M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho Khuôn kh? .NET 5 in Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2: tháng 1/2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750147 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Khách s?n có m?t C?p Nh?t cho Khuôn kh? .NET 4.5. B?n c?p nh?t này s?a ch?a m?t s? đáng tin c?y, kh? năng tương h?p v? sau, ?n đ?nh, và v?n đ? hi?u su?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b?n c?p nh?t này gi?i quy?t, h?y xem ph?n "V?n đ? r?ng b?n c?p nh?t này gi?i quy?t".

Thông tin thêm

T?i thông tin

C?p nh?t Windows

B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Đ? t?i xu?ng b?n C?p Nh?t, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang không đư?c s? d?ng.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828 Tháng 12 năm 201110:31
CLR.dll4.0.30319.190506,876,60828 Tháng 12 năm 201110:31
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828 Tháng 12 năm 201110:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628 Tháng 12 năm 201110:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428 Tháng 12 năm 201110:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628 Tháng 12 năm 201110:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228 Tháng 12 năm 201109:08
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428 Tháng 12 năm 201110:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428 Tháng 12 năm 201109:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028 Tháng 12 năm 201109:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228 Tháng 12 năm 201109:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Xml.dll4.0.30319.190502,688,47228 Tháng 12 năm 201109:08
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628 Tháng 12 năm 201110:31
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228 Tháng 12 năm 201110:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828 Tháng 12 năm 201109:08
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228 Tháng 12 năm 201110:47
CLR.dll4.0.30319.180346,876,60828 Tháng 12 năm 201110:47
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828 Tháng 12 năm 201110:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028 Tháng 12 năm 201110:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428 Tháng 12 năm 201110:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628 Tháng 12 năm 201110:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628 Tháng 12 năm 201109:12
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428 Tháng 12 năm 201110:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028 Tháng 12 năm 201109:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028 Tháng 12 năm 201109:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228 Tháng 12 năm 201109:12
System.Xml.dll4.0.30319.180342,688,47228 Tháng 12 năm 201109:12
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628 Tháng 12 năm 201110:47
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828 Tháng 12 năm 201110:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228 Tháng 12 năm 201109:12
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit là Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905048,60028 Tháng 12 năm 201110:49
aspnet_wp.exe4.0.30319.1905044,00828 Tháng 12 năm 201110:31
CLR.dll4.0.30319.190509,804,22428 Tháng 12 năm 201110:49
CLR.dll4.0.30319.190506,876,60828 Tháng 12 năm 201110:31
clrjit.dll4.0.30319.190501,236,93628 Tháng 12 năm 201110:49
clrjit.dll4.0.30319.19050451,52828 Tháng 12 năm 201110:31
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050157,16028 Tháng 12 năm 201110:49
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.19050131,57628 Tháng 12 năm 201110:31
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:49
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:31
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,742,81628 Tháng 12 năm 201110:49
mscordacwks.dll4.0.30319.190501,299,42428 Tháng 12 năm 201110:31
mscordbi.dll4.0.30319.190501,497,04028 Tháng 12 năm 201110:49
mscordbi.dll4.0.30319.190501,096,65628 Tháng 12 năm 201110:31
mscorlib.dll4.0.30319.190505,120,46428 Tháng 12 năm 201110:49
mscorlib.dll4.0.30319.190505,171,15228 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,207,66428 Tháng 12 năm 201110:49
PresentationCore.dll4.0.30319.190503,224,57628 Tháng 12 năm 201109:08
PresentationFramework.dll4.0.30319.190506,187,03228 Tháng 12 năm 201109:08
SOS.dll4.0.30319.19050785,34428 Tháng 12 năm 201110:49
SOS.dll4.0.30319.19050746,94428 Tháng 12 năm 201110:31
System.Activities.dll4.0.30319.190501,573,89628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.Entity.dll4.0.30319.190504,163,06428 Tháng 12 năm 201109:08
