Không th? t? đ?ng k?t n?i v?i m?t m?ng băng thông r?ng di đ?ng sau khi b?n b? ch?n m?t PIN d?a trên điện thoại di động băng thông r?ng tho?i trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2741416 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n thi?t l?p m?t h? sơ m?ng băng thông r?ng di đ?ng đ? t? đ?ng k?t n?i trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n k?t n?i m?t s? nh?n d?ng cá nhân (PIN)-cho phép thi?t b? di đ?ng băng thông r?ng đ?n máy tính, ho?c b?n s? nhúng PIN d?a trên điện thoại di động băng thông r?ng thi?t trên máy tính.
 • B?n b?m vào các K?t n?i v?i m?t m?ng lư?i bi?u tư?ng trong khu v?c thông báo trên bên ph?i c?a thanh tác v?.
 • Trong danh sách m?ng không dây, b?n ch?n ghép n?i băng r?ng di đ?ng, và sau đó b?n nh?p vào K?t n?i.
 • Khi b?n đư?c nh?c nh?p m? PIN đ? m? khóa điện thoại di động, b?n nh?p m? PIN đúng.
Trong trư?ng h?p này, máy tính không k?t t? đ?ng n?i nhà cung c?p điện thoại di động m?ng như mong đ?i.

Ghi chú
 • N?u b?n b? ch?n thi?t b? m?ng di đ?ng b?ng cách g? m? PIN đúng trư?c khi b?n đ?t c?u h?nh m?ng di đ?ng băng thông r?ng k?t n?i t? đ?ng, máy tính ki?m nh?p và k?t n?i v?i m?ng di đ?ng tàu sân bay.
 • N?u b?n tách m?t ph?ng không nhúng băng thông r?ng tho?i di đ?ng, và sau đó reattach nó sau khi b?n b? ch?n thi?t b? b?ng cách g? m? PIN đúng, máy tính ki?m nh?p và k?t n?i v?i m?ng di đ?ng tàu sân bay.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u ngôn ng? c?a b?n không đư?c li?t kê t?i đây, m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là r?t quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7600.1709440,9608-09/201218: 31x 86
Wwansvc.dll8.1.7600.17094186,3688-09/201218: 31x 86
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 42không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7600.2129640,9608-09/201223: 17x 86
Wwansvc.dll8.1.7600.21296186,3688-09/201223: 17x 86
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 42không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1792540,9608-10/201204: 28x 86
Wwansvc.dll8.1.7601.17925186,3688-10/201204: 28x 86
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 42không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2208340,9608-10/201204: 30x 86
Wwansvc.dll8.1.7601.22083186,3688-10/201204: 30x 86
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 42không áp d?ng
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanconn.dll8.1.7600.17094196,6088-09/201218: 31x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanconn.dll8.1.7600.21296196,6088-09/201223: 17x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanconn.dll8.1.7601.17925196,6088-10/201204: 28x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanadvui.dll8.1.2.0163,32814 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanconn.dll8.1.7601.22083196,6088-10/201204: 30x 86
Wwanmm.dll8.1.2.0674,30414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wwanpref.dll8.1.2.039,42414 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7600.1709448,6408-09/201219: 35x 64
Wwansvc.dll8.1.7600.17094229,8888-09/201219: 35x 64
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 03không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7600.2129648,6408-09/201221: 57x 64
Wwansvc.dll8.1.7600.21296229,8888-09/201221: 57x 64
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 03không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7601.1792548,6408-10/201204: 24x 64
Wwansvc.dll8.1.7601.17925229,8888-10/201204: 24x 64
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 03không áp d?ng
Wwanprotdim.dll8.1.7601.2208348,6408-10/201204: 38x 64
Wwansvc.dll8.1.7601.22083229,8888-10/201204: 38x 64
Wwan_profile_v1.xsdkhông áp d?ng6,20110 Tháng sáu năm 200921: 03không áp d?ng
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanconn.dll8.1.7600.17094222,7208-09/201219: 35x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanconn.dll8.1.7600.21296222,7208-09/201221: 57x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanconn.dll8.1.7601.17925222,7208-10/201204: 24x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanadvui.dll8.1.2.0196,60814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanconn.dll8.1.7601.22083222,7208-10/201204: 38x 64
Wwanmm.dll8.1.2.0693,24814 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wwanpref.dll8.1.2.046,59214 Tháng b?y, 200901: 41x 64

