Hành vi không th? đoán trư?c n?u b?n di chuy?n m?t thông tin người dùng di đ?ng t? Windows 8 lên Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2748329 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Windows 7 và Windows 8 s? d?ng tương t? như đ?nh d?ng thông tin người dùng, mà không h? tr? kh? năng tương tác khi h? đi lang thang gi?a các máy tính đang ch?y các phiên b?n khác nhau c?a Windows. Khi m?t ngư?i dùng đ? c?u h?nh Windows 7 kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 8 l?n đ?u tiên, thông tin người dùng đư?c C?p Nh?t đ? đ?nh d?ng m?i c?a Windows 8. Sau khi đi?u này x?y ra, thông tin người dùng không c?n tương h?p v? sau v?i máy tính d?a trên Windows 7. H?y xem ph?n "Thông tin" cho các thông tin chi ti?t v? làm th? nào v?n đ? này ?nh hư?ng đ?n h? sơ chuy?n vùng và b?t bu?c.

Thông tin thêm

Không tương h?p v? sau

Không tương h?p v? sau h? sơ x?y ra b?i v? Windows 8 gi?i thi?u phiên b?n thông tin vào m?i thông tin người dùng đư?c n?p thành công. Windows 8 nâng c?p thông tin người dùng ban đ?u đư?c t?o ra trong Windows 7. Windows 8 c?ng cung c?p m?t thông báo đ?n các thành ph?n khác và các b?n ghi d?ch v? mà cho phép h? đ? c?p nh?t các cài đ?t chuyên bi?t Windows 7 Windows 8. Thông báo này cho phép các thành ph?n và các b?n ghi d?ch v? đ? s? h?u nh?ng kinh nghi?m cài đ?t-di chuy?n. V? v?y, Windows 8 là không bi?t g? v? s? không tương h?p v? sau có th? t?n t?i khi thông tin người dùng Windows 8 đi lang thang vào m?t máy tính Windows 7.

H? sơ di đ?ng

Khi m?t ngư?i dùng có Windows 7 chuy?n vùng h? sơ kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 8 l?n đ?u tiên, H? sơ di đ?ng c?a ngư?i dùng đư?c C?p Nh?t đ? đ?nh d?ng m?i c?a Windows 8. Đ?nh d?ng thông tin người dùng Windows 8 là tương h?p v? sau v?i máy tính d?a trên Windows 7.

N?u m?t ngư?i s? d?ng ph?i chuy?n đ?i gi?a các máy tính d?a trên Windows 7 và Windows 8-based, sau đó b?n ph?i đ?t c?u h?nh các Thi?t l?p chuy?n vùng h? sơ các đư?ng d?n cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính này Thi?t đ?t chính sách nhóm cho máy tính. Bây gi?, ngư?i dùng có ti?u s? riêng bi?t Windows 7 và Windows 8 ngư?i dùng trên có th? đư?c áp d?ng, tùy thu?c vào máy tính mà ngư?i dùng kí nh?p vào. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại đ? cung c?p quy?n truy c?p vào d? li?u c?a ngư?i dùng khi ho?c thông tin người dùng đư?c áp d?ng.

C?u h?nh b?t bu?c

B?t bu?c h? sơ yêu c?u xem xét đ?c bi?t. B?n ph?i t?o m?t h? sơ di đ?ng Windows 7 và m?t h? sơ di đ?ng Windows 8. Windows 7 ngư?i s? d?ng ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng Windows 7, và Windows 8 ngư?i s? d?ng ph?i đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng Windows 8.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? các Thi?t l?p chuy?n vùng h? sơ các đư?ng d?n cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính này Thi?t đ?t chính sách nhóm, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Qu?n l? hư?ng d?n tri?n khai d? li?u s? d?ng chuy?n vùng
Nh?n th?y r?ng các Thi?t l?p chuy?n vùng h? sơ các đư?ng d?n cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính nàythi?t đ?t chính sách c?ng áp d?ng cho trương m?c ngư?i dùng c?c b? trong Windows Server 2008. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
958736 Thi?t đ?t chính sách nhóm "Thi?t l?p chuy?n vùng h? sơ các đư?ng d?n cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính này" c?ng áp d?ng cho trương m?c ngư?i dùng c?c b? trong Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chuy?n hư?ng c?p, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748329 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows 8
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbprb kbinfo kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2748329 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748329

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com