Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tính di đ?ng d?ch v?: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2743736 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? cumulative update for Microsoft Lync Server 2010, b?n ghi d?ch v? di đ?ng ngày tháng 10 năm 2012.

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a Lync Server 2010, b?n ghi d?ch v? di đ?ng. B?n C?p Nh?t tích l?y này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  • 2708617 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tính di đ?ng d?ch v?: tháng 6 năm 2012
  • 2675053 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tính di đ?ng d?ch v?: tháng 2 2012

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói McxStandalone.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2012

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2708617 Các mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, tính di đ?ng d?ch v?: tháng 6 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

B?n c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.
Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_autodiscover_virtualdir_service_ext.SVCkhông áp d?ng23027-3-1211: 23không áp d?ng
File_autodiscover_virtualdir_service_int.SVCkhông áp d?ng23027-3-1211: 23không áp d?ng
File_autodiscover_virtualdir_web_ext.configkhông áp d?ng2,00627-3-1211: 23không áp d?ng
File_autodiscover_virtualdir_web_int.configkhông áp d?ng1.99927-3-1211: 23không áp d?ng
File_ext_autodiscover.Implementation.dll4.0.7577.197211,62427-3-1215: 42x 86
File_int_autodiscover.Implementation.dll4.0.7577.197211,62427-3-1215: 42x 86
File_mcx_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.Implementation.dll4.0.7577.203826,0325-9-129: 43x 86
File_mcx_virtualdir_command_ext.ashxkhông áp d?ng782-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_command_int.ashxkhông áp d?ng782-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_data_ext.ashxkhông áp d?ng762-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_data_int.ashxkhông áp d?ng762-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_global_ext.asaxkhông áp d?ng562-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_global_int.asaxkhông áp d?ng562-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_service_ext.SVCkhông áp d?ng1412-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_service_int.SVCkhông áp d?ng1412-2-1218: 11không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_web_ext.configkhông áp d?ng3.989 ngư?i2-2-1218: 48không áp d?ng
File_mcx_virtualdir_web_int.configkhông áp d?ng3,9872-2-1218: 48không áp d?ng
File_microsoft.RTC.mcx.mcxservice.Implementation.dll4.0.7577.203826,0325-9-129: 43x 86

Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2743736 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
  • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2743736 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2743736

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com