System.IdentityModel.dll4.0.30319.190501,084,92828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,00028 Tháng 12 năm 201110:49
System.Printing.dll4.0.30319.19050342,01628 Tháng 12 năm 201109:08
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.190501,051,68028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.19050203,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.19050158,75228 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.19050312,36028 Tháng 12 năm 201109:08
System.ServiceModel.dll4.0.30319.190506,368,76828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.dll4.0.30319.190503,203,55228 Tháng 12 năm 201110:49
System.Data.dll4.0.30319.190503,174,36828 Tháng 12 năm 201109:08
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19050742,92028 Tháng 12 năm 201109:08
System.dll4.0.30319.190503,449,30428 Tháng 12 năm 201109:08
System.Web.dll4.0.30319.190505,413,33628 Tháng 12 năm 201110:49
System.Web.dll4.0.30319.190505,418,47228 Tháng 12 năm 201109:08
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190504,806,65628 Tháng 12 năm 201109:08
System.XML.dll4.0.30319.190502,688,47228 Tháng 12 năm 201109:08
webengine.dll4.0.30319.1905026,58428 Tháng 12 năm 201110:49
webengine.dll4.0.30319.1905024,53628 Tháng 12 năm 201110:31
webengine4.dll4.0.30319.19050617,94428 Tháng 12 năm 201110:49
webengine4.dll4.0.30319.19050504,79228 Tháng 12 năm 201110:31
WindowsBase.dll4.0.30319.190501,237,48828 Tháng 12 năm 201109:08
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit là Khuôn kh? .NET 4.5 cho chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803448,60028 Tháng 12 năm 201111:05
aspnet_wp.exe4.0.30319.1803443,99228 Tháng 12 năm 201110:47
CLR.dll4.0.30319.180349,802,19228 Tháng 12 năm 201111:05
CLR.dll4.0.30319.180346,876,60828 Tháng 12 năm 201110:47
clrjit.dll4.0.30319.180341,236,93628 Tháng 12 năm 201111:05
clrjit.dll4.0.30319.18034451,52828 Tháng 12 năm 201110:47
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034157,16028 Tháng 12 năm 201111:05
CORPerfMonExt.dll4.0.30319.18034131,56028 Tháng 12 năm 201110:47
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201111:05
Microsoft.Xaml.targets19,84828 Tháng 12 năm 201110:47
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,742,30428 Tháng 12 năm 201111:05
mscordacwks.dll4.0.30319.180341,299,42428 Tháng 12 năm 201110:47
mscordbi.dll4.0.30319.180341,497,04028 Tháng 12 năm 201111:05
mscordbi.dll4.0.30319.180341,096,65628 Tháng 12 năm 201110:47
mscorlib.dll4.0.30319.180345,120,48028 Tháng 12 năm 201111:05
mscorlib.dll4.0.30319.180345,171,16828 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,207,66428 Tháng 12 năm 201111:05
PresentationCore.dll4.0.30319.180343,224,56028 Tháng 12 năm 201109:12
PresentationFramework.dll4.0.30319.180346,187,01628 Tháng 12 năm 201109:12
SOS.dll4.0.30319.18034785,34428 Tháng 12 năm 201111:05
SOS.dll4.0.30319.18034746,94428 Tháng 12 năm 201110:47
System.Activities.dll4.0.30319.180341,573,88028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.Entity.dll4.0.30319.180344,163,08028 Tháng 12 năm 201109:12
System.IdentityModel.dll4.0.30319.180341,084,94428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201111:05
System.Printing.dll4.0.30319.18034342,00028 Tháng 12 năm 201109:12
System.Runtime.Serialization.dll4.0.30319.180341,051,18428 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Activation.dll4.0.30319.18034203,32028 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Channels.dll4.0.30319.18034158,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.Discovery.dll4.0.30319.18034312,37628 Tháng 12 năm 201109:12
System.ServiceModel.dll4.0.30319.180346,368,25628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.dll4.0.30319.180343,203,55228 Tháng 12 năm 201111:05
System.Data.dll4.0.30319.180343,174,38428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.18034742,92028 Tháng 12 năm 201109:12
System.dll4.0.30319.180343,449,30428 Tháng 12 năm 201109:12
System.Web.dll4.0.30319.180345,413,33628 Tháng 12 năm 201111:05
System.Web.dll4.0.30319.180345,418,45628 Tháng 12 năm 201109:12
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.180344,806,67228 Tháng 12 năm 201109:12
System.XML.dll4.0.30319.180342,688,47228 Tháng 12 năm 201109:12
webengine.dll4.0.30319.1803426.60028 Tháng 12 năm 201111:05
webengine.dll4.0.30319.1803424,53628 Tháng 12 năm 201110:47
webengine4.dll4.0.30319.18034617,94428 Tháng 12 năm 201111:05
webengine4.dll4.0.30319.18034504,80828 Tháng 12 năm 201110:47
WindowsBase.dll4.0.30319.180341,237,47228 Tháng 12 năm 201109:12
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ?

