INF: SQL Server 7.0 Service Pack 3 Fixlist

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 274797 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các b?n s?a l?i và nhi?u khác c?i ti?n đ? đư?c th?c hi?n trong Service Pack 3 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) 1.0. Đ? bi?t thêm chi ti?t, liên h? c?a b?n nhà cung c?p h? tr? chính.

Đ? xác đ?nh c?p gói d?ch v? c?a b?n SQL Server máy ch? đang ch?y, ch?y các báo cáo sau đây t? các Phân tích truy v?n SQL Server c?a s?:
   SELECT @@version
				
K?t qu? truy v?n này là:
   7.00.623 if SQL Server 7.0 with no service pack applied
   7.00.699 if SQL Server 7.0 Service Pack 1
   7.00.842 if SQL Server 7.0 Service Pack 2
   7.00.961 if SQL Server 7.0 Service Pack 3
				
Xin lưu ? r?ng cách gi?i quy?t đư?c mô t? trong nh?ng bài vi?t này cung c?p ch? cho thông tin. B?n không c?n ph?i th?c hi?n nh?ng cách gi?i quy?t N?u b?n có ph?n m?m C?p Nh?t.

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?i S?a ch?a v?n đ? trong Service Pack 3 cho Microsoft SQL Server 7.0 (xây d?ng 7.00.961) và Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) 1.0, nh?p vào liên k?t ho?c s? d?ng s? Qxxxxxx đ? truy v?n cho các bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?.

SQL Server service pack đư?c tích l?y. T?t c? các v?n đ? S?a ch?a trong Service Pack 1 và Service Pack 2 c?ng đư?c s?a ch?a trong d?ch v? Gói 3. Đ? có m?t danh sách c?a nh?ng v?n đ?, đ? c?p đ?n các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
225019 SQL Server 7.0 Service Pack 1 fixlist
254369 SQL Server 7.0 Service Pack 2 fixlist
Đ? t?i v? Service Pack 3, xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
274799 Làm th? nào đ? có đư?c Service Pack 3 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft d? li?u đ?ng cơ (MSDE) 1.0

Đ? xem các t?p tin Readme.htm đi kèm v?i Service Pack 3, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
274798 Readme.txt cho SQL Server 7.0 Service Pack 3