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, lo?i b? thi?t b? tháo r?i điện thoại di động băng thông r?ng, b? ch?n thi?t b? b?ng cách s? d?ng m? PIN, và sau đó reattach thi?t b? máy tính. Sau khi b?n làm đi?u này, máy tính k?t n?i vào m?ng t? đ?ng. Ho?c, b?n có th? thay đ?i các thi?t l?p autoconnect c?a h? sơ m?ng băng thông r?ng di đ?ng t? Luôn luôn đ? Ch? khi không chuy?n vùng. Sau khi máy tính k?t n?i vào m?ng, b?n có th? đ?t l?i các thi?t l?p autoconnect đ? Luôn luôn.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_0c0d58b9d788d53c4d53bde50e965bc7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_349874c7d566cc2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_12325ca92608d4e7ccf9afca57b6e01b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_00bea383d3c08211.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29 °
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_191c66b66286308b6d958297ad5d4698_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_a2f9f2ffb00fa055.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29 °
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_58f3a1d776e52f39f08af24110ef75be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_e57eb7d1f18ebf1c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_acd8b258034bcefc5d45e6657f1b7792_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_b87f9b51834d5066.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_c30cdc0eee8eef07c458d9246edb89b1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_de7656cec400b4cc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin695
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e18d4ec9f42feaf2d8de5d735f43fc80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_cec323301a0a3b4a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29 °
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_e33d20e038f4b46d7232d221411851f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_797819e461aab24f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin29 °
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_a139005f80733c44.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,377
Ngày (UTC)8-09/2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_a1c49fa4998f0be3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,377
Ngày (UTC)8-09/2012
Th?i gian (UTC)23: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_a36c38cd7d5fc4fc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,377
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_a3b2cbb896b00fd9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,377
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)05: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_7180de53686074dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,823
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_720c7d98817c447b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,823
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_73b416c1654cfd94.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,823
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_73faa9ac7e9d4871.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,823
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_033e5456801c4432397b5b6a6a31b9f7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_6dad74f25110cd15.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_21890a46c9aa7db03cbb21f9e982bf8b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_068c7c324ae36182.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_37c74699de0267410feb0c64216eab2b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_15fcca4f3dc61e0e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5026f0eb8db5d834e6bdfa512bf60eb8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_2287783a015cbbd2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_917a813650393d2a5f429479770399e6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_0ca32cefbc21429c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c52a70948804a6e80cfe4c0446b066a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_df6402b7f5111cbd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c6702a125fd2fdf543b3af7817f7713f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_088c3c0a46d85e8e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e8b37dcbe5d8b7ce298a46550d5fbf6b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_aac5417fd2ab4ad8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)8-23/2012
Th?i gian (UTC)11: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_fd579be338d0ad7a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,381
Ngày (UTC)8-09/2012
Th?i gian (UTC)19: 58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_fde33b2851ec7d19.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,381
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)00: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_ff8ad45135bd3632.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,381
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)05: 54
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwansvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_ffd1673c4f0d810f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin49,381
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)05: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17094_none_cd9f79d720bde612.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,827
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21296_none_ce2b191c39d9b5b1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,827
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17925_none_cfd2b2451daa6eca.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,827
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-wwanui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22083_none_d019453036fab9a7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,827
Ngày (UTC)8-10/2012
Th?i gian (UTC)08: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2741416 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2741416 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2741416

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com