Identifikator ?lanka: 2748583 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Uvod

Microsoft je objavio va?nu ispravku za Microsoft Office Home and Student 2013 RT Preview. Ova ispravka nadogra?uje probnu verziju sistema Office Home and Student 2013 RT na kona?nu verziju izdanja. Ova ispravka uklju?uje kona?ne verzije slede?ih programa:
 • Microsoft Word 2013 RT
 • Microsoft Excel 2013 RT
 • Microsoft PowerPoint 2013 RT
 • Microsoft OneNote 2013 RT

Ova ispravka uklju?uje prethodno neizdate popravke koje su napravljene posebno za Office 2013. Pored op?tih popravki za proizvod, ove popravke uklju?uju pobolj?anja u oblastima stabilnosti, performansi i bezbednosti.

Ispravka ?e se automatski primeniti preko lokacije Windows Update. (Potrebna je Internet Wi-Fi veza za ispravku i mo?da ?e vam biti napla?eno kori??enje Interneta.)

Dodatne informacije

Mo?ete da preuzmete i instalirate ispravku za Office Home and Student 2013 RT Preview koja nadogra?uje probno izdanje na kona?no izdanje. Da biste to uradili, idite na slede?u Veb lokaciju Windows Update:
Windows Update

Kako da prona?ete Windows Update kori??enjem po?etnog ekrana
Windows Update je deo kontrolne table. Da biste proverili da li postoje ispravke, sledite ove korake:
 1. Izvr?ite neku od slede?ih radnji:
  • Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i.
  • Ako koristite mi?, postavite ga u donji desni deo ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.

 2. Unesite Windows Update u polje za pretragu, dodirnite ili kliknite na Postavke, a zatim dodirnite ili kliknite na Instaliraj opcionalne ispravke.
Poznati problemi do kojih mo?e do?i kada instalirate ispravku
Mo?da ?e do?i do slede?ih problema kada instalirate ispravku za Office Home and Student 2013 RT Preview koja nadogra?uje probnu verziju na kona?nu:
 • Microsoft Word prijavljuje nedovoljno memorije ili gre?ku u prostoru na disku - Ako izaberete karticu Po?etak nakon instaliranja ispravke, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
  Nema dovoljno memorije ili prostora na disku. Word ne mo?e da prika?e tra?eni font.

  Re?enje Zatvorite sve Office aplikacije, a zatim ponovo pokrenite ure?aj. Ova radnja ?e ta?no registrovati fontove i otkloniti gre?ku.
 • Prostor na disku - Pre nego ?to instalirate ispravku za RT Preview, uverite se da imate dovoljno prostora na disku. Kada se radi o ke?iranju, paketi mogu tokom instalacije zahtevati prostor i do ?etiri puta ve?i od svoje veli?ine datoteke na preostalom prostoru na disku.
 • Kôd gre?ke 5052 ? Office aplikacije u upotrebi - U odre?enim situacijama, instalacija ispravke mo?e da bude neuspe?na i da se dobije kôd gre?ke 5052. Ovaj kôd pokazuje da su Office RT aplikacije i dalje pokrenute.

  Re?enje Proverite da li su sve Office aplikacije zatvorene pre nego ?to instalirate ispravku. Ako i dalje budete dobijali ovu gre?ku, ponovo pokrenite ure?aj, a zatim poku?ajte da ponovo instalirate ispravku.
 • Duple Office ikone na traci zadataka - Kada pokrenete neku Office RT aplikaciju, kreira se dupla ikona za instancu aplikacije na Windows Desktop traci zadataka, umesto kori??enja ikone pre?ice zaka?ene na traku zadataka

  Re?enje Zatvorite sve Office aplikacije, a zatim ponovo pokrenite ure?aj.
 • Pre?ice za Office traku zadataka se prikazuju kao prazne bele ikone u re?imu radne povr?ine - U odre?enim slu?ajevima, zaka?ene ikone na Office traci zadataka prikazuju se kao prazne bele ikone, umesto ikone odre?enih aplikacija.

