M?t s? ki?n ID 9646 x?y ra khi m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? m? ra nhi?u MAPI phiên trên m?t máy ch? Exchange

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2742012
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây.

K?ch b?n 1
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Exchange Server.
  • B?n t?o m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho m?t ?ng d?ng bên th? ba tương tác v?i Exchange.
  • Tài kho?n b?n ghi d?ch v? ph?i m? nhi?u MAPI phiên đ? trao đ?i thông tin c?a hàng (EIS). Ví d?, tài kho?n b?n ghi d?ch v? ph?i m? hơn 32 MAPI phiên đ? l?p m?c ch? d?n ho?c đ?ng b? hoá b?c e-mail.
K?ch b?n 2
  • M?t máy ch? trong m?t khu r?ng đang ch?y Exchange Server.
  • Máy ch? đang ch?y Exchange Server là tài nguyên r?ng.
  • Các tài kho?n Khuy?t t?t trong r?ng tài nguyên đư?c liên k?t đ? kích ho?t tài kho?n trong tài kho?n r?ng.
  • B?n t?o m?t tài kho?n b?n ghi d?ch v? cho m?t ?ng d?ng bên th? ba tương tác v?i Exchange.
  • Tài kho?n b?n ghi d?ch v? trong r?ng tài nguyên ph?i m? nhi?u MAPI phiên đ? các EIS. Ví d?, tài kho?n b?n ghi d?ch v? ph?i m? hơn 32 MAPI phiên đ? l?p m?c ch? d?n ho?c đ?ng b? hoá b?c e-mail.
Trong nh?ng t?nh hu?ng, tài kho?n b?n ghi d?ch v? có th? b? ng?t k?t n?i t? máy ch? Exchange. Ngoài ra, m?t l?i s? ki?n tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây x?y ra vào Nh?t k? ?ng d?ng trên máy ch? Exchange:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: MSExchangeIS
Th? lo?i s? ki?n: chung
ID s? ki?n: 9646

Tr? chơi mô t?:
MAPI phiên "/ o = ExchangeOrg/ou = đ?u tiên nhóm hành chính/cn = ngư?i nh?n/cn = ngư?i dùng" vư?t quá t?i đa 32 đ?i tư?ng lo?i "phiên".


Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? s? lư?ng k?t n?i tài kho?n có th? m? t?i đa m?c đ?nh vư?t quá.

Lưu ? theo m?c đ?nh, tài kho?n có th? m? t?i đa là 32 k?t n?i đ?n các EIS.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cho tài kho?n b?n ghi d?ch v? phép "Lưu tr? thông tin xem tr?ng thái". S? cho phép "Lưu tr? thông tin xem tr?ng thái" cho phép tài kho?n đó m? m?t s? lư?ng không gi?i h?n c?a phiên.

Đ? làm đi?u này, h?y ch?y l?nh sau đây:
Thêm-ADPermission - Identity "Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)"-Account_or_group_name ngư?i dùng -AccessRights ExtendedRight - ExtendedRights "Xem thông tin lưu tr? tr?ng thái" - InhertanceType con cháu
Lưu ?Trong k?ch b?n 2 trong các "ph?n c?a tri?u ch?ng, b?n ph?i trao tài kho?n trong r?ng tài kho?n cho"Lưu tr? thông tin xem tr?ng thái"quy?n ? c?p hành chính nhóm.

Thông tin thêm

Gi?i h?n k?t n?i c?a các phiên h?p 32 cho m?i tài kho?n giúp b?o v? các EIS t? tài nguyên c?n ki?t. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng th?n tr?ng khi b?n c?p quy?n h?n cho "Lưu tr? thông tin xem tr?ng thái".

S? cho phép "Lưu tr? thông tin xem tr?ng thái" không áp d?ng đ? trao đ?i máy ch? năm 2013. Trong Exchange Server 2013, b?n nên s? d?ng s? cho phép "Lưu tr? thông tin Administer". Tuy nhiên, tùy thu?c vào ?ng d?ng MAPI, đi?u này có th? v?n không gi?i quy?t v?n đ?. Ngoài ra, ?ng d?ng MAPI có th? ph?i ch? đ?nh OPENSTORE_USE_ADMIN_PRIVILEGE khi nó m? t?ng thư. Đi?u này bao g?m h?p thư đư?c đ?t c?u h?nh trong h? sơ.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2742012 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbsurveynew kbprb kbtshoot kbmt KB2742012 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2742012

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com