Windows Presentation Foundation (WPF)

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n các giao di?n ICommand , và sau đó b?n th?c hi?n m?t trong caùc thao taùc sau:
 • B?n đ?i bi?u s? ki?n CanExecuteChanged đ? m?t đ?i tư?ng khác nhau.
 • B?n nâng cao s? ki?n CanExecuteChanged cùng v?i các tham s? ngư?i g?i , và các tham s? đư?c thi?t l?p đ? m?t đ?i tư?ng khác nhau ho?c đ? tr?ng.
Trong t?nh hu?ng này, ngư?i nghe s? ki?n CanExecuteChanged c?a b?n không nh?n đư?c s? ki?n này. Sau đây là các tri?u ch?ng đi?n h?nh c?a hành vi này:
 • nút ch?n m?t, MenuItems ho?c siêu liên k?t không thay đ?i trạm đậu IsEnabled c?a h?.
 • nút ch?n m?t, MenuItems ho?c siêu liên k?t không đáp ?ng đ? B?m chu?t ho?c đ?u vào bàn phím.
V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n đ?t tr?ng tâm vào m?t t? bào ? r?a c?a m?t DataGrid (ví d?, trên m?t t? bào ? d?ng trên ho?c dư?i), ho?c trên m?t t? bào trong c?t t?n cùng bên trái ho?c b?a ph?i.
 • B?n nh?n phím tương ?ng v?i các c?t c?nh (ví d?, b?n b?m lên t? m?t t? bào ? hàng trên cùng).
 • Các t? bào có m?t y?u t? focusable (ví d?, m?t h?p văn b?n, siêu liên k?t, nút ch?n m?t, ho?c hộp kiểm các y?u t?).
Trong trư?ng h?p này, t?p trung di chuy?n đ?n các ph?n t? focusable. Tuy nhiên, tr?ng tâm d? ki?n s? v?n c?n trên các t? bào DataGrid.

V?n đ? 3

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t Panel điều khiển chuyên bi?t th?c hi?n giao di?n IScrollInfo .
 • B?t đ?ng s?n VerticalOffset tr? v? m?t giá tr? vư?t quá giá tr? tài s?n ExtentHeight .
 • B?t đ?ng s?n AutoScroll đư?c thi?t l?p đúng.
 • B?n c? g?ng đ? "auto-di chuy?n" Panel điều khiển. Ví d?, b?n nh?p vào nút ch?n m?t chu?t bên trong Panel điều khiển, và sau đó b?n kéo chu?t vào m?t v? trí bên dư?i Panel điều khiển b?ng cách th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
  • B?n di chuy?n các Panel điều khiển cho đ?n khi nó đ?t đ?n k?t thúc c?a n?i dung c?a nó.
  • B?n di chuy?n các Panel điều khiển cho đ?n khi b?n th? nút ch?n m?t chu?t.
  • B?n di chuy?n chu?t ? nơi khác.
Trong trư?ng h?p này, m?t v?ng l?p vô h?n có th? x?y ra. Đi?u này tiêu th? b? nh? và có th? gây ra m?t ngo?i l? System.OutOfMemoryException đ? đư?c ném ra, gây ra các ?ng d?ng đ? thoát kh?i.

