K??da ??o programmu ir blo??jis sist?mas administrators?, kad start?jat Windows veikala programmas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2750770 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Kad oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows Server 2012 m??in?t start?t Windows veikala programmu, ?? oper?cija neizdodas. Turkl?t tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
?o programmu ir blo??jis sist?mas administrators.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo administrators ir izvietojis programmas kontroles politiku, lai dator? blo??tu ?o Windows veikala programmu vai visas Windows veikala programmas.

Risin?jums

Lai ?autu darboties ?ai Windows veikala programmai, dom?na administrators var izmantot AppLocker un redi??t programmas kontroles politikas, izmantojot k?du no t?l?k aprakst?taj?m metod?m (attiec?gajai situ?cijai vispiem?rot?ko metodi).
  1. Izveidojiet noklus?juma k?rtulu, kas dod at?auju vis?m Windows veikala programm?m.
  2. Izveidojiet k?rtulas, kas sniedz at?aujas atsevi???m Windows veikala programm?m.
Piez?me. K?rtulu redi???ana j?veic no Windows Server 2012 dom?na kontrollera vai no Windows 8 datora, kur? instal?ti servera att?l?s administr?cijas r?ki.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par AppLocker, atveriet ??das Microsoft TechNet vietnes:
AppLocker apskats

Izveidojiet k?rtulu pakotn? iek?autaj?m programm?m
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2750770 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Windows 8 Enterprise
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb KB2750770

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com