Kh?c ph?c: Khách hàng 3270 không đúng d?ch kí t? đ?i di?n katakana khi Nh?t b?n m? trang 932 đư?c s? d?ng trong m?t tích h?p máy ch? Server 2010 ho?c môi trư?ng năm 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743333 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Trong m?t môi trư?ng Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 ho?c máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? năm 2009, các khách hàng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 3270 không d?ch Windows Codepage: 932 (ti?ng Nh?t Shift-JIS) nhân v?t m?t cách chính xác.
Lưu ? trang m? Windows c?ng đư?c g?i là "Nh?t b?n m? trang 932."
C? th?, b?n có th? t?m th?y các trư?ng h?p c?a các v?n đ? sau:
  • M?t đơn byte katakana A1 DF nhân v?t tr? thành m?t nhân v?t ch?m đ?ng sau (.).
  • M?t nhân v?t câu h?i mark (?) đôi-byte katakana trên máy tính: 8380 ho?c trên máy ch?: 43A6 tr? thành m?t nhân v?t b? c?t xén.

Gi?i pháp

Lưu tr? Integration Server 2010

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Kh?c ph?c s? c? mà gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2728515 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Lưu tr? tích h?p máy ch? năm 2009

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Các hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765212 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t? trong năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có tích l?y Update 3 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2667632 Tích l?y Update 3 cho năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p s?n

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 (x 64)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.0.3978.2153,81611 Tháng 9 năm 201118: 09x 86
Win3270.exe8.0.3978.2207,57611 Tháng 9 năm 201118: 12x 64
Lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 (x 86)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.0.3978.2153,81611 Tháng 9 năm 201118: 09x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743333 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2743333 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743333

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com