V?n đ? 4

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n g?i phương pháp ScrollIntoView trên m?t ListBox ho?c m?t DataGrid.
  Lưu ?Cu?c g?i này có th? x?y ra trong nhi?u cách. Ví d?, b?n g?i phương pháp ScrollIntoView t? bộ x? l? văn b?n cho các s? ki?n SelectionChanged .
 • Có là b? trí nhi?m v? đang ch? x? l? trên ListBox ho?c trên DataGrid.
Trong trư?ng h?p này, m?t ngo?i l? System.InvalidCastException có th? gây ra các ?ng d?ng đ? thoát kh?i.

V?n đ? 5

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n th?c hi?n các giao di?n INotifyDataErrorInfo trên m?t đ?i tư?ng.
 • B?n d? li?u-k?t m?t s? thu?c tính c?a m?t y?u t? giao di?n ngư?i dùng v?i các đ?i tư?ng thay v? m?t tài s?n c?a đ?i tư?ng.
 • B?n t?t các gi?i h?n trên b?ng cách th?c hi?n m?t trong các hành đ?ng sau đây:
  • B?n thay th? các gi?i h?n trên v?i m?t gi?i h?n trên khác nhau.
  • B?n ghi đè lên các tài s?n c?a các y?u t? giao di?n ngư?i dùng v?i m?t giá tr? khác nhau (n?u nó là m?t gi?i h?n trên m?t chi?u).
  • B?n lo?i b? các y?u t? giao di?n ngư?i dùng t? cây h?nh ?nh và phát hành t?t c? các tham chi?u đ?n nó.
 • Đ?i tư?ng c?a b?n tăng s? ki?n ErrorsChanged .
Trong trư?ng h?p này, m?t ngo?i l? System.NullReferenceException có th? gây ra các ?ng d?ng đ? thoát kh?i.


ngôn ng? chung th?i gian ch?y (CLR)

V?n đ? 1

Ho?t đ?ng liên quan đ?n phương pháp Array.Sort kinh nghi?m hi?u su?t ch?m. Ví d?, khi m?t chương tr?nh c? g?ng đ? s?p x?p m?t danh sách th? xu?ng.

V?n đ? 2

Sau khi b?n nâng c?p t? các.NET Framework 4 Khuôn kh? .NET 4.5, ?ng d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t trư?c NET Framework 4 có th? s?p đ?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

"Th?i gian ch?y ngôn ng? ph? bi?n phát hi?n m?t chương tr?nh không h?p l?"

V?n đ? 3

Gi? s? r?ng b?n nâng c?p m?t máy tính t? m?t phiên b?n trư?c đó c?a Khuôn kh? .NET Khuôn kh? .NET 4.5. Trư?c khi nâng c?p, có là m?t ?ng d?ng mà có th? đ?c các qu?y hi?u su?t t? ASP.NET. Tuy nhiên, sau khi b?n nâng c?p Khuôn kh? .NET, tính năng này có th? không đ?c các qu?y hi?u su?t t? ASP.NET.

V?n đ? 4

Gi? s? r?ng b?n nâng c?p m?t máy tính t? các.NET Framework 4 Khuôn kh? .NET 4.5. Trư?c khi nâng c?p, các phương pháp Type.IsAssignableFrom tr? v? m?t giá tr? c?a đúng.Tuy nhiên, sau khi n?óng cß?Ñp, các phương pháp không chính xác tr? v? m?t giá tr? c?a sai.

