Kh?c ph?c: B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Xác th?c không thành công" chung và không đư?c nh?c thay đ?i m?t kh?u c?a b?n h?t h?n khi b?n c? g?ng kí nh?p vào m?t c?ng Forefront th?ng nh?t truy c?...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743268 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Forefront th?ng nh?t truy c?p vào c?ng (UAG) 2010 Service Pack 1.
  • B?n có m?t c?ng có các tính năng sau đây đư?c kích ho?t theo C?u h?nh nâng cao c?a thân cây:
    • Cho phép ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u
    • Thông báo cho ngư?i dùng <number_of_days></number_of_days> Ngày trư?c khi h?t h?n
  • B?n kí nh?p vào c?ng thông tin b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng có m?t m?t kh?u h?t h?n.

Trong trư?ng h?p này, b?n kí nh?p có th? không thành công, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i "Xác th?c không thành công" chung. Ngoài ra, b?n không đư?c nh?c thay đ?i m?t kh?u c?a b?n.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u trương m?c ngư?i dùng n?m trong m?t tên mi?n khác nhau t? các tài kho?n máy tính th?ng nh?t truy c?p vào c?ng n?m ? đâu, và không có đ?y đ? các tin tư?ng m?i quan h? gi?a các tên mi?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói b?n ghi d?ch v? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2710791 Mô t? c?a gói b?n ghi d?ch v? 2 cho Forefront th?ng nh?t truy c?p vào c?ng 2010

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743268 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010
  • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2743268 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743268

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com