Tính năng chuy?n hư?ng thư m?c không ho?t đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 274789 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n b?t tính năng chuy?n hư?ng c?p máy tính c?a b?n cho m?t thư m?c, ch?ng h?n như, tài li?u c?a tôi, và thư m?c đó c?ng là s?n dùng gián tuy?n, hành vi sau đây có th? x?y ra:
  • N?u b?n xem các thu?c tính c?a thư m?c My Documents b?ng cách nh?p chu?t ph?i Tài li?u c?a tôi và nh?p vào Thu?c tính, m?c tiêu đư?c ch? đ?nh là v? trí m?ng c? c?a thư m?c My Documents.
  • Đ?ng b? hóa các thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các t?p tin, ho?c t?p tin, trong c?p tài li?u c?a tôi trong khi gián tuy?n không thành công. Khi đ?ng b? hoá c?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    T?p gián tuy?n (\\Server\share trên máy ch?): không th? k?t n?i đ?n '\\Server\share.' Tên m?ng không th? đư?c t?m th?y.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra b?i v? b?n đ? thay đ?i đ? m?t t?p tin ho?c các t?p tin trong thư m?c chuy?n hư?ng trong khi gián tuy?n và nh?ng thay đ?i đó đ? không đư?c đ?ng b? hóa v?i phiên b?n m?ng. N?u Phiên b?n m?ng ban đ?u c?a thư m?c chuy?n hư?ng không s?n sàng đ? đ?ng b? hóa các thay đ?i, các thư m?c không th? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t v? trí m?ng m?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, b?n ph?i làm cho v? trí m?ng trư?c đó trong thư m?c chuy?n hư?ng có s?n và cho phép t?p gián tuy?n đư?c đ?ng b? hóa. Khi các t?p gián tuy?n đư?c đ?ng b? hóa, các thư m?c có th? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t v? trí m?i.

N?u v? trí m?ng ban đ?u c?a các t?p tin chuy?n hư?ng không th? đư?c tr? l?i tr?c tuy?n, thi?t l?p l?i b? đ?m ?n t?p gián tuy?n ho?c cơ s? d? li?u trên m?i khách hàng b? ?nh hư?ng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230738 Làm th? nào đ? kh?i đ?ng l?i b? đ?m ?n t?p gián tuy?n/s? d? li?u

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 274789 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbgpo kbprb kbmt KB274789 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:274789

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com