Đ? tái t?o các v?n đ? này, s? d?ng các m? sau đây:

public class TestConstraint where T: U
{ 
  public T t;
}

Class Program 
{ 
  static void Main( string[] args )
  { 
   Type t = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 0 ];
   Type u = typeof( TestConstraint ).GetGenericArguments()[ 1 ];
   Console.WriteLine( u.IsAssignableFrom(t) );// The .NET Framework 4.0 displays "true." However, the .NET Framework 4.5 displays "false." 
  } 
}


V?n đ? 5

Các l?p h?c CryptoStream ném m?t ngo?i l? ArgumentNullException trong Khuôn kh? .NET 4.5 thay v? ném m?t ngo?i l? CryptopgraphicException như nó đ? làm trong các.NET Framework 4. N?u m?t l?p CryptoStream c? g?ng đ? gi?i m? d? li?u không h?p l? và s? x? l? c?a hai l?n đó b?ng cách s? d?ng m?t mô h?nh mà tương t? như sau đây, cu?c g?i th? hai phương pháp x? l? ném m?t ngo?i l? ArgumentNullException :

using (CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, decryptor, CryptoStreamMode.Read))
{

 using (StreamReader sr = new StreamReader(cs)) 
 {
 }
}
V?n đ? 6

Gi? s? r?ng b?n nâng c?p m?t phiên b?n trư?c đó c?a Khuôn kh? .NET đ? Khuôn kh? .NET 4.5 trên m?t máy tính. Khi b?n s? d?ng m?t s? đi?u khi?n bên th? ba trên m?t ?ng d?ng, b?n có th? nh?n đư?c m?t ngo?i l? System.Security.SecurityException , và các ?ng d?ng đ? v? crash.

H?nh th?c Windows

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 Windows m?u. Khi b?n nh?p vào m?c menu đ? m? m?t c?a s? ph? trong ?ng d?ng, các tương tác v?i các c?a s? tr?nh đơn và tr? em ho?t đ?ng không chính xác.

Ví d?, b?n có th? g?p nh?ng đi?u sau đây:
 • Khi b?n m? m?t tr?nh đơn phím l?i tắt trong c?a s? ph?, h?nh th?c cửa sổ chính c?a m?t t?p trung.
 • B?n không th? s? d?ng mnemonics đ? truy c?p vào m?t m?c tr?nh đơn.
V?n đ? 2

Khi b?n thi?t l?p hai đi?u khi?n đ? xu?t hi?n trong các t? bào tương t? như m?t đi?u khi?n TableLayoutPanel c?a s? h?nh th?c, các đi?u khi?n hai có th? đư?c b? trí trong m?t t? bào khác nhau.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các v? trí th?c t? c?a các đi?u khi?n đư?c gi?i quy?t m?t cách khác nhau trong các.NET Framework 4 và Khuôn kh? .NET 4,5.

V?n đ? 3

B?t đ?ng s?n System.Windows.Forms.FontDialog.Color tr? v? m?t giá tr? màu như là l?p System.Drawing.SystemColors . Các đ?i tư?ng màu có tên khác nhau t? nh?ng cái tên tiêu chu?n màu s?c, ví d?: "SystemText."

Tiêu chu?n màu tên đư?c xác đ?nh các thành viên t?nh c?a c?u trúc màu và có th? đư?c công nh?n không ch? b?i Khuôn kh? .NET, mà c?n b?i Windows h?nh th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u trúc màu , h?y vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? c?u trúc màu

XML

V?n đ? 1

Khi b?n c? g?ng đ? xác đ?nh l?i không gian tên XML m?c đ?nh trong bi?n đ?i XSL, m?t ngo?i l? đư?c ném. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Không th? xây d?ng không gian tên tuyên b? xmlns ='uri:schema1'.

Ti?n t? '' đ? đư?c ánh x? t?i không gian tên ' uri:schema2'.


V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng XmlSerializer l?p đ? serialize m?t lo?t các structs th?c hi?n giao di?n IEnumerable m?t cách r? ràng. Trong t?nh hu?ng này, m?t ngo?i l? System.Reflection.TargetInvocationException đư?c ném trong Khuôn kh? .NET 4.5.

M?ng l?p h?c thư vi?n

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 s? d?ng không đ?ng b? API đ? đ?c chunked ph?n ?ng. Trong t?nh hu?ng này, các ph?n ?ng chunked có th? đư?c đ?c đ?ng b?.

