Làm th? nào đ? t? đ?ng t?o nâng cao b?o m?t đ?i hư?ng thư m?c b?ng cách s? d?ng chuy?n hư?ng c?p trong Windows 2000 và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 274443 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Windows 2000 và trong Microsoft Windows Server 2003, như ngư?i qu?n tr?, b?n có th? tùy ch?nh máy tính đ? bàn b?ng cách s? d?ng chuy?n hư?ng c?p. B?n có th? chuy?n hư?ng các thư m?c sau đây b?ng cách s? d?ng Active Directory và chính sách nhóm:
 • D? li?u ?ng d?ng
 • Màn hình
 • Tài li?u c?a tôi
 • Tài li?u c?a tôi / h?nh ?nh c?a tôi
 • Menu Bắt đầu
B?n có th? t?m thêm thông tin v? chuy?n hư?ng c?p b?ng cách t?m trong tr? giúp c?a Windows cho Đ?i hư?ng c?p.

Khi b?n chuy?n hư?ng c?p đ?n m?t v? trí đư?c chia s? trên m?ng, ngư?i dùng c?n c? đ?c và vi?t truy c?p vào v? trí này đ? ngư?i dùng có th? đ?c n?i dung các thư m?c này. Tuy nhiên, trong m?t s? k?ch b?n, b?n có th? không mu?n đ? c?p quy?n truy c?p đ?c.

T?o an ninh nâng cao chuy?n hư?ng c?p

Đ? đ?m b?o r?ng ch? có ngư?i dùng và các qu?n tr? viên tên mi?n có quy?n đ? m? m?t thư m?c c? th? chuy?n hư?ng, làm như sau:
 1. Ch?n m?t v? trí trung tâm trong môi trư?ng c?a b?n nơi b?n mu?n lưu thư m?c chuy?n hư?ng, và sau đó chia s? c?p này. Trong ví d? này, FLDREDIR đư?c s? d?ng.
 2. Thi?t l?p C?p phép chia s? cho t?t c? m?i ngư?i trong nhóm đ? Toàn quyền.
 3. S? d?ng các thi?t đ?t sau đây cho NTFS Permissions:
  • CREATOR ch? s? h?u - đ?y đ? đi?u khi?n (Áp d?ng lên: c?p con và t?p thôi)
  • H? th?ng - đ?y đ? đi?u khi?n (Áp d?ng lên: này c?p, c?p con và t?p)
  • Qu?n tr? viên tên mi?n - đ?y đ? đi?u khi?n (Áp d?ng lên: này c?p, c?p con và t?p)
  • T?t c? m?i ngư?i - t?o c?p/n?i d? li?u (Áp d?ng lên: c?p này ch?)
  • T?t c? m?i ngư?i - danh sách c?p/đ?c d? li?u (Áp d?ng lên: c?p này ch?)
  • T?t c? m?i ngư?i - thu?c tính đ?c (Áp d?ng lên: c?p này ch?)
  • T?t c? m?i ngư?i - Traverse c?p/th?c hi?n t?p (Áp d?ng lên: c?p này ch?)
 4. C?u h?nh chính sách chuy?n hư?ng c?p như đư?c nêu trong tr? giúp c?a Windows. S? d?ng m?t đư?ng d?n tương t? như \\h? ph?c v?\FLDREDIR\tên ngư?i dùng đ? t?o m?t thư m?c dư?i thư m?c đư?c chia s?, FLDREDIR.
B?i v? m?i ngư?i nhóm có quy?n t?o c?p/ph? thêm d? li?u, các thành viên nhóm có quy?n thích h?p đ? t?o ra c?p; Tuy nhiên, các thành viên không th? đ?c d? li?u sau đó. Tên đăng nh?p nhóm là tên c?a ngư?i dùng đư?c đăng nh?p khi b?n t?o thư m?c. B?i v? thư m?c là m?t đ?a tr? c?a thư m?c m?, nó k? th?a các quy?n mà b?n đ? gán cho FLDREDIR. Ngoài ra, v? ngư?i s? d?ng ? đây là t?o ra thư m?c, ngư?i s? d?ng thu toàn quy?n ki?m soát c?a c?p v? c?a các thi?t l?p quy?n ch? s? h?u c?a tác gi?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232692 Tính năng chuy?n hư?ng thư m?c trong Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 274443 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbactivedirectoryrepl kbgpo kbhowtomaster kbprofiles kbmt KB274443 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:274443

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com