M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2748645 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các m?t hotfix cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trong gi?i quy?t hai v?n đ? trong hệ điều hành sau:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
  • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n nâng c?p m?t phiên b?n trư?c đó c?a Khuôn kh? .NET đ? Khuôn kh? .NET 4.5 trên m?t máy tính. Khi b?n s? d?ng m?t s? đi?u khi?n bên th? ba, b?n có th? nh?n đư?c m?t ngo?i l? System.Security.VerificationException . V?n đ? này x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Đi?u khi?n bên th? ba s? d?ng các lo?i chung.
  • CLR verifier đư?c kích ho?t b?ng cách tuyên b? m?t h?i đ?ng đư?c đánh d?u ki?m là an ninh trong su?t.

1 Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t b?n C?p Nh?t đư?c th?c hi?n trong tr?nh biên d?ch Just-In-Time (JIT) trong Khuôn kh? .NET 4.5.

V?n đ? 2

Trong trư?ng h?p hi?m, các thi?t b? máy Advanced RISC (ARM) s?p đ? trong thu gom rác th?i.

Thông tin thêm

T?i thông tin

Đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t, đi đ?n website sau c?a Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các x 86 d?a trên phiên b?n c?a gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các x 64 d?a trên phiên b?n c?a gói bây gi?.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh đ? c?p nh?t này

Cho bi?t thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho Windows Installer, đi đ?n website sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Windows Installer, h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? cài đ?t chuyên bi?t Windows

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m sau đây: cài đ?t chuyên bi?t Windows 3.1 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Windows Installer

Lưu ? đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Installer, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
T?i xu?ng các thông tin cho Windows Installer Redistributable

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
clrjit.dll4.0.30319.19008451,54424-Tháng tám-201220: 47
peverify.dll4.0.30319.19008167,90424-Tháng tám-201220: 47
Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
clrjit.dll4.0.30319.18009451,54424-Tháng tám-201217: 54
peverify.dll4.0.30319.18009167,90424-Tháng tám-201217: 54
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit là Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
clrjit.dll4.0.30319.190081,236,44024-Tháng tám-201221: 02
clrjit.dll4.0.30319.19008451,54424-Tháng tám-201220: 47
peverify.dll4.0.30319.19008228,83224-Tháng tám-201221: 02
peverify.dll4.0.30319.19008167,90424-Tháng tám-201220: 47
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit là Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
clrjit.dll4.0.30319.180091,236,44024-Tháng tám-201218: 09
clrjit.dll4.0.30319.18009451,54424-Tháng tám-201217: 54
peverify.dll4.0.30319.18009228,83224-Tháng tám-201218: 09
peverify.dll4.0.30319.18009167,90424-Tháng tám-201217: 54

Thu?c tính

ID c?a bài: 2748645 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5 Release Candidate
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2748645 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2748645

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com