Nguyên nhân

Các l?p h?c HttpWebRequest cho phép ngư?i g?i đ?c ph?n h?i HTTP đ?ng b? ho?c không đ?ng b?. Tuy nhiên, n?u các ph?n ?ng là m?t h?i đáp HTTP chunked, sau đó các b? ph?n c?a các ph?n ?ng đư?c đ?c b?ng cách s? d?ng đ?ng b? I/O (Winsock cu?c g?i) ngay c? khi ngư?i g?i dùng đư?ng d?n m? không đ?ng b?. Trong t?nh hu?ng này, các ch? đ? cu?c g?i b? ch?n cho đ?n khi nh?n d? li?u trên m?ng.

V?n đ? 2

Gi? s? r?ng b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 liên l?c v?i m?t máy ch? qua giao th?c giao thông v?n t?i l?p b?o m?t/Secure Sockets Layer (TLS/SSL) b?ng cách s? d?ng các l?p h?c HttpWebRequest ho?c SslStream . N?u các máy ch? yêu c?u m?t thương lư?ng SSL trong khi các ?ng d?ng đang g?i d? li?u, các ?ng d?ng có th? g?p ph?i m?t ngo?i l? không đư?c và sau đó s?p đ?.

V?n đ? 3

M?t h? bơi ch? đ? đóng băng trong các l?p h?c HttpWebRequest n?u m?t HTTPS yêu c?u đư?c h?y b? trong m?t thương lư?ng SSL trong khi ho?t đ?ng ghi đang ch? x? l?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u có th? x?y ra khi các l?p h?c HttpWebRequest ho?c các l?p h?c SslStream x? l? thương lư?ng SSL. Trong t?nh hu?ng này, các h? bơi ch? đ? có th? t?o ch? đ? c?a nhi?u hơn và nhi?u hơn n?a. Ngoài ra, các ngu?n tài nguyên đư?c t? ch?c trong b? nh? không đư?c xóa.

V?n đ? 4

Gi? s? b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 liên l?c v?i m?t máy ch? thông qua m?t proxy. N?u m?t yêu c?u đư?c h?y b? và xác th?c proxy đang đư?c đàm phán cùng m?t lúc, các ?ng d?ng có th? g?p ph?i m?t ngo?i l? không đư?c và sau đó s?p đ?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t s?a ch?a trư?c đó đ? Thread.Abort() phương pháp ch? bi?n. S?a ch?a này thêm m?t ch?c năng mà có th? ném m?t ngo?i l? m?i. V? v?y, các phương pháp Thread.Abort() không c?n ném ngo?i l? này.


ASP.NET

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t ứng dụng web ASP.NET Hi?n th? n?i dung khác nhau d?a trên cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? c?a tr?nh duy?t.
 • Ngư?i dùng s? d?ng Internet Explorer 10 trên m?t truy?n th?ng Trung Qu?c Phiên b?n c?a Windows 8 đ? duy?t đ?n ứng dụng web.
Trong trư?ng h?p này, các ứng dụng web không hi?n th? các phiên b?n Trung Qu?c truy?n th?ng c?a n?i dung cho ngư?i dùng.

V?n đ? 2

Khi b?n ch?y chương tr?nh Perfmon.exe trên máy tính đ?a phương c?a b?n đ? giám sát m?t s? qu?y hi?u su?t c?a ASP.NET trên m?t máy tính t? xa (ví d?, các ?ng d?ng ch?y hi?u su?t qu?y), b?n luôn luôn nh?n đư?c m?t giá tr? là 0. B?n nh?n đư?c giá tr? này ngay c? khi có r?t nhi?u ?ng d?ng ASP.NET ch?y trên máy tính t? xa.

