.0.7577.1991,696,33625-5-128: 29x 64
File_ocstracer.exe4.0.7577.172655,1046-10-1110: 42x 64

Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2740406 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2740406 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2740406

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com