Neparedzama darb?ba, ja viesabon??anas lietot?ja profilu migr?jat no Windows 8 uz Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2748329 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Oper?t?jsist?m?m Windows 7 un Windows 8 ir da??di lietot?ju profilu form?ti. Kad lietot?js ar Windows 7 profilu pirmo reizi pierakst?s Windows 8 dator?, ?? lietot?ja profils tiek atjaunin?ts Windows 8 form?t?. P?c tam lietot?ja profils vairs nav sader?gs ar Windows 7 datoriem. Detaliz?tu inform?ciju par to, k? ?? probl?ma ietekm? viesabon??anas un oblig?tos profilus, skatiet sada?? ?Pla??ka inform?cija?.

Papildindorm?cija

Viesabon??anas profili

Kad lietot?js ar Windows 7 profilu pirmo reizi pierakst?s Windows 8 dator?, ?? lietot?ja profils tiek atjaunin?ts Windows 8 form?t?. Windows 8 lietot?ja profila form?ts nav sader?gs ar Windows 7 datoriem.

Ja lietot?jam j?p?rsl?dzas starp Windows 7 un Windows 8 datoriem, ?iem datoriem j?konfigur? grupas politikas iestat?jums Iestat?t viesabon??anas profila ce?u visiem lietot?jiem, kas piesak?s ?aj? dator?. Tagad lietot?jam ir atsevi??i Windows 7 un Windows 8 lietot?ja profili, kurus var lietot atkar?b? no datora, kur? ?is lietot?js pierakst?s. Turkl?t varat lietot mapes novirz??anu, lai sniegtu piek?uvi lietot?ja datiem, kad tiek lietots jebkur? no ?iem lietot?ja profiliem.

Oblig?tie profili

Oblig?tajiem profiliem ir nepiecie?ami ?pa?i apsv?rumi. Jums j?izveido gan Windows 7 viesabon??anas profils, gan Windows 8 viesabon??anas profils. Windows 7 lietot?ji ir j?konfigur? Windows 7 viesabon??anas profila ce?a izmanto?anai, un Windows 8 j?konfigur? Windows 8 viesabon??anas profila ce?a izmanto?anai.

Uzzi?as

Papildu inform?ciju par grupas politikas iestat?jumu Iestat?t viesabon??anas profila ce?u visiem lietot?jiem, kas piesak?s ?aj? dator? skatiet ?aj? Microsoft TechNet vietn?:
Viesabon??anas lietot?ja datu izvieto?anas p?rvald?bas ce?vedis
?emiet v?r?, ka politikas iestat?jums Iestat?t viesabon??anas profila ce?u visiem lietot?jiem, kas piesak?s ?aj? dator? attiecas ar? uz lok?lo lietot?ju kontiem oper?t?jsist?m? Windows Server 2008. Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz raksta numura, lai to skat?tu Microsoft zin??anu b?z?: 
958736 Grupas politikas iestat?jums ?Iestat?t viesabon??anas profila ce?u visiem lietot?jiem, kas piesak?s ?aj? dator?? attiecas ar? uz lok?lo lietot?ju kontiem oper?t?jsist?m? Windows Server 2008 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Papildinform?ciju par mapes novirz??anu skatiet ?aj? Microsoft TechNet vietn?:
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2748329 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2748329

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com