V?n đ? 3

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Trong m?t Microsoft Visual Studio 2012 web site d? án, b?n thêm các <thead></thead> t? khóa vào m?t đi?u khi?n b?ng HTML trên trang .aspx. Ví d?, b?n làm như sau:
  <table id="Table1" runat="server"><thead></thead></table>
 • B?n c? g?ng đ? xây d?ng web site toàn b?.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t l?i biên so?n gi?ng như sau:

"K?t qu? quá t?i phương pháp t?t nh?t cho 'System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRowCollection.Add(System.Web.UI.HtmlControls.HtmlTableRow)' có m?t s? đ?i s? không h?p l?"


V?n đ? 4

Gi? s? r?ng b?n thi?t l?p giá tr? tài s?n cachedRolesInCookie đ? th?t s? trong ứng dụng web c?a b?n. ?ng d?ng c?a b?n công đ?i tư?ng RolePrincipal vào cookie, và sau đó g?i nó trong ph?n ?ng. Trong trư?ng h?p này, giá tr? cookie vai tr? là có s?n ph?m nào trong các ?ng d?ng sau đây yêu c?u.

V?n đ? 5

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t ứng dụng web ASP.NET, và các lo?i AntiXssEncoder đư?c b?t trong ?ng d?ng.
 • M?t trong các web site trong các ?ng d?ng có đi?u khi?n Máy ch? Web liên k?t s? d?ng tài s?n NavigateUrl đ?tr? t?i "mailto:xxx@contoso.com".
 • Ngư?i dùng truy c?p web site b?ng cách s? d?ng tr?nh duy?t c?a m?nh, và sau đó nh?p vào siêu liên k?t.
Trong trư?ng h?p này, ngư?i dùng s? đư?c chuy?n hư?ng đ?n m?t trang không t?n t?i.

Khuôn kh? th?c th?

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n phát tri?n m?t ?ng d?ng s? d?ng Microsoft SQL Server Compact 3.5 ho?c SQL Server Compact 4.0 và khuôn kh? th?c th? trong Microsoft Visual Studio 2010.
 • Các ?ng d?ng s? d?ng m?t truy v?n "LINQ đ? t? ch?c" đ? th?c hi?n nhi?u tham giatuyên b? trên các th?c th? thi?t l?p đ? có đư?c d? li?u.
 • B?n di chuy?n các ?ng d?ng v?i m?t máy tính có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n c? g?ng đ? ch?y các ?ng d?ng.
Trong trư?ng h?p này, các ?ng d?ng có th? kinh nghi?m gi?m hi?u su?t v? th? h? c?a SQL phát bi?u trong khuôn kh? th?c th? mà không th?c hi?n so v?i SQL Server Compact 3.5 ho?c SQL Server Compact 4.0.

V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n ch?y m?t ?ng d?ng truy v?n cho d? li?u b?ng cách s? d?ng khuôn kh? th?c th? trên m?t máy tính có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.
 • Các truy v?n s? d?ng "nhóm theo xem" xây d?ng.
Trong trư?ng h?p này, b?n có th? tr?i nghi?m hi?u su?t t?m nh?n th?p truy v?n.

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra khi các ?ng d?ng đang ch?y trong các.NET Framework 4.

Windows Workflow Foundation (WF)

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t d? án B? sưu t?p ?nh Studio 2010 ho?t đ?ng hi?n t?i, ho?c b?n t?o ra m?t d? án ho?t đ?ng thư vi?n m?i.
 • B?n có m?t s? ngu?n t?p tin các d? án s? đư?c nhúng vào h?i đ?ng.
 • B?n xây d?ng các d? án trong Visual Studio 12 năm 2011.
Trong trư?ng h?p này, quá tr?nh xây d?ng là thành công. Tuy nhiên, các t?p tin tài nguyên không nhúng vào l?p ráp m?t cách chính xác.