  Re?enje Koristite ovo re?enje Popravi (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) da biste automatski re?ili problem.
 • Kodovi gre?aka - Kodovi gre?aka u slede?oj tabeli mogu da se smatraju ?kodovima za izlaz? ili ?kodovima za povratak? koje usluga Windows Update mo?e da vrati kada instalirate ovu ispravku. Mo?ete da koristite ove kodove gre?aka za preklapanje nivoa gre?ke, a i kao pomo? za dijagnostifikovanje problema sa instalacijom.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Kôd gre?keVrednostOpis
ExitCode_NoError0Radnja je uspe?no dovr?ena.
ExitCode_ErrorDiskSpace5000Gre?ka tokom provere slobodnog prostora na disku.
ExitCode_InsuffDiskSpace80070070Nema dovoljno prostora na disku za instaliranje ispravke.
ExitCode_LowBattery5010Nema dovoljno baterije za instaliranje ispravke. Priklju?ite ra?unar na izvor napajanja naizmeni?nom strujom da biste instalirali ispravku.
ExitCode_InitError5011Gre?ka prilikom pokretanja
ExitCode_Maintenance5016Poku?ano je a?uriranje tokom vremena mirovanja na va?em ure?aju. Ponovo ?emo poku?ati da a?uriramo tokom izvr?avanja planiranog odr?avanja.
ExitCode_AutoNotOnAC5017A?uriranje pokrenuto uslugom AU dok traje napajanje baterijom
ExitCode_OtherError5020Gre?ka u ?itanju potrebnog klju?a registratora
ExitCode_RegistryError5021Gre?ka u ?itanju potrebnog klju?a registratora
ExitCode_MSI_LINKS5022Do?lo je do problema prilikom kreiranja pre?ica za Office traku zadataka.
5023 - 5025Gre?ka prilikom pristupanja fascikli sa korisni?kim nalozima.
ExitCode_INSTALL_SETUP_FAILURE5026Do?lo je do problema prilikom pokretanja instalacije proizvoda.
5027Gre?ka u ?itanju fascikle korisnika
5028Gre?ka prilikom preuzimanja sadr?aja korisni?ke fascikle
5029Gre?ka prilikom a?uriranja Office veza na traci zadataka
5030Gre?ka prilikom pristupanja usluzi TaskScheduler
5031Gre?ka prilikom ?itanja osnovne fascikle u usluzi TaskScheduler
5032Gre?ka u pristupanju zadatku automatskog a?uriranja u usluzi TaskScheduler
5033Gre?ka u pristupanju zadatku redovnog odr?avanja
5034Gre?ka u preuzimanju slede?eg vremena pokretanja za zadatak redovnog odr?avanja
5035Gre?ka u izra?unavanju prozora odr?avanja
5036Gre?ka u generisanju ime privremene datoteke
5037Gre?ka u kreiranju privremene pre?ice
5038Gre?ka u ?uvanju privremene pre?ice
5039Gre?ka u kopiranju privremene pre?ice
5040Gre?ka u kreiranju klju?a registratora za gre?ku u nadogradnji
5041Gre?ka u primeni klju?a registratora za gre?ku u nadogradnji
5042Gre?ka u ?itanju svojstava baterije sa WMI
ExitCode_CriticalError 5051Gre?ka tokom procesa deinstaliranja programa Office 2013 RT Preview
Exitcode_OfficeAppDetected5052Do?lo je do gre?ke tokom instalacije jer je pokrenuta Office aplikacija. Uverite se da su sve Office aplikacije zatvorene i ponovo pokrenite instalaciju.
ExitCode_CantElevate5053Proces deinstalacije usluge Office 2013 RT Preview nai?ao je na probleme sa dozvolama
ExitCode_SetupError5100Do?lo je do gre?ke tokom pode?avanja instalacije za Office 2013 RT. Detalji o prijavljivanju nalaze se u fascikli %windir%\temp\ArmBetaUpgrade.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY80070008Nema dovoljno dostupne slobodne memorije za instaliranje ispravke. Ponovo pokrenite ure?aj i ponovo poku?ajte da instalirate.
SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED80246007Do?lo je do gre?ke prilikom preuzimanja dela ispravke, ali je instalacija uspe?na. Ponovo pokrenite ure?aj da biste dovr?ili instalaciju ispravke.
FFFFFFFFDo?lo je do neo?ekivane gre?ke tokom procesa nadogradnje. Office instalacija je bila uspe?na, ali nedostaju jezi?ki paketi. Ponovo pokrenite ure?aj da biste dovr?ili instalaciju ispravke.
 • Ako dobijete kôd gre?ke 5010, va? ure?aj nema dovoljno baterije za instaliranje ispravke. Morate da uklju?ite ure?aj u izvor napajanja naizmeni?nom strujom i da se uverite da je nivo baterije ve?i od 20 procenata da bi se ispravka pravilno instalirala.
 • Ako dobijete kôd gre?ke 5016, instalacija ispravke poku?ana je izvan prozora za odr?avanje ure?aja. Ako ?elite da odmah instalirate ispravku, sledite uputstva u odeljku ?Kako instalirati ovu ispravku?. Ako ne ?elite da odmah instalirate ispravku, ona ?e poku?ati da se instalira kada ra?unar bude imao prozor odr?avanja slede?i put.
Ovaj ?lanak navodi kodove gre?aka i tekst poruke o gre?ci koji mogu da se pojave kada instalaciju ispravke obavlja usluga Windows Update. Ispravka koristi Windows Installer (Msiexec.exe) za obavljanje uklanjanja verzije Office 2013 RT Preview i za instalaciju kona?ne verzije.

Napomena Iako informacije o kodu gre?ke u ovom ?lanku mogu da vam pomognu da re?ite probleme sa instalacijom ispravke, nekoliko razli?itih problema mo?e da dovede do jedne poruke o gre?ci. Zbog toga, informacije u ovom ?lanku predstavljaju samo prvi korak u re?avanju problema.

Da biste dobili listu kodova gre?ke koje je dala funkcija MsiExec.exe u okviru usluge Windows Installer, idite na slede?u Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokaciju:
Kodovi gre?ke

Tehni?ke informacije

Vi?e informacija o verziji Office Home and Student 2013 RT i listu poznatih problema mo?ete da dobijete ako kliknete na slede?u vezu. Ova veza ?e vas usmeriti na ?esta pitanja o verziji Office Home and Student 2013 RT.
Office RT Tehni?ki detalji o ?estim pitanjima za uslugu Microsoft Office Home and Student 2013 RT
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2748583 - Poslednji pregled: 26. februar 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
Klju?ne re?i: 
KB2748583

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com