Hi?u su?t ch?m trên b?ng đư?c liên k?t trong truy c?p 2002, trong Office Access 2003 và trong Office 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 275085 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Access 2000 c?a bài vi?t này, xem các 261000.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên đ?a đơn ngư?i dùng máy vi tính.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n m? m?t b?ng đư?c liên k?t trong Microsoft Access 2002, trong Microsoft Office Access 2003. ho?c trong Microsoft Office Access 2007 có th? hi?n th? các h? sơ liên quan trong m?t subdatasheet, tr?nh di?n đáng chú ? c?n hơn nó n?u b?n s? d?ng các cùng m?t cơ s? d? li?u trong Microsoft Access 97.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u có r?t nhi?u b?ng bi?u đư?c liên k?t trong m?t cơ s? d? li?u c?ng ch?a nhi?u m?i quan h?, và b?ng mà b?n đang khai m?c có c?a nó Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n thi?t l?p đ? [Auto].

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?t c?a b?ng Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n đ? [Không]. B?n có th? làm đi?u này b?ng tay ho?c b?ng cách s? d?ng m?.

Thi?t l?p tài s?n Subdatasheet tên b?ng tay

Đ? thi?t l?p các Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n th? công, làm theo các bư?c sau.

Chú ýĐây bư?c ch? làm vi?c ngày truy c?p 2002.
 1. Trong cơ s? d? li?u back-end, m? m?t b?ng trong thi?t k? giao di?n.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoThu?c tính.
 3. Đ?t các Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n đ?[KHÔNG].
 4. Lưu và sau đó đóng b?ng.

Thi?t l?p các tài s?n Subdatasheet tên cho t?t c? các b?ng b?ng cách s? d?ng m?

B?n có th? s? d?ng m?t Visual Basic cho các ?ng d?ng ch?c năng đ? t? đ?ng thi?t l?p các Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n cho t?t c? các nonsystem b?ng trong cơ s? d? li?u đ? [KHÔNG]. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? cơ s? d? li?u back-end.
 2. Trên c?a s? cơ s? d? li?u, b?m Mô-đun, và sau đó nh?p vào M?i.
 3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vàoTham khảo. H?y ch?c ch?n r?ng các Microsoft DAO 3,6 đ?i tư?ng Thư vi?n ki?m tra h?p đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. G? hay dán đo?n m? sau vào các phân h? m?i.
  Sub TurnOffSubDataSheets()
  Dim MyDB As DAO.Database
  Dim MyProperty As DAO.Property
  Dim propName As String, propVal As String, rplpropValue As String
  Dim propType As Integer, i As Integer
  Dim intCount As Integer
  
  On Error GoTo tagError
  
  Set MyDB = CurrentDb
  propName = "SubDataSheetName"
  propType = 10
  propVal = "[None]"
  rplpropValue = "[Auto]"
  intCount = 0
  
  For i = 0 To MyDB.TableDefs.Count - 1
    If (MyDB.TableDefs(i).Attributes And dbSystemObject) = 0 Then
      If MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = rplpropValue Then
         MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = propVal
         intCount = intCount + 1
      End If
    End If
  tagFromErrorHandling:
  Next i
  
  MyDB.Close
  
  If intCount > 0 Then
    MsgBox "The " & propName & " value for " & intCount & " non-system tables has been updated to " & propVal & "."
  End If
  
  Exit Sub
  
  tagError:
  If Err.Number = 3270 Then
    Set MyProperty = MyDB.TableDefs(i).CreateProperty(propName)
    MyProperty.Type = propType
    MyProperty.Value = propVal
    MyDB.TableDefs(i).Properties.Append MyProperty
    intCount = intCount + 1
    Resume tagFromErrorHandling
  Else
    MsgBox Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & " in TurnOffSubDataSheets routine."
  End If
  End Sub
  
 5. Trong c?a s? ngay l?p t?c, nh?p văn b?n sau đây, và sau đó H?y b?m ENTER đ? ch?y các ch?c năng:
  TurnOffSubDataSheets
  						
  Lưu ? r?ng sau m?t th?i gian ng?n, n?u t?t c? các b?ng không ph?i đ? C?p Nh?t, b?n nh?n đư?c m?t h?p thư đó s? cho b?n bi?t r?ng các SubDataSheetName b?t đ?ng s?n cho <numberoftablesupdated> không h? th?ng b?ng có C?p Nh?t đ?<b00></b00></numberoftablesupdated>[KHÔNG].

THÔNG TIN THÊM

Office Access 2007, Access 2003, truy c?p 2002 và Access 2000 cho phép b?n đ? Xem h? sơ liên quan đ?n m?t b?ng trong m?t subdatasheet; ch?c năng này không ph?i là có s?n trong truy c?p 97. Đ? qu?n l? các m?i quan h? gi?a hi?u trư?ng và b?ng liên quan, h? th?ng đ?i h?i chi phí b? sung mà có th? tăng ph?n ?ng th?i gian, đ?c bi?t là khi m?t cơ s? d? li?u có m?t s? l?n các liên k?t b?ng và m?t s? l?n các m?i quan h? gi?a các b?ng.

Hi?u trư?ng b?ng trong m?t m?i quan h? m?t nhi?u ngư?i (b?ng "m?t" bên c?a các phương tr?nh) có th? có c?a nó Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n thi?t l?p đ? [Không], trong trư?ng h?p subdatasheets không đư?c hi?n th?. Hay c?a nó Subdatasheet tên b?t đ?ng s?n có th? đư?c đ?t tên c?a m?t b?ng c? th? liên quan đ?n, ho?c đ? [Auto]. N?u tài s?n đư?c thi?t l?p đ? [Auto], b?n có th? ch?n b?ng liên quan đ?n h? sơ mà b?n mu?n đ? xem khi b?n b?m các m? r?ng ch? báo c?a m?t b?n ghi trong b?ng chính. Khi b?n thi?t l?p các b?t đ?ng s?n đ? [Auto], đi?u này có th? làm gi?m hi?u su?t đáng chú ?, đ?c bi?t là trên c? các máy tính, khi cơ s? d? li?u s? d?ng m?t s? l?n các liên k?t v?i b?ng. Đi?u này hành vi không x?y ra khi t?t c? các b?ng có m?t trong cùng m?t cơ s? d? li?u.

B?i v? các v?n đ? hi?u su?t ch?m, y?u t? ch?ng h?n như có t?c đ? x? l? và tài nguyên h? th?ng s?n có th? gây ra m?t cơ s? d? li?u mà th?c hi?n đ?y đ? trên máy tính đ? th?c hi?n ch?m trên m?t máy tính khác nhau.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 275085 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbperformance kbnofix kbmt KB275085 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:275085

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com