Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Release Candidate

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2744926 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này áp d?ng cho b?n phát hành Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t phiên b?n c? prerelease s?n ph?m Visual Studio, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
 • 2710678 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 Beta
 • 2693272 Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 11 Xem trư?c nhà phát tri?n

N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t m?t xây d?ng m?i hơn, b?n không c?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate. Đi?u này là do Visual Studio 2012 s? đư?c nâng c?p lên phiên b?n m?i hơn t? đ?ng.

Thông tin thêm

Hư?ng d?n s? d?ng lo?i b?

Đ? xoá th? công m?t s?n ph?m Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate, chúng tôi khuyên b?n l?n đ?u tiên g? cài đ?t chuyên bi?t các ch?a khoá s?n ph?m ho?c s?n ph?m, ch?ng h?n như Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 Release Candidate. Sau đó, g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? s?n ph?m othersupporting có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m là quan tr?ng.

Ngư?i dùng t?o ra các tài s?n như các d? án t?p và thi?t đ?t tùy ch?nh không g? b? ho?c b? ?nh hư?ng khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio.

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Đ? làm đi?u này, b?m vào B?t đ?u, b?m Panel điều khiển, b?m vào chương tr?nh, và sau đó nh?p vào chương tr?nh và tính năng. Ho?c, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y. (Ho?c, trên m?t bàn phím Windows, nh?n bi?u trưng c?a Windows key + R.)
  2. Trong các m? h?p, g? ki?m soát appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK ho?c nh?n Enter.
 2. G? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các ch?a khoá s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong danh sách sau đây.

  Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m là quan tr?ng. G? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo th? t? sau:
  • Microsoft Visual Studio cu?i cùng 2012 Release Candidate
  • Microsoft Visual Studio 2012 Premium phát hành ?ng c? viên
  • Microsoft Visual Studio 2012 chuyên nghi?p Release Candidate
  • Microsoft Visual Studio 2012 Express cho Windows 8 phát hành ?ng c? viên
  • Microsoft Visual Studio 2012 Express cho ?ng c? viên phát hành Web

  G?i ? Trong Panel điều khiển, b?n có th? tra c?u cho "Microsoft Visual Studio 2012" đ? l?c Danh sách S?n ph?m b?t k? c?a nh?ng ngư?i đư?c li?t kê ? đây.


 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. N?u b?n th?y "b?y năm 2012 l?y cho Visual Studio 2012 (KB2703187)" đư?c li?t kê, g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó.

Tùy ch?n chia s? s?n ph?m

Tùy ch?n, b?n có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m đư?c chia s? sau đó c?ng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate. Đôi khi, m?t m?c có th? ti?p t?c xu?t hi?n ngay c? sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t nó. N?u đi?u này x?y ra, b? cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a, b?i v? các s?n ph?m nhi?u hơn m?t có cùng tên có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u b?n đ? đư?c c?nh báo r?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t m?t s?n ph?m có th? ?nh hư?ng đ?n các s?n ph?m khác, b?m đ? ti?p t?c, b?i v? b?n s? lo?i b? t?t c? các s?n ph?m liên quan đ?n Visual Studio 2012 anyway.

Lưu ? Th? t? mà trong đó b?n g? cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m là quan tr?ng. G? cài đ?t chuyên bi?t các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo th? t? sau.

C?nh báo Nh?ng gói này c?ng có th? đư?c s? d?ng b?i các s?n ph?m khác trên máy tính. Các s?n ph?m bao g?m Visual Studio 2010, Visual Studio 2008.
 • Microsoft Web tri?n khai dbSqlPackage nhà cung c?p - enu
 • Công c? d? li?u Microsoft SQL Server-enu (11.1.20425.00)
 • Microsoft SQL Server 2012 qu?n l? các đ?i tư?ng (x 64)
 • Microsoft SQL Server 2012 qu?n l? đ?i tư?ng
 • Microsoft SQL Server CLR ki?u h? th?ng (x 64)
 • Các lo?i CLR Microsoft SQL máy ch? h? th?ng
 • Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x 64 ENU CTP1
 • Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 ENU CTP1
 • Microsoft SQL Server 2012 nh?n LocalDB
 • Microsoft SQL Server d? li?u công c? xây d?ng Ti?n ích - enu (11.1.20425.00)
 • Microsoft SQL Server 2012 T-SQL ngôn ng? b?n ghi d?ch v?
 • Microsoft SQL Server 2012 dòng lệnh ti?n ích
 • Microsoft SQL Server 2012 Native Client
 • Microsoft SQL Server 2012 d? li?u c?p ?ng d?ng khuôn kh?
 • Microsoft SQL b?n ghi d?ch v? biên d?ch giao d?ch-SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2012 SQL giao d?ch ScriptDom
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho SSDT
 • Microsoft Visual Studio 2010 công c? cho văn ph?ng th?i gian ch?y (x 64)
 • Microsoft Visual Studio 2010 công c? cho văn ph?ng th?i gian ch?y (x 86)
 • Microsoft ASP.NET MVC 3
 • Microsoft ASP.NET Web trang
 • WCF RIA b?n ghi d?ch v? V1.0 SP2
 • Microsoft Web n?n t?ng cài đ?t chuyên bi?t 4,0
 • IIS 8,0 nh?n
 • Tri?n khai Microsoft Web 3,0

C?p nh?t h? th?ng quan tr?ng mà chúng tôi không khuyên b?n nên đ? lo?i b?

Microsoft Visual Studio 2012 Release Candidate c?ng có th? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t h? th?ng quan tr?ng sau đây. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đ? l?i cho h? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng c?a b?n. M?t s? ngư?i trong s? này có th? xu?t hi?n trong b?n C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t. (Đây là m?t liên k?t trong tr?nh đơn đi?u hư?ng Windows.)
 • Microsoft Silverlight
 • Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 Release Candidate
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 64 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 64 9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 86 9.0.30729.4148
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x 86 9.0.30729.6161

Lưu ? N?u b?n t?m th?y m?t ho?c nhi?u s?n ph?m ng?ng ho?t đ?ng sau khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio 2012 Release Candidate, s?a ch?a các s?n ph?m đó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2744926 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows 8
 • Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Phone
 • Microsoft Visual Studio Professional 2012
T? khóa: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto kbmt KB2744926 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2744926

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com