Oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows Server 2012 nav pieejama saite ?Main?t produkta atsl?gu?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2750773 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad oper?t?jsist?m? Windows 8 vai Windows Server 2012 m??in?t main?t produkta atsl?gu, vad?bas pane?a sist?mas vienum? nevar atrast saiti ?Main?t produkta atsl?gu?.

Piem?ram, noklus?juma iestat?juma produkta atsl?gu v?laties p?rveidot par vair?k?m aktiviz?cij?m paredz?to atsl?gu (Multiple Activation Key ? MAK) dator?, kur darbojas Windows 8, bet lietot?ja saskarn? nevarat atrast elementu, kas ?auj main?t ?o produkta atsl?gu.

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo saite ?Main?t produkta atsl?gu? netiek r?d?ta, ja oper?t?jsist?ma Windows 8 vai Windows 2012 nav aktiviz?ta.

Risin?jums

Lai produkta atsl?gu main?tu, iepriek? neveicot Windows aktiviz??anu, izmantojiet k?du no ??m metod?m.

1. metode

 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Vai ? ja izmantojat peli ? novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na apak??j? labaj? st?r? un noklik??iniet uz vienuma Mekl?t.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Slui 3.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  search slui
 3. Pieskarieties ikonai Slui 3 vai noklik??iniet uz t?s.
 4. Ierakstiet produkta atsl?gu Windows aktiviz?cijas log? un noklik??iniet uz Aktiviz?t.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  aktiviz?cijas logs

2. metode.

 1. Pavelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t. Ja izmantojat peli, nor?diet uz ekr?na labo apak??jo st?ri un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Komandu uzvedne.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mekl?t cmd
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam uz Palaist k? administratoram. Ja tiek par?d?ta uzvedne ar nor?di ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  privili??ta komandu uzvedne
 4. Privili??taj? komandu uzvedn? izpildiet ??du komandu:
  slmgr.vbs /ipk <Produkta atsl?ga>
Piez?me. Varat izmantot ar? r?ku Volume Activation Management Tool (VAMT) 3.0, lai main?tu produkta atsl?gu att?lin?ti vai ar? tad, ja v?laties main?t produkta atsl?gu vair?kos datoros.

Papildindorm?cija

Oper?t?jsist?m? Windows 7 saite ?Main?t produkta atsl?gu? tiek r?d?ta, ja sist?ma Windows nav aktiviz?ta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2750773 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip KB2750773

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com