THÔNG TIN THÊM

SQL Server và MSDE FixList

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các l?i đ? đư?c c? đ?nh b?i SQL Máy ch? 7,0 Service Pack 3 (SP3). Các liên k?t tr? đ?n hi?n đang đư?c xu?t b?n Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bug IDLiên k?tTiêu đ?
26147281338Kh?c ph?c: ch?n Khác bi?t không đ? lo?i b? các giá tr? Null trùng l?p trên Bit Datatype
49541274310Kh?c ph?c: L?i 823 ho?c 8966 báo cáo c?a SQL Server v?i không đ? tài nguyên h? th?ng
54404262699Kh?c ph?c: ngư?i dùng Đăng nh?p vào DB ? đơn ch? đ? ngư?i dùng có th? g?p ph?i l?i 924
55011231759KH?C PH?C: SEM T?o SQL-DMO l?i khi thêm m?t thuê bao ODBC
55030264489Kh?c ph?c: Index Thu?t s? đi?u ch?nh không x? l? kh?i lư?ng công vi?c Parameterized trên lô
55450279505KH?C PH?C: Giao d?ch đăng nh?p Space m?c trên h? ph?c v? d? ph?ng
55180280872Kh?c ph?c: SQL Server 7,0 Microsoft t?m ki?m không thành công đ? b?t đ?u và thông báo l?i 1332 x?y ra
55912283899Kh?c ph?c: thêm M?t s? h?n ch? trong m?t tuyên b? ALTER TABLE duy nh?t có th? nh?n đư?c kh?ng đ?nh Theo sau là l?i 3624
55981235693Kh?c ph?c: ch?n Truy v?n v?i nhóm theo và vi ph?m nguyên nhân bên ngoài tham gia x? l? truy c?p
56075249294Kh?c ph?c: m?t kh?u Không đáp ?ng yêu c?u chính sách m?t kh?u
56180275145Kh?c ph?c: Duy nh?t SQL Server Performance t?nh tr?ng c?nh báo đư?c coi là ho?t đ?ng
56244262519KH?C PH?C: SQLSetCursorName b?i khi "S? d?ng ANSI trích d?n đ?nh danh" xóa
56266240853Kh?c ph?c: Lock Leo thang v?i truy v?n song song có th? gây ra 1203 l?i và máy ch? Shutdown
56598243740KH?C PH?C: Nhân r?ng AddSubscription phương pháp nguyên nhân x? l? r? r? vào th?t b?i
56646281129Kh?c ph?c: C?p Nh?t c?a B?ng v?i l?n varchar c?t có th? gây ra vi ph?m truy c?p
56702262023Kh?c ph?c: truy v?n V?i giá tr? s? l?n không s? d?ng ch? m?c thích h?p
56806247749Kh?c ph?c: c?t C?p quy?n truy c?p không Scripted khi t?o ra b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? doanh nghi?p khi B?ng c?p quy?n t?n t?i cho r?ng vai tr? ho?c ngư?i s? d?ng
56832279697Kh?c ph?c: văn b?n C?t ng?n trong nhân r?ng trang thu?c tính v?i Nh?t B?n Locale
56950280791Kh?c ph?c: kh?ng đ?nh Loài này có ? SQL Server khi b?n ch?y DBCC CHECKDB ho?c sp_adddistributiondb
57034279690Kh?c ph?c: l?p l?i Phím nóng ? Đ?c SQL Server 7.0 DTS Import Wizard
57044263649Kh?c ph?c: x? l? Vi ph?m quy?n truy c?p vào INSERT thông qua con tr? chu?t
57112278250KH?C PH?C: DTS: Chuy?n các đ?i tư?ng và d? li?u có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
57127247871KH?C PH?C: DTC Chi?n d?ch cam k?t/Abort có th? r?i kh?i đ?nh ch? công nhân Thread v?i Waittype 0x0201
57131274354KH?C PH?C: Con ch?y FAST_FORWARD th?c hi?n ch?m hơn
57161247069Kh?c ph?c: b?ng cách s? d?ng ICommandPrepare->Prepare() có th? gây ra ICommand->Execute() không ph?i báo cáo L?i
57213277809KH?C PH?C: A Non-Ilos có th? th?c hi?n sp_procoption th? t?c Stored
57260275618Kh?c ph?c: Không đ?t SQLServerAgent m?t kh?u hơn 16 k? t? trong qu?n l? doanh nghi?p
57268279015Kh?c ph?c: SQL Server Không ch?y RESTOREVERIFYONLY khi l?p k? ho?ch m?t tr? l?i lên trong SQL Enterprise Qu?n l?
57286264041KH?C PH?C: DBCC CHECKALLOC không chính xác có th? báo cáo các l?i 8968 ngư?i và 8998
57295241448KH?C PH?C: Sao chép v?i ngay l?p t?c C?p Nh?t ngư?i đăng kí th?t b?i v?i l?i 21082
57299275614L?I: s? lư?ng l?n Chèn - thi?u hàng khi truncates l?i
57330279511KH?C PH?C: DBCC SHRINKFILE v?i các tùy ch?n có s?n ph?m nào có th? không di chuy?n Heap và trang văn b?n
57354256649KH?C PH?C: Đ?ng th?i DTC ho?t đ?ng có th? gây ra l?i
57394280739Kh?c ph?c: DTS Wizard Treo khi kh?i đ?ng trong khi đ?m OLEDB các nhà cung c?p
