P?c jaunin??anas uz Windows 8 nevar atblo??t ar BitLocker ?ifr?tu disku

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2748266 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Apl?kojiet t?l?k aprakst?to situ?ciju.
 1. Windows 7 dator? instal?jat programmu, kas re?istr? diska ?sin?jumizv?lnes apdarin?t?ju. Ja instal?jat, piem?ram, programmu Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection, t? re?istr? diska ?sin?jumizv?lnes apdarin?t?ju, lai opcija Sken?t ar System Center 2012 Endpoint Protection b?tu pieejama, kad uz diska noklik??in?t labo pogu.
 2. ?o datoru jaunin?t no Windows 7 uz Windows 8.
 3. M??in?t atv?rt cieto disku vai USB zibatmi?as disku, kas ir ?ifr?ts ar BitLocker diska ?ifr??anu.
??d? gad?jum? ?ifr?to disku nevarat atblo??t. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Lietojumprogramma nav atrasta

Risin?jums

Ja v?laties, lai m?s nov?rstu ?o probl?mu, p?rejiet uz sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties ?os iestat?jumus main?t pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Papildindorm?cija

Autom?tisk? labo?ana

Lai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labot nor?d?t?s darb?bas.

Fix this problem
Microsoft Fix it 55009
Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? oper?t?jsist?mas Windows citu valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, labo?anas risin?jumu saglab?jiet zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam izpildiet dator?, kur? probl?ma radusies.

Patst?v?g? labo?ana


Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?jat nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows
Lai labotu ?o probl?mu, re?istr? j?konfigur? ??di BitLocker iestat?jumi:
Re?istra apak?atsl?ga:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde
Re?istra ievadne: (Noklus?jums)
REG_EXPAND_SZ v?rt?ba: @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100

Re?istra apak?atsl?ga:HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command
Re?istra ievadne: (Noklus?jums)
REG_EXPAND_SZ v?rt?ba: %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1
Lai to izdar?tu, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Vai ? ja izmantojat peli ? novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na apak??j? labaj? st?r? un noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet regedit.
 3. Pieskarieties par?d?tajai regedit ikonai vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Atrodiet un atlasiet ??du re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\
 5. Veiciet dubultsk?rienu vai dubultklik??i uz vienuma (Noklus?jums), ierakstiet @%SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe,-100 un pieskarieties vienumam Labi vai noklik??iniet uz t?.
 6. Atrodiet un atlasiet ??du re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\unlock-bde\command\
 7. Veiciet dubultsk?rienu vai dubultklik??i uz vienuma (Noklus?jums), ierakstiet %SystemRoot%\System32\bdeunlock.exe %1 un pieskarieties vienumam Labi vai noklik??iniet uz t?.
 8. Aizveriet re?istra redaktoru.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2748266 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfixme kbmsifixme KB2748266

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com