M?t hotfix có s?n đ? Khuôn kh? .NET 4,5 mà gi?i quy?t m?t s? v?n đ? x?y ra khi b?n s? d?ng các l?p h?c HttpWebRequest và SslStream

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2745583 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các m?t hotfix gi?i quy?t các v?n đ? trong Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5.

Thông tin thêm

Hotfix này gi?i quy?t các v?n đ?

V?n đ? 1

Khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 4.5 s? d?ng không đ?ng b? API đ? đ?c chunked h?i đáp, các ph?n ?ng chunked có th? đư?c đ?c đ?ng b?.

1 Nguyên nhân

Các l?p h?c HttpWebRequest cho phép ngư?i g?i đ? đ?c m?t h?i đáp HTTP đ?ng b? ho?c không đ?ng b?. Tuy nhiên, n?u các ph?n ?ng là m?t h?i đáp HTTP chunked, sau đó các b? ph?n c?a các ph?n ?ng đư?c đ?c b?ng cách s? d?ng đ?ng b? I/O (Winsock cu?c g?i) ngay c? khi ngư?i g?i dùng đư?ng d?n m? không đ?ng b?. K?t qu? là các ch? đ? cu?c g?i b? ch?n cho đ?n khi nh?n d? li?u trên m?ng.

V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên Khuôn kh? .NET 4.5 liên l?c v?i m?t máy ch? qua giao th?c v?n chuy?n l?p b?o m?t/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) b?ng cách s? d?ng các l?p h?c HttpWebRequest ho?c SslStream . N?u máy ch? yêu c?u m?t thương lư?ng SSL trong khi các ?ng d?ng đang g?i d? li?u, các ?ng d?ng có th? g?p ph?i m?t ngo?i l? không đư?c và tai n?n.

V?n đ? 3

M?t h? bơi ch? đ? đóng băng trong l?p HttpWebRequest , n?u m?t HTTPS yêu c?u đư?c h?y b? trong m?t thương lư?ng SSL trong khi m?t ho?t đ?ng vi?t đang ch? x? l?.

Nguyên nhân 3

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u khi?n có th? x?y ra khi các l?p h?c HttpWebRequest ho?c các l?p h?c SslStream x? l? thương lư?ng SSL. Đi?u này có th? d?n đ?n các h? bơi ch? đ? t?o ch? đ? c?a nhi?u hơn và nhi?u hơn n?a. Ngoài ra, các ngu?n tài nguyên đư?c t? ch?c trong b? nh? không đư?c xóa.

Đ? PHÂN GI?I

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và các thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng NET Framework trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t các hotfix.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.dll4.0.30319.190223,448,77626 Tháng chín, 201102: 23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.dll4.0.30319.190223,448,77626 Tháng chín, 201102: 25x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class HttpWebRequest , h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? các l?p h?c HttpWebRequest
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các class SslStream , h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? các l?p h?c SslStream

Thu?c tính

ID c?a bài: 2745583 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2745583 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2745583

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com