HOWTO: Chn cc gi tr? m?i cho m?t c?t Uniqueidentifier trong SQL Server CE

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 274189 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

SQL Server 2000 Windows CE Edition h? tr? cc uniqueidentifier ki?u d? li?u. Theo m?c ?nh, SQL Server YDYNT ch?c nng khng ?c s? d?ng trong SQL Server CE ? t?o ra m?t gi tr? duy nh?t cho cc uniqueidentifier c?t. Tuy nhin, cc thu?c tnh ROWGUIDCOL cho m?t c?t ? ?c qu t?i ? ch? ra r?ng m?t gi tr? m?c ?nh nn ?c t?o ra. Hnh vi ny l ?c trng cho SQL Server 2000 Windows CE Edition.

THNG TIN THM

Cc ?ng d?ng t?o ra m?t b?ng m?i v?i cc uniqueidentifier c?t trong c s? d? li?u SQL Server CE ho?c m ng k? cho m?t ?n ph?m ? t?i v? m?t b?n sao b?ng t? SQL Server 2000 (m c m?t uniqueidentifier c?t) c th? c?n thm hng m?i vo b?ng .

Tuy nhin, b?ng cch s? d?ng SQL Server CE, b?n v?n c th? t?o m?t b?ng v?i m?t uniqueidentifier c?t v chn d? li?u b?ng cch s? d?ng cch gi?i quy?t sau y:

 • T? chn m?t gi tr? nh? phn 16 byte ?c ?nh d?ng trong tuyn b? CHN, nh ?c di?n t? trong cc ch? ? CHN c?a SQL Server CE sch tr?c tuy?n:
  C?t t?o ra v?i cc uniqueidentifier c?a hng ki?u d? li?u ?c bi?t ?nh d?ng gi tr? nh? phn 16 byte. Trong m?t ho?t ?ng chn, bi?n v?i d? li?u m?t lo?i uniqueidentifier v chu?i cc h?ng s? trong h?nh th?c xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (36 k? t? bao g?m cc d?u g?ch ngang, ni x l m?t ch? s? th?p l?c phn trong kho?ng 0-9 m?t f) c th? ?c s? d?ng cho uniqueidentifier c?t. V d?, 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF l m?t gi tr? h?p l? cho m?t uniqueidentifier bi?n ho?c c?t.
 • Thu?c tnh ROWGUIDCOL cho m?t uniqueidentifier c?t ? ?c qu t?i ? ch? ra r?ng m?t gi tr? m?c ?nh nn ?c t?o ra.

  y l m?u m? ch?ng t? lm th? no n ho?t ?ng:
  
   Create table test1(col1 int, col2 uniqueidentifier rowguidcol)
  
   Insert into test1 (col1) values (1)
  
   Select * from test1
  					

  B?ng cch s? d?ng truy c?p d? li?u t? xa (RDA) ho?c sao nhn b?n, n?u b?ng trn my ch? ny c cc thu?c tnh ROWGUIDCOL ?t ON cho c?t, sau c?t c th? ?c ci ?t trn SQL Server CE v?i cc thu?c tnh ROWGUIDCOL v SQL Server CE t?o ra gi tr? GUID cho CHN tuyn b?.

  Workaround workaround ny ch? p d?ng cho b?n pht hnh hi?n t?i c?a SQL Server CE v khng ph?i l pha tr?c-tng thch v?i SQL Server. SQL Server 2000, b?t ?ng s?n ROWGUIDCOL khng t?o t? ?ng ra gi tr? cho cc hng m?i ?c chn vo b?ng. Vi?c ny c th? khng p d?ng trong tng lai b?n pht hnh. Ngoi ra, m?t b?ng c th? ch? c m?t ROWGUIDCOL c?t.

  B?t ?ng s?n ROWGUIDCOL khng thi hnh ?c o c?a cc gi tr? ?c lu gi? trong c?t. Do , n c th? t? chn gi cng m?t ?nh d?ng 16-byte nh? phn tr? ?n m?t uniqueidentifier c?t nhi?u hn m?t l?n. N?u b?n c?n ? th?c thi ?c o, t?o ra m?t ch? m?c duy nh?t trn c?t.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 274189 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition
T? kha:
kbgrpdssqlce kbhowto kbsqlserv2000 kbmt KB274189 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:274189
Khc t Ni dung trong C s Kin thc Khng con c h tr
Bi vi?t ny ni v? cc s?n ph?m m Microsoft khng c?n h? tr? n?a. Do , bi vi?t ny ?c cung c?p "nguyn b?n" v s? khng ?c c?p nh?t.

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com