ID c?a bài: 2748583 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t quan tr?ng cho Microsoft Office Home và sinh viên năm 2013 RT xem trư?c. B?n c?p nh?t này nâng c?p phiên b?n xem trư?c c?a văn ph?ng nhà và sinh viên năm 2013 RT lên phiên b?n phát hành cu?i cùng. B?n c?p nh?t này bao g?m các phiên b?n cu?i cùng c?a các chương tr?nh sau đây:
 • Microsoft Word 2013 RT
 • Microsoft Excel 2013 RT
 • Microsoft PowerPoint 2013 RT
 • Microsoft OneNote 2013 RT

B?n c?p nh?t này bao g?m các b?n s?a l?i chưa đư?c phát hành trư?c đó đ? đư?c th?c hi?n c? th? cho văn ph?ng năm 2013. Ngoài s?a ch?a các s?n ph?m nói chung, các b?n s?a l?i bao g?m c?i ti?n trong s? ?n đ?nh, hi?u su?t và b?o m?t.

C?p nh?t t? đ?ng s? đư?c áp d?ng thông qua Windows Update. (M?t kết nối Internet Wi-Fi là c?n thi?t cho b?n C?p Nh?t, và phí s? d?ng Internet có th? áp d?ng.)

Thông tin thêm

B?n có th? t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT xem trư?c nâng c?p phiên b?n xem trư?c phiên b?n cu?i cùng. Đ? làm đi?u này, h?y vào website sau c?a Windows Update:
Windows Update

Làm th? nào đ? t?m Windows C?p Nh?t b?ng cách s? d?ng màn h?nh B?t đ?u
C?p nh?t Windows đư?c bao g?m trong Panel điều khiển. Đ? ki?m tra b?n C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M?t m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
  • Swipe trong t? r?a bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vào tra c?u.
  • N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, đi?m đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.

 2. Lo?i Windows Update trong h?p tra c?u, khai thác ho?c B?m chu?t Thi?t đ?t, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t tùy ch?n.
V?n đ? đ? bi?t mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
B?n có th? g?p các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT xem trư?c nâng c?p phiên b?n xem trư?c phiên b?n cu?i cùng:
 • Microsoft Word báo cáo insufficent b? nh? ho?c đ?a space l?i-N?u b?n b?m vào các trang chủ tab sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không có đ? b? nh? ho?c không gian đ?a. Word không th? hi?n th? phông ch? đư?c yêu c?u.

  Đ? phân gi?iĐóng t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i. Hành đ?ng này s? ki?m nh?p phông ch? m?t cách chính xác và gi?i quy?t các l?i.
 • Đ?a - trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t RT xem trư?c, b?n nên ch?c ch?n r?ng b?n có đ? không gian đ?a. Cho b? nh? đ?m, nh?ng gói có th? yêu c?u lên đ?n b?n l?n kích thư?c t?p tin trong không gian đ?a c?n l?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t.
 • m? l?i 5052-văn ph?ng ?ng d?ng s? d?ng-Trong m?t s? trư?ng h?p, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t có th? th?t b?i v?i m? l?i 5052. M? này cho th?y r?ng các ?ng d?ng văn ph?ng RT v?n đang ch?y.

  Đ? phân gi?iXác minh r?ng t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng đ?u đóng c?a trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. N?u b?n C?p Nh?t ti?p t?c th?t b?i v?i l?i này, kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n, và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t m?t l?n n?a.
 • Văn ph?ng l?p l?i bi?u tư?ng trên thanh công c? - khi b?n kh?i đ?ng b?t k? các ?ng d?ng văn ph?ng RT, m?t bi?u tư?ng l?p l?i ví d? ?ng d?ng đư?c t?o ra trên thanh tác v? Windows Desktop thay v? s? d?ng bi?u tư?ng l?i t?t pinned taskbar

  Đ? phân gi?i Đóng t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng, và kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i.
 • Văn ph?ng thanh tác v? t?t hi?n th? như bi?u tư?ng màu tr?ng tr?ng trong ch? đ? máy tính đ? bàn-Trong m?t s? trư?ng h?p, pinned văn ph?ng thanh tác v? bi?u tư?ng s? hi?n th? như bi?u tư?ng màu tr?ng tr?ng thay v? như là bi?u tư?ng tương ?ng c?a m?i ?ng d?ng.