57401275503Kh?c ph?c: BCP Out Không thành công v?i ngo?i l? l?i n?u b?n s? d?ng m?t t?p tin đ?nh d?ng đ? thay đ?i th? t? c?a C?t
57417278280Kh?c ph?c: H?y b? c?a mult-cơ s? d? li?u giao d?ch có th? th?t b?i v?i kh?ng đ?nh
57435276303Kh?c ph?c: gây t? vong Ngo?i l? "exception_flt_overflow" x?y ra trong th?i gian t?i ưu hóa truy v?n
57436253010Kh?c ph?c: b?n r?n Các k?t n?i đ? l?i Cursors m? sau khi g?i SQLFreeStmt ho?c SQLCloseCursor
57450253230KH?C PH?C: SEM: G?n cơ s? d? li?u sao lưu v?i xác minh luôn luôn ki?m tra ch? n?p s? = 1
57453274428Kh?c ph?c: thu h?i C?p Nh?t c?p phép trên m?t b?ng c?ng cho phép ch?n Revokes c?t c?p
57468276595KH?C PH?C: Các đ?i l? làm b?n sao in Đăng nh?p m?t kh?u khi b?n s? d?ng tham s? đ?u ra
57471275619Kh?c ph?c: RPC r?ng Các cu?c g?i m?t RPC tr? v? m?t thông báo l?i và k?t qu? không chính xác
57477280361Kh?c ph?c: "t?o ra T?p l?nh SQL"trong qu?n l? doanh nghi?p May không k?ch b?n ra đúng Cấp phép
57488264192Kh?c ph?c: Bulk t?i Ho?t đ?ng trên l?nh v?c Nchar Pads không chính xác
57515260342KH?C PH?C: Sao chép các đ?i l? có th? th?t b?i v?i s? h?c tràn l?i do to l?n Latencies
57525258083Kh?c ph?c: H?y b? c?a Phân ph?i giao d?ch v?i Xproc có th? gây ra kh?ng đ?nh, vi ph?m quy?n truy c?p và Máy ch? Shutdown
57532258087Kh?c ph?c: Phi-Admin N?u ngư?i dùng th?c hi?n hàng lo?t trong khi t?t máy ch? có th? g?p ph?i bán l? Kh?ng đ?nh
57537281617KH?C PH?C: SQLMAINT Sao lưu băng v?i xác minh ch? ki?m tra các t?p tin đ?u tiên
57545259775KH?C PH?C: ISNULL v?i ANSI_WARNINGS t?t gi?t k?t n?i ngày chia b?i Zero
57554262462Kh?c ph?c: chuy?n đ?i L?i x?y ra trong phát bi?u chu?n b? s?n sàng s? d?ng các đoàn th?
57559255900KH?C PH?C: DTS Các gói ph?n m?m t?o ra trên Uplevel (2.5/2.6) MDAC có th? th?t b?i trên máy tính v?i m?c th?p (2,1) MDAC
57560275487Kh?c ph?c: Stack Tràn ngo?i l? l?i x?y ra khi b?n chèn 250 KB ho?c m?t s? d? li?u vào m?t Văn b?n ho?c h?nh ?nh c?t
57569275487Kh?c ph?c: Stack Tràn ngo?i l? l?i x?y ra khi b?n chèn 250 KB ho?c m?t s? d? li?u vào m?t Văn b?n ho?c h?nh ?nh c?t
57602260346KH?C PH?C: Các ?n ph?m giao d?ch v?i m?t b? l?c vào s? c?t th?t b?i đ? nhân r?ng D? li?u
57615276583Kh?c ph?c: l?i Thông đi?p Occurs khi b?n m? m?t DTS gói lưu v?i các nhân v?t không T?n t?i trong trang m? SQL Server
57631275724Kh?c ph?c: sau khi Bi?u di?n t?t c? m?t thay th? các truy v?n Analyzer, truy v?n không th?c thi
57635278383KH?C PH?C: Nhân r?ng giám sát không đư?c c?p nh?t sau khi ?n danh thuê bao (phân ph?i ho?c h?p nh?t) h?t h?n
57640284237KH?C PH?C: CH?N Tuyên b? v?i hai như m?nh đ? mà bàn có m?t h?n ch? ki?m tra nguyên nhân AV
57641279793Kh?c ph?c: l?i Tin nh?n 602 trong th?i gian ph?c h?i c?a m?t cơ s? d? li?u
57658276039Kh?c ph?c: l?p l?i Băm phím đư?c t?o ra cho hai giá tr? quan tr?ng khác bi?t c?a ch? s? trên không duy nh?t đư?c nhóm Ch? s?
57661261133Kh?c ph?c: DTS "g?i Thư"l?p đ?y lên h?p thư và Outlook không th? xem ho?c xoá thư đi?n t?
57680278443KH?C PH?C: DTS Nh?p kh?u đóng thu?t s? khi b?n duy?t cho SQL Server máy ch?
57686278509KH?C PH?C: Đ?i l? phân ph?i b? qua tùy ch?n đ?nh danh trích d?n trên ban đ?u đ?ng b? đ? Oracle Ngư?i đăng kí
57693278855Kh?c ph?c: Kh?ng đ?nh trong Errorlog trong th?i gian v?i ch? đ? ch? ph?c h?i trên m?t cơ s? d? li?u Replicated
57695257424Kh?c ph?c: v?n đ? Nâng c?p các máy ch? cơ s? d? li?u Nh?t b?n đ? Windows 2000 sau khi cài đ?t d?ch v? Gói 2
57700278964Kh?c ph?c: t?m th?i B?ng không b? rơi khi các đ?i l? Merge ch?y trong ch? đ? liên t?c
57706263304KH?C PH?C: C?P NH?T Không thành công dư?i CHÈN/UPDATE căng th?ng trên không l?p ch? m?c bàn
57727275622DateTime c?t M?c đ?nh t?i không chính xác trong s? lư?ng l?n CHÈN
57729278421KH?C PH?C: M?T L?A CH?N Tuyên b? v?i m?t lư?ng l?n t?i kho?n có th? th?t b?i v?i m?t Stack Overflow và khách hàng Ng?t k?t n?i