V?n đ? 2

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t Tác v? D? án giao di?n đi?u khi?n ?ng d?ng đư?c đ?t tên là "WorkflowConsoleApplication1."
 • B?n m? công vi?c m?c đ?nh, và b?n thêm m?t đ?i s? ki?u chu?i.
 • B?n thi?t l?p giá tr? m?c đ?nh c?a các đ?i s? m?i đ? m?t giá tr? nh?t đ?nh, ch?ng h?n như "ví d?".
 • B?n thêm d?ng sau vào các m?:
  [assembly:System.Windows.Markup.XmlnsDefinition("foobar", "WorkflowConsoleApplication1")]
 • B?n xây d?ng các gi?i pháp và sau đó b?n c? g?ng m? công vi?c m?c đ?nh m?t l?n n?a.
Trong trư?ng h?p này, các nhà thi?t k? quy tr?nh làm vi?c không th? là loade và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

"Công vi?c thi?t k? b?t g?p v?n đ? v?i tài li?u c?a b?n"

Windows Communication Foundation (WCF)

V?n đ? 1

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n phát tri?n m?t d? án b?n ghi d?ch v? WCF r?ng m?c tiêu Khuôn kh? .NET 4.0 trên m?t máy tính có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n đ?t giá tr? tài s?n aspNetCompatibilityEnabled thành true trong web.config file.
 • B?n tri?n khai các d? án b?n ghi d?ch v? WCF trên máy tính khác có Khuôn kh? .NET 4.0 cài đ?t chuyên bi?t.
Trong trư?ng h?p này, m?t ngo?i l? System.ServiceModel.ServiceActivationException đư?c ném.

Lưu ?V?n đ? này không x?y ra khi b?n tri?n khai các d? án b?n ghi d?ch v? WCF trên m?t máy tính có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? giá tr? m?c đ?nh c?a các thu?c tính AspNetCompatibilityRequirementsNotAllowed trong Khuôn kh? .NET 4.0. Tuy nhiên, giá tr? m?c đ?nh này đư?c thay đ?i đ? đư?c phép trong Khuôn kh? .NET 4.5.

Gi?i pháp

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, m?t cách r? ràng đ?t phương th?c tương h?p v? sau ASP.NET cho b?n ghi d?ch v? trên h?p đ?ng b?n ghi d?ch v? b?ng cách thêm m? sau đây:

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Required)]
V?n đ? 2

API công c?ng ByteStreamMessageEncoder.CreateMessage t?o ra m?t l?p XmlDictionaryReader s? d?ng m?c đ?nh XmlDictionaryReaderQuotas thay v? các h?n ng?ch t?i đa đư?c xác đ?nh trong XmlDictionaryReaderQuotas.Max. Đi?u này có th? gây ra m?t ngo?i l? (vư?t quá h?n ng?ch t?i đa) System.Xml.XmlException đ? x?y ra.

V?n đ? 3

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t tài s?n d?ng t?i lên (ví d?, tài s?n HttpRequest.InputStream )thay v? m?t ho?t đ?ng b?n ghi d?ch v?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Phương pháp ho?c b?t đ?ng s?n này không đư?c h? tr? sau khi HttpRequest.GetBefferlessInputStream đ? đư?c g?i"

V?n đ? 4

Khi b?n c? g?ng t?o ra WCF proxycho ASMX b?n ghi d?ch v? b?ng cách s? d?ng m?t trong hai hộp thoại Thêm tài li?u tham kh?o b?n ghi d?ch v? ho?c ti?n ích Khuôn kh? .NET 4.5 Svcutil.exe, tham kh?o b?n ghi d?ch v? t?o ra là không h?p l? v?i thi?u lo?i.

V?n đ? 5

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t d? án ASP.NET MVC4 Web API trong Visual Studio 12 năm 2011.
 • B?n thêm m?t tài li?u tham kh?o b?n ghi d?ch v? WCF trong d? án.
Trong trư?ng h?p này, các t?p tin Reference.cs đ? tham kh?o b?n ghi d?ch v? là có s?n ph?m nào.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? l?p DataContractSerializer đ? g?p ph?i m?t lo?i (Newtonsoft.Json.Linq.JToken) nó không h? tr?. Trong trư?ng h?p này, nó ném m?t ngo?i l?, và sau đó t?t máy t?o ra các tài li?u tham kh?o b?n ghi d?ch v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750147 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 4.5, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2750147 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750147

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com