Straipsnio ID: 2748583 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??anga

?Microsoft? i?leido svarb? naujinim?, skirt? ?Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview?. ?is naujinimas atnaujina ?Office Home and Student 2013 RT? per?i?ros versij? ? galutinio leidimo versij?. ? ?? naujinim? ?trauktos galutin?s ?i? program? versijos:
 • ?Microsoft Word 2013 RT?
 • ?Microsoft Excel 2013 RT?
 • ?Microsoft PowerPoint 2013 RT?
 • ?Microsoft OneNote 2013 RT?

?iame naujinime yra anks?iau nei?leist? patais?, skirt? specialiai ?Office 2013?. Neskaitant bendr?j? produkto patais?, ?ios pataisos apima stabilumo, na?umo ir saugos patobulinimus.

Naujinimas bus automati?kai pritaikytas naudojant ?Windows? naujinim?. (Norint atnaujinti reikalingas interneto ?Wi-Fi? ry?ys, gali b?ti taikomi interneto naudojimo mokes?iai.)

Daugiau informacijos

Galite atsisi?sti ir ?diegti ?Office Home and Student 2013 RT Preview? naujinim?, kuriuo per?i?ros leidimas atnaujinamas ? galutin? leidim?. Nor?dami tai padaryti, atsidarykite nurodyt? ?Windows? naujinimo svetain?:
?Windows? naujinimas

Kaip rasti ?Windows? naujinim? naudojant prad?ios ekran?
?Windows? naujinimas yra valdymo skydelyje. Nor?dami patikrinti, ar yra naujinim?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atlikite vien? i? toliau nurodyt? veiksm?.
  • I? de?iniojo ekrano kra?to braukite vidurio link, tada bakstel?kite Ie?koti.
  • Jei naudojate pel?, nukreipkite pel?s ?ymikl? ? apatin? de?in?j? ekrano kamp?, tada spustel?kite Ie?koti.

 2. Ie?kos lauke ?veskite ?Windows? naujinimas, tada bakstel?kite arba spustel?kite Parametrai ir bakstel?kite arba spustel?kite Diegti papildomus naujinimus.
?inomos triktys, galimos ?diegus naujinim?
?diegus ?Office Home and Student 2013 RT Preview? naujinim?, kuriuo per?i?ros leidimas atnaujinamas ? galutin? leidim?, galimos nurodytos triktys.
 • ?Microsoft Word? prane?a, kad nepakanka atminties arba vietos diske ? Jei ?dieg? naujinim? spustel?site skirtuk? Pagrindinis, galite gauti nurodyt? klaidos prane?im?:
  Nepakanka atminties arba vietos diske. Programa ?Word? negali rodyti pageidaujamo ?rifto.

  Sprendimas U?darykite visas ?Office? programas ir i? naujo paleiskite ?rengin?. ?iuo veiksmu bus teisingai u?registruoti ?riftai ir i?taisyta klaida.
 • Disko vieta ? prie? diegdami ?RT Preview? naujinim? tur?tum?te ?sitikinti, kad diske yra pakankamai vietos. Kad b?t? galima ?ra?yti ? talpykl?, diegiant paketams gali reik?ti iki keturi? kart? daugiau disko vietos nei j? failo dydis.
 • Klaidos kodas 5052 ? naudojamos ?Office Apps? Kai kuriais atvejais naujinimo nepavyks ?diegti ir bus pateiktas klaidos kodas 5052. ?is kodas nurodo, kad ?Office RT? programos tebeveikia.

  Sprendimas Patikrinkite, ar visos ?Office? programos u?darytos ir tik tada diekite naujinim?. Jei naujinimo nepavyksta ?diegti ir vis ?vyksta ?i klaida, i? naujo paleiskite ?rengin? ir pabandykite dar kart? ?diegti naujinim?.
 • Sutampan?ios ?Office? piktogramos u?duo?i? juostoje ? Kai paleid?iate bet kuri? ?Office RT? program?, ?Windows? darbalaukio u?duo?i? juostoje sukuriama pasikartojanti programos egzemplioriaus piktograma, u?uot naudojus prisegt? u?duo?i? juostos nuorodos piktogram?

  Sprendimas U?darykite visas ?Office? programas ir i? naujo paleiskite ?rengin?.
 • ?Office? u?duo?i? juostos nuorodos darbalaukio re?imu rodomos kaip tu??ios baltos piktogramos ? Kai kuriais atvejais prisegtos ?Office? u?duo?i? juostos piktogramos bus rodomos baltos ir tu??ios, o ne kaip atitinkama kiekvienos programos piktograma.

