Liên k?t "Thay đ?i s?n ph?m chính" là không có s?n trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2750773 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i m? khóa s?n ph?m Windows 8 ho?c Windows Server 2012, b?n không th? t?m th?y m?t liên k?t "Thay đ?i s?n ph?m chính" trong h? th?ng m?c trong Panel điều khiển.

Ví d?, b?n mu?n chuy?n đ?i khoá s?n ph?m thi?t l?p m?c đ?nh đ? m?t kích ho?t nhi?u phím (MAK) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8. Tuy nhiên, b?n không th? t?m th?y m?t ph?n t? trong giao di?n ngư?i dùng cho phép b?n thay đ?i khóa s?n ph?m.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các liên k?t "Thay đ?i s?n ph?m chính" không hi?n th? n?u Windows 8 ho?c Windows 2012 không đư?c kích ho?t.

Gi?i pháp

Đ? thay đ?i m? khóa s?n ph?m mà không c?n đ?u tiên kích hoạt Windows, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Trong h?p search, nh?p Slui 3.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  search slui
 3. Khai thác ho?c nh?p vào bi?u tư?ng Slui 3 .
 4. G? khóa s?n ph?m c?a b?n trong c?a s? Windows kích ho?t, và sau đó nh?p vào kích ho?t.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  kích ho?t c?a s?

Phương pháp 2

 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i d?u ki?m nh?c l?nh trong h?p tra c?u.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  tra c?u cmd
 3. B?m chu?t ph?i vào d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó nh?p vào ch?y như qu?n tr? viên. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m vào cho phép.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  d?u ki?m nh?c l?nh cao
 4. H?y ch?y l?nh sau t?i d?u ki?m nh?c l?nh cao:
  SLMgr.VBS /ipk <Your product="" key=""></Your>
Lưu ?: B?n c?ng có th? s? d?ng Volume Activation Management Tool (VAMT) 3.0 đ? thay đ?i m? khóa s?n ph?m t? xa, ho?c n?u b?n mu?n thay đ?i khóa s?n ph?m trên nhi?u máy tính.

Thông tin thêm

Trong Windows 7, m?t liên k?t "Thay đ?i s?n ph?m chính" đư?c hi?n th? khi Windows không đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2750773 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? khóa: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbcip kbmt KB2750773 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2750773

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com