Kh?c ph?c: Khách hàng 3270 Hi?n th? nhân v?t b? c?t xén khi nó l?n đ?u tiên k?t n?i v?i m?t ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2749443 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng các khách hàng Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 3270 (Win3270.exe), đư?c bao g?m trong năm 2009 Server Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p và lưu tr? tích h?p Server 2010.
  • B?n đ?t c?u h?nh 3270 khách hàng s? d?ng m?t IBM đôi-byte kí t? đ?i di?n đ?t (DBCS) máy ch? lưu tr? trang m?. Ví d ?, b?n s? d?ng m? trang 930 (IBM m? r?ng katakana và IBM ti?ng Nh?t).
  • 3270 Khách hàng k?t n?i v?i m?t ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM cho l?n đ?u tiên.
Trong trư?ng h?p này, khách hàng 3270 Hi?n th? nhân v?t b? c?t xén.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? khách hàng 3270 không kh?i m?t cách chính xác t?o DBCS máy ch? lưu tr? m? trang trong quá tr?nh k?t n?i đ?u tiên.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng tích l?y C?p Nh?t ho?c các hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t này.

Lưu tr? Integration Server 2010

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Kh?c ph?c s? c? mà gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói cumulative update 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752426 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Lưu tr? tích h?p máy ch? năm 2009

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Các hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765212 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có tích l?y C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 ho?c gói cumulative update 3 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.5.4606.2162,00807 Tháng 9 năm 201122: 34x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.5.4606.2162,00807 Tháng 9 năm 201122: 36x 86
Win3270.exe8.5.4606.2207,57607 Tháng 9 năm 201122: 36x 64

Cho máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.0.3978.2153,81611 Tháng 9 năm 201118: 09x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Win3270.exe8.0.3978.2153,81611 Tháng 9 năm 201118: 09x 86
Win3270.exe8.0.3978.2207,57611 Tháng 9 năm 201118: 12x 64
Lưu ? B?i v? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • B?t đ?u 3270 khách hàng b?ng cách s? d?ng m?t trang m? máy ch?-DBCS. Sau đó, c?u h?nh l?i khách hàng 3270 đ? s? d?ng m?t trang m? DBCS máy ch? lưu tr?.
  • B?t đ?u khách hàng 3270, thay đ?i các thi?t l?p trang m? máy ch?, và sau đó thay đ?i quay l?i trang m? máy ch? DBCS trư?c khi khách hàng 3270 k?t n?i v?i các ?ng d?ng máy tính l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2749443 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 15.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2749443 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2749443

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com