b?n ghi d?ch v? c?u h?nh máy tính đ? bàn t? xa tai n?n cùng v?i s? ki?n ID 1000 trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2749262 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? máy ch? phiên máy tính đ? bàn t? xa trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2. Ngoài ra, gi? s? r?ng b?n cho phép thi?t l?p gi?i h?n kích thư?c b? nh? cache h? sơ chuy?n vùng toàn b? ngư?i dùng chính sách nhóm trên máy tính. Trong t?nh hu?ng này, các b?n ghi d?ch v? c?u h?nh máy tính đ? bàn t? xa tai n?n không liên t?c. Ngoài ra, s? ki?n ID 1000 đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? l?i đư?c x? l? không đúng khi các thành ph?n ProfileManager xây d?ng l?i b? nh? cache c?a thông tin người dùng.

Lưu ?Khi cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm gi?i h?n kích thư?c b? nh? cache h? sơ chuy?n vùng toàn b? ngư?i dùng đư?c kích ho?t, các thành ph?n ProfileManager ki?m soát kích thư?c c?a b? nh? cache. Đ? làm đi?u này, các thành ph?n xây d?ng l?i b? nh? cache và thanh tr?ng các c?u h?nh LRU (ít nh?t là Recently Used) t?i m?t kho?ng th?i gian nh?t đ?nh.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham kh?o "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM,SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p MANIFEST (.manifest đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng) là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". T?p tin và b?o m?t liên quan đ?n danh m?c (.cat) t?p tin, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdvghelper.exe1.1.0.097,79231-Tháng tám-201216: 21x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104127,48831-Tháng tám-201217: 45x 64
Rdvgkmd.sys6.1.7601.22104115,05631-Tháng tám-201217: 57x 64
Rdvgumd64.dll6.1.7601.2210499,69631-Tháng tám-201217: 57x 64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Tháng tám-201216: 50x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sessenv.dll6.1.7601.22104253,44031-Tháng tám-201216: 37IA-64
Sessenv.dll6.1.7601.22104118,27231-Tháng tám-201216: 50x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4c52129b57e87cc1eb04fca978cd172e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_6fa87896adaf9191.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_595bab7d7a701b8feb1882f83aac8b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_dab17e0c238d7f31.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin733
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_afe2c5548f6c101f5698fb628d57587b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_485dae72b06a752b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d26b6c5f0ca4ae8e32b34a7192f6d533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_9859c8aa829b96c9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.094 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-r...s-regkeys-component_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_594861a22fd726f8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.965 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 22
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_3d98a76e175c3eb5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,606
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_rdvgwddm.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_cdea025585f29698.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.734 ngư?i
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,222
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c9c1bc0057d1a1b09db939996d60e779_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98132d9ef231b4dd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,092
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)19: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e17bafe05efcd67b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin6,604
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)18: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-t...s-sessionenvservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_47ed51c04bbd00b0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,222
Ngày (UTC)31-Tháng tám-2012
Th?i gian (UTC)17: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2749262 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2749262 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2749262

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com