ID c?a bài: 2740483 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft Word 2013 s? d?ng m?t đ?ng cơ b? trí m?i và c?i ti?n và kh? năng tương h?p v? sau ch? đ? đ? giúp đ?m b?o r?ng b? trí là phù h?p gi?a các phiên b?n khác nhau c?a Microsoft Word.

Khi b?n m? m?t tài li?u đư?c t?o ra trong m?t phiên b?n trư?c đó c?a t? trong t? 2013, tài li?u m? trong phương th?c tương h?p v? sau. Trong trư?ng h?p này, tên tài li?u trong thanh tiêu đề ti?p theo là "[kh? năng tương h?p v? sau ch? đ?]."

Khi b?n lưu tài li?u b?ng cách s? d?ng m?t tên m?i, t? năm 2013 s? nh?c b?n đ? duy tr? kh? năng tương h?p v? sau v?i các phiên b?n Word trư?c. Trong trư?ng h?p này, n?u b?n ch?n OK đ? nâng c?p lên các d?ng th?c t?p m?i nh?t, m?t s? thay đ?i nh? có th? xu?t hi?n trong cách b? trí. N?u b?n nh?p vào nút ch?n m?t Nói v?i tôi hơn trong hộp thoại, b?n đi đ?n website sau c?a Microsoft:
S? d?ng t? năm 2013 đ? m? tài li?u t?o ra trong phiên b?n Word trư?c

Thông tin thêm

Ph?n này li?t kê m?t s? thay đ?i b? trí gi?a các phiên b?n khác nhau c?a t? n?u b?n s? d?ng phương th?c tương h?p v? sau ho?c n?u b?n lưu tài li?u ? đ?nh d?ng m?i t?p tin t? năm 2013.
 • Con s? (h?nh ?nh, h?nh d?ng, b?ng x?p h?ng c?a Textboxes, SmartArt, và WordArt)
  • Các phiên b?n trư?c đó c?a Word cho phép con s? đó có văn b?n gói áp d?ng đ? ch?y máu ra kh?i r?a c?a web site ho?c đư?c đ?nh v? ? l? ph?i dư?i cùng c?a m?t trang. T? năm 2013 đ?y con s? đó có bẻ dòng đư?c áp d?ng và có tùy ch?n di chuy?n đ?i tư?ng b?ng văn b?n cho phép tr? l?i vào trang. N?u s? li?u đư?c di chuy?n vào mép dư?i cùng, t? 2013 đ?y con s? xu?ng đ?n trang ti?p theo.
  • T? năm 2013 s? d?ng m?t đ?nh d?ng đ? h?a m?i. Các đ?nh d?ng m?i thay đ?i kích thư?c c?a bóng t?i và chi?u r?ng c?a đư?ng biên gi?i m?t chút.
  • T? năm 2013 đưa ra văn b?n là v? trí bên c?nh m?t nhân v?t khác nhau.
 • B?ng
  • Phiên b?n Word trư?c căn ch?nh văn b?n bên trong b?ng b?ng văn b?n b?ng ngoài. Vào năm 2013 t?, b?ng tôn tr?ng các thi?t l?p giao di?n ngư?i dùng, và các văn b?n bên trong b?ng không đư?c b?t bu?c đ? align v?i các văn b?n b?ng ngoài. theo m?c đ?nh, b?ng đư?c c? đ?nh b?ng l?i trong t? năm 2013.
  • T? năm 2013 có th? thay đ?i b?ng hơi (s? lư?ng m?c đ?nh là.08 inch) và làm cho b?ng h?p hơn. Hành vi này có th? gây ra đư?ng đ? phá v? trư?c đó. Này, l?n lư?t, làm cho các t? bào cao và có kh? năng gây ra trang đ? phá v? trư?c đó.
 • Chú thích
  • theo m?c đ?nh, t? 2013 v? trí chú thích trong c?t khi m?t tài li?u có nhi?u c?t. Ngoài ra, chú thích B?t đ?u trong c?t đ?u tiên trên trang không phân bi?t nơi mà tài li?u tham kh?o ghi chú xu?t hi?n trong thân văn b?n. T? năm 2013 cân b?ng các ghi chú trên các c?t ghi chú.
 • B? trí t?ng th?
  • C?t cân b?ng các thu?t toán vào năm 2013 t? đư?c c?i thi?n. C?i thi?n này thay đ?i b? c?c c?a các văn b?n trong c?t.
  • T? năm 2013 s? d?ng m?t thu?t toán m?i đ? xác đ?nh cách th?c t?i ưu đ? align văn b?n và phá v? d?ng. V? v?y, có nh?ng thay đ?i đ? cách d?ng và trang thoát.
  • B?n không th? s? d?ng các thi?t l?p khu v?c Hyphenation trong cácHyphenationhộp thoại cho các tài li?u đư?c lưu trong d?ng th?c t?p t? năm 2013.
  • Khi b?n áp d?ng các thi?t l?p ranh gi?i Hi?n th? văn b?n trong cácT?p tin tùy ch?n nâng caohộp thoại cho các tài li?u đư?c lưu trong d?ng th?c t?p t? 2013, đo?n biên gi?i đư?ng có hi?n th? xung quanh m?i đo?n. Tuy nhiên, khi các tài li?u ? phương th?c tương h?p v? sau, d?ng ranh gi?i c?a văn b?n đư?c hi?n th? xung quanh các c?nh c?a trang.
Lưu ? Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?p nh?t giao di?n trong t? 2013 và duy tr? kh? năng tương h?p v? sau v?i các phiên b?n khác c?a t?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t đ? b? trí trong t? 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2740483 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbmt KB2740483 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2740483

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com