57730260087Kh?c ph?c: l?n Các con s? l?i có th? gây ra tham nh?ng Heap trong d?ch v? SQLServerAgent
57737276533Kh?c ph?c: nâng c?p m?t thuê bao Merge Republishing lên SP2 có th? th?t b?i v?i l?i tin nh?n 20026
57746274995Kh?c ph?c: k? ho?ch tái s? d?ng s? cho k?t qu? truy v?n không chính xác
57752258198Kh?c ph?c: l?i C?p Nh?t thư 8630 x?y ra khi tu?n đư?c th?c hi?n vào m?t b?ng v?i h?p ch?t Phím
57757259021Kh?c ph?c: song song Băm tham gia v?i thi?t l?p k?t qu? có s?n ph?m nào không chính xác ch?y l?i tr? v? khách hàng K?t n?i
57764274521KH?C PH?C: S? LƯ?NG L?N CHÈN âm th?m có th? t? ch?i các giá tr? NULL cho không NULL c?t
57775274483Kh?c ph?c: Không th? Ch?n bài vi?t tr?nh gi?i quy?t khi b?n s? d?ng SQL Server 2000 nhà phân ph?i và SQL Server 7,0 Nhà xu?t b?n
57785280685Kh?c ph?c: chu?n b? m?t tuyên b? r?ng tham chi?u m?t đ?i tư?ng b? thi?u không chính xác đ? thành công
57799258974Kh?c ph?c: truy v?n Phân tích không có th? lưu t?t c? các hàng trong k?t qu? đ?t m?t t?p tin khi b?n dùng các "K?t qu? trong lư?i" tùy ch?n
57801274801Kh?c ph?c: SQL Server 7,0 Khách hàng trên Windows 2000 May Cause Extra chuy?n đi đ? đi?u khi?n tên mi?n trong Tích h?p đăng nh?p
57804259551Kh?c ph?c: cơ s? d? li?u V?n c?n trong ch? đ? ngư?i dùng v?i tùy ch?n k? ho?ch b?o tr? cơ s? d? li?u "s?a ch?a B?t c? nh?ng v?n đ? nh?"
57805281185Kh?c ph?c: liên k?t Ch? m?c truy v?n máy ch? thông qua kho?n báo cáo l?i ho?c OLE DB nhà cung c?p v?i 7349 ngư?i
57806259141KH?C PH?C: SP2 H?i quy: 8624 l?i có th? x?y ra khi b?n s?a đ?i m?t b?ng v?i m?t ph?c t?p Truy vấn
57812264170Kh?c ph?c: ngay l?p t?c C?p Nh?t thuê bao nh?n đư?c thông báo l?i 7415 khi th?c hi?n C?p Nh?t và CHÈN
57816274716Kh?c ph?c: L?i "các H? th?ng không th? t?m th?y t?p đư?c ch? ra"khi b?n m? m?t gói DTS
57820281141KH?C PH?C: Đ?i l? phân ph?i r?ng s? d?ng đi?u khi?n ActiveX có th? b? qua CHÈN L?nh dư?i t?nh tr?ng căng th?ng
57826278629Kh?c ph?c: h?p nh?t Nhân r?ng đ?i l? không thành công v?i "quá tr?nh h?p nh?t không th? kh?i t?o các đăng k?"thông báo l?i
57827265355KH?C PH?C: NCHAR C?t đ?n v?i chu?i r?ng thay v? c?a không gian trong BCP/s? lư?ng l?n CHÈN
57828275624Kh?c ph?c: nh?n d?ng Giá tr? ph?c h?i có th? th?t b?i sau khi m?t s? lư?ng l?n Nonlogged t?i
57829279088Kh?c ph?c: h?p nh?t Đ?i l? có th? b? qua thay đ?i thuê bao-bên trong bài vi?t có cùng tên
57846261216Kh?c ph?c: ?nh ch?p Đ?i l? cho m?t ?n ph?m Merge có th? th?t b?i v?i thông báo l?i 4408 ho?c 50007
57857274661Kh?c ph?c: xóa ho?t đ?ng có th? không xóa m?t s? hàng đ? đi?u ki?n v?i m?t self-referencing subquery
57864278980Kh?c ph?c: chèn v?i chu?i con Operation Fails n?u so sánh tham gia d?a trên giá tr? NULL và Gi?ng như kho?n
57871262019Kh?c ph?c: Aborting Truy v?n song song v?i ho?t đ?ng Hash có th? Orphan Extents trong Tempdb
57872268150KH?C PH?C: CHÈN...CH?N v?i không t?n t?i có th? ch?n k? ho?ch tham gia h?p nh?t ch?m hơn
57899277547Kh?c ph?c: b?ng Tham nh?ng khi s? d?ng BCP v?i ch?n vào / BULK COPY, Nonclustered ch? s?, và IGNORE_DUP_KEY
57901266008Kh?c ph?c: Qu?ng cáo Hoc Truy c?p t? ch?i Post SP2 s? d?ng OPENROWSET
57904278285Kh?c ph?c: s? chú ? Trong th?i gian t? đ?ng Tempdb s? li?u th?ng kê có th? d?n đ?n máy ch? Shutdown
57912263955Kh?c ph?c: h?p nh?t Đ?i l? không thành công v?i "cài đ?t Sentgen quá cao" thông báo l?i
57921274706KH?C PH?C: H?i quy: Tr?nh biên d?ch c?a các đoàn th? nhi?u m?t th?i gian quá dài
57922278965Kh?c ph?c: Patindex Ch?c năng có th? tr? v? không chính xác k?t qu? trên SQL Server 7.0 v?i DBCS Codepage
57938276225Kh?c ph?c: SQL Server 7,0 Service Pack 2 có th? không đ?i bi?u b? l?c có đi?u ki?n đ? các Nhà cung c?p
