Mô t? C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743248 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành C?p Nh?t Rollup 7 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). B?n c?p nh?t này là ngày tháng tám 13, 2012. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t
 • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup

GI?I THI?U

Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1 gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2740358 MS12-058: L? h?ng trong Microsoft Exchange Server WebReady tài li?u xem có th? cho phép th?c thi m? t? xa: August 14, 2012

Lưu ?C?p Nh?t Rollup 7 là m?t tích l?y bài C?p Nh?t Rollup 6. Đ?i v?i m?t danh sách các v?n đ? đư?c gi?i quy?t trong Rollup 6, xin vui l?ng xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft2608646.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin rollup

Đ? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1, truy c?p vào web site Microsoft Update sau đây:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t Update Rollup cho Exchange 2010, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:

Lưu ? Microsoft Update không phát hi?n C?p Nh?t rollups trên các máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u s?n có nhóm (DAG).

Đ? s? d?ng này update rollup trong các k?ch b?n sau đây, update rollup là c?ng có s?n t? Microsoft Download Center:
 • Tri?n khai C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010 SP1.
 • Tri?n khai C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1 đ?n máy ch? h?p thư có th? là m?t ph?n c?a m?t DAG.

Các t?p tin có s?n đ? t?i v? t? web site sau đây c?a Microsoft Download Center:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2743248-x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: 13 tháng tám, 2012.Thông tin quan tr?ng cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên các máy tính mà không kết nối Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t này update rollup trên m?t máy tính mà không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o h?nh ?nh b?n x? cho qu?c h?i net.

Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i các http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL web site. Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho nh?ng n? l?c đ? truy c?p danh sách thu h?i ch?ng ch? cho m?i l?p ráp b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, v? Exchange server không đư?c k?t n?i v?i Internet, m?i yêu c?u ph?i ch? đ?i cho th?i gian ra trư?c khi quá tr?nh di chuy?n trên.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Windows Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vào Advanced tab.
 2. Trong ph?n b?o m?t , b?m xoá hộp kiểm tra ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n , và sau đó b?m OK.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n r? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer, ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi cài đ?t chuyên bi?t xong, nh?n vào đây đ? ch?n hộp kiểm tra ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên các máy tính có tùy ch?nh Outlook Web App t?p

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng update rollup, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n m?t sao lưu b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh Outlook Web App, h?y truy c?p web site c?a Microsoft sau đây:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i tái t?o tu? ch?nh Outlook Web App ? Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng CAS Proxy tri?n khai hư?ng d?n tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng C?p Nh?t rollup trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet trư?c khi b?n áp d?ng update rollup trên máy ch? truy c?p khách hàng không-Internet-đ?i m?t:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.

Lưu ? Đ?i v?i c?u h?nh Exchange Server 2010 khác, b?n không ph?i áp d?ng C?p Nh?t rollup trên các máy ch? theo m?t th? t? nh?t đ?nh.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP1 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u


Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? C?p Nh?t Rollup 7 cho Exchange Server 2010 SP1, s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2743248.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743248 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2743248 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743248

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com