Atnaujinus operacin? sistem? ? ?Windows 8? nepavyksta atrakinti loginio disko, u??ifruoto naudojant ?BitLocker?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2748266 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 1. Kompiuteryje, kuriame veikia operacin? sistema ?Windows 7?, ?diegiate taikom?j? program?, registruojan?i? loginio disko nuorod? meniu dorokl?. Pavyzd?iui, ?diegus ?Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection?, ji u?registruoja loginio disko nuorod? meniu dorokl?, kad spustel?jus login? disk? de?iniuoju pel?s mygtuku b?t? galima parinktis Nuskaityti naudojant ?System Center 2012 Endpoint Protection?.
 2. Atnaujinate kompiuterio operacin? sistem? i? ?Windows 7? ? ?Windows 8?.
 3. Bandote atidaryti login? disk? arba USB ?flash? atmintin?, u??ifruot? naudojant ?BitLocker? disko ?ifravim?.
?iuo atveju negal?site atrakinti u??ifruoto loginio disko, be to, gaunamas ?is klaidos prane?imas:
Taikomoji programa nerasta

Sprendimas

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate parametr? keisti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Daugiau informacijos

Taisyti u? mane

Jei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.

Fix this problem
Microsoft Fix it 55009
Pastabos.
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k., bet automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam


Svarbu. ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registr?. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?, tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tokiu atveju gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? operacin?je sistemoje ?Windows?
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, registre turite sukonfig?ruoti toliau nurodytus ?BitLocker? parametrus.
Registro dalinis raktas: HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde
Registro ?ra?as: (Numatytasis)
REG_EXPAND_SZ reik?m?: @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100

Registro dalinis raktas:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command
Registro ?ra?as: (Numatytasis)
REG_EXPAND_SZ reik?m?: %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1
Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I? de?iniojo ekrano kra?to perbraukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti arba, jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp? ir spustel?kite Ie?koti.
 2. Ie?kos lauke ?veskite regedit.
 3. Bakstel?kite arba spustel?kite rodom? piktogram? regedit.
 4. Raskite ir pa?ym?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\
 5. Du kartus bakstel?kite arba spustel?kite (Numatytasis), ?veskite @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100, tada bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 6. Raskite ir pa?ym?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command\
 7. Du kartus bakstel?kite arba spustel?kite (Numatytasis), ?veskite %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1, tada bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 8. U?darykite registro rengykl?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2748266 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 15 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Rakta?od?iai: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme KB2748266

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com