57939278021Kh?c ph?c: gi?i phóng "Thi hành h?n ch? đ? nhân r?ng" h?p ki?m cho m?t ki?m tra h?n ch? Breaks H?n ch? vi?c ki?m tra trên t?t c? các ho?t đ?ng kinh doanh Nonreplication
57941274467Kh?c ph?c: truy v?n v?i đ?u n ph?n trăm trong Subquery có th? th?t b?i v?i l?i tin nh?n 8623
57944264005Kh?c ph?c: l?i Tin nh?n 8623 x?y ra n?u b?n s? d?ng ch?n CHÈN v?i không IN ho?c không t?n t?i t? khóa trong Subquery c?a nơi kho?n
57949275690Kh?c ph?c: SQL Server Kh?i đ?ng đ?i l? có th? đư?c tr? ho?n b?i b?n giây
57952264646Kh?c ph?c: ?nh ch?p Đ?i l? không thành công v?i thông báo l?i 4408 n?u m?t ?n ph?m Merge ch?a m?t l?n S? lư?ng các b? l?c tham gia
57954266234Kh?c ph?c: song song Truy v?n có nhi?u Bit c?t có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
57956263968Kh?c ph?c: d?ch v? Cài đ?t gói có th? ti?t ki?m tiêu chu?n b?o m?t kh?u trong t?p tin
57959272220KH?C PH?C: VĂN B?N/H?NH ?NH D? li?u kho ch?a không khai hoang đúng
57962267264KH?C PH?C: Đ?i l? phân ph?i có th? không báo cáo r?ng m?t thuê bao đư?c đánh d?u là Không ho?t đ?ng
57963278353Kh?c ph?c: Race Đi?u ki?n khi máy ch? phân b? b? nh? có th? gây ra AV
57966279319Kh?c ph?c: truy v?n B?ng cách s? d?ng l?ng nhau trong và m?t đi?u kho?n trư?ng h?p gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p
57978264687KH?C PH?C: ADO Các ?ng d?ng báo cáo m?t l?i cú pháp khi tên c?t ch?a kho?ng tr?ng
57983266234Kh?c ph?c: song song Truy v?n có nhi?u Bit c?t có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
57985262973PRB: có th? Ch? đ? v? đói đ? phát hi?n thư báo cáo trong SQL Server Error Log
57986277897S?A CH?A: OLEDB: DBCC SHOW_STATISTICS có th? gây ra các thông báo l?i giao th?c trong TDS Stream
57987279823Kh?c ph?c: Khôi ph?c cơ s? d? li?u cho l?i 4038 nh? t?p phương ti?n b? thay đ?i
57997274811Kh?c ph?c: Keyset Con tr? chu?t Fetches cùng m?t d?ng liên t?c
57999278978Kh?c ph?c: Ch?n tháng Không tr? l?i t?t c? các hàng n?u nó có ch?a m?t s? lư?ng l?n c?a giá tr? trong m?t m?nh đ? IN trên m?t s? c?t
58000264880Kh?c ph?c: m?t kh?u Có th? đư?c l?y t? doanh nghi?p qu?n l? và t? m?t DTS gói v?i ch? s? h?u không có M?t kh?u
58007266158Kh?c ph?c: ph?c t?p Tham gia h?p nh?t có th? gây ra hành vi vi ph?m x? l? truy c?p
58015276992Kh?c ph?c: s? lư?ng l?n Chèn ho?c sao chép ?nh ch?p có th? h?ng b?ng trong NOLOCK Scans
58026273009KH?C PH?C: sp_helptext có th? không tr? l?i các văn b?n chính xác khi m?t b?t đ?u d?ng m?i t?i B?i s? c?a byte 8000
58032266158Kh?c ph?c: ph?c t?p Tham gia h?p nh?t có th? gây ra hành vi vi ph?m x? l? truy c?p
58035263968Kh?c ph?c: d?ch v? Cài đ?t gói có th? ti?t ki?m tiêu chu?n b?o m?t kh?u trong t?p tin
58041281287Kh?c ph?c: Msg 8964 trên danh m?c v?i IGNORE_DUP_KEY và hàng có m?t c?t văn b?n
58044265865Kh?c ph?c: Float Data Không chính xác đư?c chuy?n đ?i khi đư?c g?i đ?n máy ch? đư?c liên k?t
58055278387KH?C PH?C: INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE.ORDINAL_POSITION c?t ph?n ánh không đúng D? li?u
58057278360Kh?c ph?c: NT User Tên mi?n không có th? đư?c thu âm b?i SQL Profiler cho m?t tiêu chu?n b?o m?t K?t n?i
58059260342KH?C PH?C: Sao chép các đ?i l? có th? th?t b?i v?i s? h?c tràn l?i do to l?n Latencies
58063267953KH?C PH?C: Interleaving chu?n b? và phi th? th?c th?c hi?n c?a truy v?n có th? gây ra Recompile Loop
58065274353Kh?c ph?c: truy v?n Phân tích: Empty hàng đư?c tr? l?i v?i tính trên d? li?u SMALLINT
58068268153KH?C PH?C: Truy v?n đư?c phân ph?i v?i NO_BROWSETABLE ch?ng l?i Timestamp c?t có th? gây ra truy c?p Vi ph?m
58075274376INF: sp_mergecleanupmetadata t?i ưu hóa cho t?c đ? và ít s? d?ng không gian đ?a
58078282175Kh?c ph?c: song song Truy v?n trên b?n CPU s? d?ng NLS là ch?m hơn so v?i hai CPU