  Đ? phân gi?iS? d?ng S?a ch?a nó gi?i pháp t? đ?ng gi?i quy?t s? c?.
 • M? l?i-m? l?i trong b?ng sau có th? đư?c coi là "l?i m?" ho?c "tr? l?i m?" mà b?n ghi d?ch v? Windows Update có th? tr? l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. B?n có th? s? d?ng các m? l?i l?i c?p b?y và đ? giúp b?n ch?n đoán v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
m? l?iGiá tr?Mô t?
ExitCode_NoError0Hành đ?ng hoàn t?t thành công.
ExitCode_ErrorDiskSpace5000Ki?m tra đ?a có l?i.
ExitCode_InsuffDiskSpace80070070Có đ? dung lư?ng đ?a không gian đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
ExitCode_LowBattery5010Không đ? pin c?n l?i đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. C?m máy tính c?a b?n đ? m?t AC power ngu?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
ExitCode_InitError5011L?i kh?i t?o
ExitCode_Maintenance5016B?n C?p Nh?t đ? đư?c c? g?ng trong m?t th?i gian nhàn r?i trên thi?t b? c?a b?n. B?n C?p Nh?t s? đư?c re-tried trong c?a s? b?o tr? theo l?ch tr?nh.
ExitCode_AutoNotOnAC5017AU B?t đ?u C?p Nh?t trong khi pin
ExitCode_OtherError5020L?i đ?c yêu c?u ki?m nh?p khóa
ExitCode_RegistryError5021L?i t?o yêu c?u ki?m nh?p khóa
ExitCode_MSI_LINKS5022Đ? có m?t v?n đ? t?o ra các phím l?i tắt thanh công c? văn ph?ng.
5023 - 5025L?i truy c?p m?c tin thư thoại tài kho?n ngư?i dùng.
ExitCode_INSTALL_SETUP_FAILURE5026Đ? có m?t v?n đ? tung ra s?n ph?m thi?t l?p.
5027m?c tin thư thoại c?a ngư?i dùng l?i đ?c
5028L?i nh?n đư?c n?i dung m?c tin thư thoại c?a ngư?i dùng
5029L?i C?p Nh?t văn ph?ng liên k?t trên thanh tác v?
5030L?i truy c?p TaskScheduler
5031L?i đ?c m?c tin thư thoại g?c trong TaskScheduler
5032L?i truy c?p AutoUpdate công vi?c trong TaskScheduler
5033L?i truy c?p thư?ng xuyên các nhi?m v? b?o tr?
5034 ngư?iL?i nh?n đư?c th?i gian ch?y ti?p theo cho nhi?m v? b?o tr? thư?ng xuyên
5035L?i tính toán b?o dư?ng c?a s?
5036L?i t?o t?p t?m th?i tên
5037L?i t?o l?i t?t t?m th?i
5038L?i khi lưu t?m th?i t?t
5039L?i sao chép l?i t?t t?m th?i
5040L?i t?o khóa s? ki?m nh?p nâng c?p th?t b?i
5041L?i incrementing khóa registry nâng c?p th?t b?i
5042 ngư?iL?i đ?c thu?c tính pin t? WMI
ExitCode_CriticalError 5051L?i trong xem trư?c RT 2013 văn ph?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t quá tr?nh
Exitcode_OfficeAppDetected5052Đ? có l?i trong khi cài đ?t chuyên bi?t v? ?ng d?ng Office ch?y. Xác minh r?ng t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng đóng c?a b?t lên và ch?y l?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
ExitCode_CantElevate5053Xem trư?c RT 2013 văn ph?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t quá tr?nh g?p ph?i cho phép v?n đ?
ExitCode_SetupError5100Văn ph?ng năm 2013 RT thi?t l?p cài đ?t chuyên bi?t l?i g?p ph?i. Chi ti?t kí nh?p n?m trong m?c tin thư thoại %windir%\temp\ArmBetaUpgrade.
ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY80070008Có là không đ? b? nh? có s?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Xin vui l?ng kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? th? cài đ?t chuyên bi?t.
SUS_E_DM_NOTDOWNLOADED80246007Có l?i trong khi t?i v? m?t ph?n c?a b?n C?p Nh?t nhưng vi?c cài đ?t chuyên bi?t là thành công. Kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
FFFFFFFFM?t l?i không bi?t x?y ra trong quá tr?nh nâng c?p. cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng đ? thành công nhưng gói ngôn ng? có th? b? thi?u. Kh?i đ?ng l?i đi?n tho?i c?a b?n đ? hoàn t?t cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 • N?u b?n nh?n đư?c m?t m? l?i 5010, đi?n tho?i c?a b?n có pin không đ? đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. B?n ph?i c?m thi?t b? c?a b?n vào ngu?n đi?n AC và đ?m b?o r?ng m?c pin là l?n hơn 20 ph?n trăm cho b?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác.
 • N?u b?n nh?n đư?c m?t m? l?i 5016, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c c? g?ng bên ngoài c?a s? b?o tr? thi?t b? c?a b?n. N?u b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ngay l?p t?c, h?y làm theo các hư?ng d?n trong ph?n "Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.". N?u b?n không mu?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t ngay l?p t?c, các b?n C?p Nh?t s? c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t khi máy tính c?a b?n ti?p theo có m?t c?a s? b?o tr?.
Bài này li?t kê các m? l?i và văn b?n thông báo l?i có th? xu?t hi?n khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c thi hành b?i b?n ghi d?ch v? Windows Update. B?n C?p Nh?t s? d?ng Windows Installer (Msiexec.exe) đ? th?c hi?n vi?c lo?i b? các văn ph?ng năm 2013 RT xem trư?c và cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n cu?i cùng.

Lưu ? M?c dù thông tin m? l?i trong bài vi?t này có th? giúp b?n ch?n đoán v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t c?a b?n, m?t s? v?n đ? khác nhau có th? gây ra l?i duy nh?t. V? v?y, các thông tin trong bài vi?t này đ?i di?n cho ch? là bư?c đ?u tiên trong x? l? s? c? các v?n đ?.

Đ? có danh sách m? l?i đư?c tr? v? b?i các ch?c năng Windows Installer MsiExec.exe, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
m? l?i

Thông tin k? thu?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office Home và sinh viên năm 2013 RT và m?t danh sách các v?n đ? đ? bi?t, nh?p vào liên k?t sau. Liên k?t này s? hư?ng d?n b?n đ?n Office Home và sinh viên năm 2013 RT FAQ.
Văn ph?ng RT Các chi ti?t k? thu?t v? Microsoft Office Home và sinh viên năm 2013 RT câu h?i thư?ng g?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748583 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
T? khóa: 
kbmt KB2748583 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748583

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com