  Sprendimas Nor?dami automati?kai i?spr?sti problem? naudokite sprendim? Taisyti (gali b?ti angl? k.).
 • Klaid? kodai ? ?ios lentel?s klaid? kodus galima laikyti ?i??jimo kodais? arba ?gr??imo kodais?, kuriuos ?Windows? naujinimo paslauga gali pateikti diegiant ?? naujinim?. Galite naudoti ?iuos klaid? kodus nor?dami nustatyti klaidos reik?mingum? ir diegimo triktis.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Klaidos kodasReik?m?Apra?as
ExitCode_NoError0Veiksmas s?kmingai atliktas.
ExitCode_ErrorDiskSpace5000Klaid? tikrinimas, laisva disko vieta.
ExitCode_InsuffDiskSpace80070070Diske nepakanka vietos norint ?diegti naujinim?.
ExitCode_LowBattery5010Nepakanka akumuliatoriaus galios norint ?diegti naujinim?. Nor?dami ?diegti naujinim? prijunkite kompiuter? prie kintamosios srov?s maitinimo ?altinio.
ExitCode_InitError5011Inicijavimo klaida
ExitCode_Maintenance5016Buvo m?ginta naujinti, kol ?renginys nebuvo naudojamas. Bus pam?ginta dar kart? naujinti per suplanuot? prie?i?ros laikotarp?.
ExitCode_AutoNotOnAC5017AU prad?jo naujinti naudojant akumuliatoriaus energij?
ExitCode_OtherError5020Klaida m?ginant perskaityti reikaling? registro rakt?
ExitCode_RegistryError5021Klaida m?ginant sukurti reikaling? registro rakt?
ExitCode_MSI_LINKS5022I?kilo problema kuriant ?Office? u?duo?i? juostos spar?iuosius klavi?us.
5023 - 5025Klaida m?ginant pasiekti vartotoj? abonement? aplank?.
ExitCode_INSTALL_SETUP_FAILURE5026I?kilo problema m?ginant paleisti produkto s?rank?.
5027Klaida m?ginant perskaityti vartotojo aplank?
5028Klaida m?ginant gauti vartotojo aplanko turin?
5029Klaida m?ginant atnaujinti ?Office? saitus u?duo?i? juostoje
5030Klaida m?ginant pasiekti u?duo?i? planuokl?
5031Klaida m?ginant perskaityti u?duo?i? planuokl?s ?aknin? aplank?
5032Klaida m?ginant pasiekti u?duo?i? planuokl?s automatinio naujinimo u?duot?
5033Klaida m?ginant pasiekti reguliarios technin?s prie?i?ros u?duot?
5034Klaida m?ginant gauti kit? reguliarios technin?s prie?i?ros u?duoties apdorojimo laik?
5035Klaida skai?iuojant technin?s prie?i?ros laikotarp?
5036Klaida m?ginant sukurti laikinojo failo vard?
5037Klaida m?ginant sukurti laikin?j? nuorod?
5038Klaida m?ginant ?ra?yti laikin?j? nuorod?
5039Klaida m?ginant nukopijuoti laikin?j? nuorod?
5040Klaida m?ginant sukurti naujinimo trikties registro rakt?
5041Klaida m?ginant papildyti naujinimo trikties registro rakt?
5042Klaida m?ginant nuskaityti akumuliatoriaus ypatybes i? WMI
ExitCode_CriticalError 5051Klaida ?Office 2013 RT Preview? ?alinimo proceso metu
Exitcode_OfficeAppDetected5052Diegiant ?vyko klaida d?l veikian?ios ?Office? programos. Patikrinkite, ar visos ?Office? programos u?darytos, ir tik tada pakartotinai diekite naujinim?.
ExitCode_CantElevate5053?Office 2013 RT Preview? ?alinimo procese yra teisi? trik?i?
ExitCode_SetupError5100?vyko ?Office 2013 RT? s?rankos diegimo klaida. ?urnalo informacija yra aplanke %windir%\temp\ArmBetaUpgrade.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY80070008Nepakanka laisvos atminties, reikalingos norint ?diegti naujinim?. Paleiskite ?rengin? i? naujo, kad b?t? pakartotas diegimas.
SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED80246007?vyko klaida siun?iantis naujinimo dal?, bet diegimas s?kmingas. I? naujo paleiskite ?rengin? nor?dami baigti diegti naujinim?.
FFFFFFFFNaujinant ?vyko ne?inoma klaida. ?Office? s?kmingai ?diegta, bet gali tr?kti kalb? paket?. I? naujo paleiskite ?rengin? nor?dami baigti diegti naujinim?.
 • Jei pateikiamas klaidos kodas 5010, j?s? ?renginiui nepakanka akumuliatoriaus galios, kad b?t? ?diegtas naujinimas. Turite prijungti savo ?rengin? prie kintamosios srov?s maitinimo ?altinio ir ?sitikinti, kad akumuliatoriaus ?krova didesn? nei 20 proc., kad naujinimas b?t? s?kmingai ?diegtas.
 • Jei gaunate klaidos kod? 5016, naujinimo diegimas buvo i?bandytas ne per ?renginio technin?s prie?i?ros laikotarp?. Jei naujinim? norite ?diegti nedelsdami, laikykit?s skyriaus Kaip ?diegti ?? naujinim? instrukcij?. Jei naujinimo nenorite diegti i? karto, naujinim? bus pam?ginta ?diegti per kit? kompiuterio technin?s prie?i?ros laikotarp?.
?iame straipsnyje i?vardijami klaid? kodai ir klaid? prane?im? tekstai, galintys pasirodyti, kai naujinim? diegia ?Windows? naujinimo paslauga. Naujinimas naudoja ?Windows Installer? (Msiexec.exe), kad pa?alint? ?Office 2013 RT Preview? ir ?diegt? galutin? versij?.

Pastaba Nors klaidos kodo informacija, pateikta ?iame straipsnyje, gali pad?ti nustatyti naujinimo diegimo problemas, vien? klaidos prane?im? gali lemti keletas skirting? problem?. Tod?l ?io straipsnio informacija nurodo tik pirm? problemos ?alinimo veiksm?.

Nor?dami gauti klaid? kod?, kuriuos pateikia ?Windows Installer? funkcija MsiExec.exe, s?ra?? eikite ? ?i? ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?:
Klaid? kodai

Technin? informacija

Daugiau informacijos apie ?Office Home and Student 2013 RT? bei ?inom? problem? s?ra?? rasite spustel?j? pateikt? sait?. ?is saitas nukreips ? DUK apie ?Office Home and Student 2013 RT?.
?Office RT? Technin? informacija apie ?Microsoft Office Home and Student 2013 RT? DUK
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2748583 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
Rakta?od?iai: 
KB2748583

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com