58090266368Kh?c ph?c: b?n C?p Nh?t R?ng vi?c s? d?ng trái bên ngoài tham gia có th? không hoàn t?t n?u Parallelism đư?c s? d?ng
58092266372KH?C PH?C: TÙY CH?N (MAXDOP 1) G?i ? có th? không t?t truy v?n song song
58093283036Kh?c ph?c: thi?t l?p Kho?ng th?i gian lưu gi? c?a m?t ?n ph?m Merge có th? th? m?c đăng k?
58095266766Kh?c ph?c: t?m th?i Th? t?c đư?c lưu tr? trong SA s? h?u cơ s? d? li?u có th? b? qua s? cho phép ki?m tra khi b?n Ch?y th? t?c đư?c lưu tr?
58099275992Kh?c ph?c: ch?y Sp_vupgrade_replication có th? th?t b?i v?i th?i gian ch? h?t h?n l?i thông đi?p trong Service Pack 2 nâng c?p
58101283034Kh?c ph?c: h?p nh?t Sao chép l?i sau khi m?t g?i đ?n sp_MSgetrowmetadata
58103278363Kh?c ph?c: s? chú ? Trong th?i gian phân b? Non-Logged trong tempdb có th? gây l?i 8906 và 8946
58112264880Kh?c ph?c: m?t kh?u Có th? đư?c l?y t? doanh nghi?p qu?n l? và t? m?t DTS gói v?i ch? s? h?u không có M?t kh?u
58121275615Kh?c ph?c: khôi ph?c L?nh có s? d?ng tên t?p l?n có th? gây ra s? vi ph?m truy c?p
58127267599Kh?c ph?c: Ch?y m?t Th? t?c đư?c lưu tr? trong khi thi?t l?p FMTONLY là t?t và trên có th? gây ra 602, 604 và 618 Thông báo l?i
58129268081Kh?c ph?c: l?i Tin nh?n 1511 x?y ra khi b?n khôi ph?c l?i m?t cơ s? d? li?u ho?c b?i ch?a giao d?ch đăng nh?p
58130275304Kh?c ph?c: truy c?p Vi ph?m v?i truy v?n gia đó liên quan đ?n Hash nh?p vào t?p d? li?u l?n
58137285127Kh?c ph?c: b?n C?p Nh?t Đư?c nhân r?ng như Delete/chèn c?p ngay c? khi b?n C?p Nh?t không ph?i là Nhân r?ng
58148268413KH?C PH?C: SP2 H?i quy: DTS chuy?n Fails v?i s? vi ph?m truy c?p n?u máy ch? đích là Vô danh
58156276427Kh?c ph?c: ?nh ch?p Không thành công v?i trùng l?p phím hàng trong MSmerge_genhistory
58158280747KH?C PH?C: C?P NH?T Tuyên b? vào m?t ch?a khóa ch? s? c?m th?t b?i v?i l?i 547
58161276751Kh?c ph?c: s? lư?ng l?n Chèn có th? r? r? b? nh? trong trư?ng h?p Abort
58168275427KH?C PH?C: SP2 H?i quy: Update có ch?a m?t tham gia nguyên nhân 601 m?t thông báo l?i và s?n xu?t K?t qu? không chính xác
58170275661Kh?c ph?c: l?i Tin nh?n 6107 Occurs Transact-SQL KILL l?nh sau khi g?p l?i n?i là Thi?t l?p l?i
58174274314Kh?c ph?c: SQL Server 7,0 SP2 Không giám sát khách hàng thi?t l?p k?t qu? trong th?t b?i "MMC Snap-trong khi Initialize" Thông báo Lỗi
58175269560KH?C PH?C: LoginTimeout và QueryTimeout thu?c tính trong nhân r?ng ActiveX Control không ph?i Đư?c s? d?ng trong th?i gian th?c hi?n
58184274993Kh?c ph?c: c?t C?p phép có th? đư?c hi?n th? không chính xác khi tùy ch?n GRANT_WITH_GRANT S? d?ng
58186272457Kh?c ph?c: SQL Server Ngo?i l? g?p ph?i trong CQDynArray::Resize
58198278366Kh?c ph?c: đ?ng th?i Thu nh? các ho?t đ?ng ch?ng l?i Heaps có th? gây ra l?i 8968 ngư?i, 8905 ngư?i, và 8906
58199269282Kh?c ph?c: l?i Tin nh?n 602 x?y ra khi b?n truy v?n m?t b?ng t?m th?i mà có m?t không-nhóm Ch? s?
58203269839Kh?c ph?c: truy c?p Vi ph?m x?y ra khi câu m?t nhà cung c?p ch? s? t? xa
58212274765KH?C PH?C: CH?N Tuyên b? có th? t?o ra k?t qu? không chính xác khi băm tham gia đư?c s? d?ng song song K? ho?ch truy v?n
58214282174Kh?c ph?c: khôi ph?c ho?c thay đ?i cơ s? d? li?u có th? d?n đ?n CPU Spin
58223269697KH?C PH?C: D?CH V? SPID Tr? v? đ? cu?n ngư?c tr?ng thái khi b?n h?y b? m?t tuyên b? ch?n v?i m?t song song K? ho?ch
58233273584KH?C PH?C: Các công vi?c multiserver th?t b?i đ? t?i xu?ng trong pháp b?n đ?a hoá TSX
58247284440KH?C PH?C: C?P NH?T v?i trư?ng h?p tuyên b? mà s? d?ng NEWID() ch?c năng nguyên nhân l?i 8951, 8952, 8955 và 8956
58253274470KH?C PH?C: CH?N Có khác bi?t th? tr? v? không chính xác k?t qu? tr? khi c?t đ?t tương đương v?i chính nó
58263276529KH?C PH?C: SP2 H?i qui - Update Queries v?i Hash tham gia không c?p nh?t b?t k? hàng
58279274266Kh?c ph?c: d? li?u Truy v?n s?a đ?i v?i m?t Subquery riêng bi?t vào m?t l?n xem có th? gây ra l?i 3624
58284264646Kh?c ph?c: ?nh ch?p Đ?i l? không thành công v?i thông báo l?i 4408 n?u m?t ?n ph?m Merge ch?a m?t l?n S? lư?ng các b? l?c tham gia
58285280744Kh?c ph?c: C?p Nh?t Truy v?n tr? v? l?i 1903 n?u t?m th?i Composite Index trên 900 byte
58286281287Kh?c ph?c: Msg 8964 trên danh m?c v?i IGNORE_DUP_KEY và hàng có m?t c?t văn b?n
58287280807PRB: DTS Gói trong SQL Server 7.0 không th? đư?c lưu b?ng cách s? d?ng SQL Server 2000 m? hóa Định dạng
58289276048Kh?c ph?c: AV trong COledbError::RaiseRestartPositionError ch?y m?t truy v?n FT
58293280361L?I: "t?o ra SQL Script"t? doanh nghi?p Manger có th? k?ch b?n không ra đúng quy?n
58299277737Kh?c ph?c: h?p nh?t Sao nhân b?n báo cáo gây hi?u l?m xung đ?t khi s? d?ng ngang l?c
58302275339Kh?c ph?c: DTS Wizard Xác đ?nh đi?m đ?n b?ng tên không chính xác
58303275670Kh?c ph?c: DTS Wizard Phân tích Custom Datatypes không chính xác
58305276060KH?C PH?C: CH?N v?i đ?t hàng b?i không duy tr? th? t? s?p x?p n?u ch?y song song
58316276041Kh?c ph?c: L?y D? li?u văn b?n/h?nh ?nh có th? tr? v? l?i 5180
58319278369Kh?c ph?c: Stack B?i có th? không chính xác ho?c không đ?y đ? khi UMS ch?y trong ch? đ? quang
58325278371Kh?c ph?c: th?c hi?n SQL ch?n đoán trong th?i gian k?t n?i/ng?t có th? gây ra AV ho?c máy ch? Shutdown
58327278372Kh?c ph?c: ch?y Ngăn x?p Dumper có th? gây ra r? r? b? nh? ?o byte
58361275536Kh?c ph?c: liên k?t Truy v?n máy ch? v?i d?u n?i t?i kho?n như th? có th? ch?y ch?m hơn so v?i d? ki?n
58369281287Kh?c ph?c: Msg 8964 trên danh m?c v?i IGNORE_DUP_KEY và hàng có m?t c?t văn b?n
58372278394Kh?c ph?c: l?i Thư 8509 không tr? l?i cho khách hàng m?t cách chính xác khi nh?p kh?u DTC Fails
58383277839Kh?c ph?c: ho?t đ?ng SDES cho thông đi?p tiêu c?c đ?i tư?ng ID đăng nh?p sau đó là ch?m d?t quá tr?nh
58386277843Kh?c ph?c: Khôi ph?c Đăng trong ch? đ? ch? ch? đ? có th? gây ra 9004 Error Message n?u cơ s? d? li?u g?c có Thu nh? kích ho?t
58397276067Kh?c ph?c: l?p l?i Phân ph?i bư?c có th? d?n đ?n t?nh tr?ng l?a ch?n k? ho?ch cho > = ho?c =<>
58404281295Kh?c ph?c: h?p nh?t B?n sao đ?ng b? có th? đư?c làm ch?m
58405275593KH?C PH?C: XÓA K?t qu? trong 8908 thông báo l?i khi b?n s? d?ng m?t k? ho?ch song song
58433275901KH?C PH?C: SQL RPC Đó tăng l?i s? Mask @@ l?i v?i Msg 7221
58465277029PRB: SQL Server 7,0 như Master Server không th? nh?p ng? SQL Server 2000 đư?c đ?t tên d? như m?c tiêu Máy chủ
58467277716Q277716 - S?A CH?A: OPENQUERY/OPENROWSET v?i DB2 máy ch? đư?c liên k?t có th? tr? l?i k?t qu? không chính xác v?i Datatype th?p phân
58472276234KH?C PH?C: SQLMaint.exe đ?t cơ s? d? li?u tr?ng thái không chính xác
58473278671Kh?c ph?c: Ch?m truy v?n Hi?u su?t khi không SA th?c hi?n truy v?n là nguyên nhân gây kích ho?t đ? truy c?p các CHÈN ho?c xóa b?ng
58497276499KH?C PH?C: SP2 H?i quy: Ch?y m?t th? t?c đư?c lưu tr? v?i ch? s? trên nguyên nhân đ?a phương Temp bàn AV
58503281191Kh?c ph?c: SQL Server Nhân r?ng Syncronization đ? DB2 thuê bao không thành công v?i ki?u d? li?u s?
58522277839Kh?c ph?c: ho?t đ?ng SDES cho thông đi?p tiêu c?c đ?i tư?ng ID đăng nh?p và sau đó là quá tr?nh Ch?m d?t
58544277698KH?C PH?C: TRÁI BÊN NGOÀI Tham gia ngày m?t l?n xem có s? d?ng khác bi?t t? khoá s?n xu?t không chính xác k?t qu?
100932280380Kh?c ph?c: Nh?t có th? khai thác l?i tràn b? đ?m V?i các th? t?c đư?c lưu tr? m? r?ng
100936280380Kh?c ph?c: Nh?t có th? khai thác l?i tràn b? đ?m V?i các th? t?c đư?c lưu tr? m? r?ng
101265288185Kh?c ph?c: Th? t?c đư?c lưu tr? ti?p t?c s? d?ng Giá tr? tham s? đư?c thông qua trong th?i gian th?c hi?n đ?u tiên

Các bài vi?t sau đây đư?c v?n c?n đang đư?c vi?t và do đó các liên k?t s? không ho?t đ?ng. H? đư?c bao g?m ? đây đ? cung c?p cho b?n v?i càng nhi?u thông tin càng t?t.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bug IDLiên k?tTiêu đ?
57883278022Kh?c ph?c: s? lư?ng l?n Insert chèn rác khi chuy?n đ?i văn b?n c?t t? Multi Byte codepage đ? codepage đơn Byte
57917275721Kh?c ph?c: tham nh?ng c?a tempdb gây ra trong khi phát l?i
58160280808KH?C PH?C: SQL 7,0 SP2 kéo thuê bao không phát hi?n r?ng Shiloh Merge đ?i l? Snapshot là l?i th?i
58222286257KH?C PH?C: DBCC CHECKTABLE Fails N?u văn b?n tham nh?ng đ? lâu dài t?p trung Key
58334277738Kh?c ph?c: song song Ch?n v?i t?ng h?p tr? v? k?t qu? không chính xác

OLAP d?ch v? Fixlist

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các l?i đ? đư?c đánh d?u c? đ?nh b?i SQL Server 7.0 Service Pack 3. Các liên k?t tr? đ?n hi?n đang đư?c xu?t b?n Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Bug IDLiên k?tTiêu đ?
3825, 11211248829Kh?c ph?c: T? ch?i d?ch v? trong th?i gian Kết nối
7454275049Kh?c ph?c: Ch?nh s?a c?a Tính toán thành viên tr? v? m?t thông báo l?i n?u kích thư?c ph? huynh là m?t nhi?u H? th?ng phân c?p
7709259677KH?C PH?C: OLAP H? ph?c v? không s? d?ng Aggregations ngay c? khi h? t?n t?i
8300274701Kh?c ph?c: sau khi Nâng c?p lên OLAP SP2 Reconnection Server có th? nguyên nhân "không th? lưu đ?i tư?ng trong Thông báo l?i DSO"
8888263619KH?C PH?C: Lưu tr?/khôi ph?c l?i th?t b?i sau khi b?n áp d?ng SP2 Add-in v?i SQL Server Kho
9010263155Kh?c ph?c: ch? bi?n T?t c? các kích thư?c có th? th?t b?i t? OLAP Manager ho?c DTS gói
9820271760Kh?c ph?c: không chính xác U?n sau khi "C?p Nh?t gia tăng" c?a Cube t? DTS
9065 ngư?i274732KH?C PH?C: C?p phép trên c?p Temp thay đ?i sau khi s? d?ng lưu tr?/khôi ph?c Add-In
11193275135Kh?c ph?c: StrToSet Ch?c năng tr? v? thông báo l?i khi chu?i là hơn 1 K trong kích thư?c
11211248829Kh?c ph?c: T? ch?i D?ch v? trong các k?t n?i
11214275919KH?C PH?C: OLAP Qu?n l? đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n ch?nh s?a phân vùng
11240274843KH?C PH?C: OLAP Qu?n l? th?c hi?n Incremental Update vào tư nhân kích thư?c đ?t khi toàn b? quá tr?nh cho Cube th?c hi?n
11260275050KH?C PH?C: OLAP Cơ s? d? li?u thi?u trong OLAP Manager v?i Migrated kho cơ s? d? li?u
11261272006Kh?c ph?c: Kh?i và Cơ s? d? li?u không c?n nh?n th?y đư?c t? OLAP Manager
11276275924KH?C PH?C: OLAP Ngư?i qu?n l? có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n di chuy?n Repository
11287275867KH?C PH?C: OLAP Ngư?i qu?n l? có th? tr? v? l?i sau khi b?n cài đ?t MDAC 2.6
11303276608Kh?c ph?c: l?i Khi b?n thêm Aggregations vào m?t phân vùng t?n t?i

Bên ngoài Fixlist

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các l?i đ? đư?c đánh d?u c? đ?nh b?i các thành ph?n bên ngoài đ? SQL Server 7.0 và đ? đư?c bao g?m trong SQL Server 7.0 Gói Dịch vụ 3 (SP3).

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mLiên k?tTiêu đ?
Truy c?p và Visual Studio266277PRB: S? d?ng Visual Studio 6.0 và Truy c?p 2000 th? giác công c? cơ s? d? li?u v?i SQL Server 2000
Các thành ph?n d? li?u Microsoft Access279401PRB: Over b?n đ?a hoá th? t? s?p x?p B? dây đi?u khi?n ODBC truy c?p/Jet


Không th?y câu tr? l?i cho câu h?i c?a b?n? Truy c?p vào các Microsoft SQL Server nhóm tin t?i: Microsoft SQL Server nhóm tin

? ki?n v? đi?u này hay khác Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft SQL Server? Th? chúng tôi m?t lưu ? t?i SQLKB

Thu?c tính

ID c?a bài: 274797 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server OLAP Services
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB274797 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:274797

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com