M?t b?n C?p Nh?t có s?n đ? s?a ch?a ?nh lát bi?u tư?ng c?a t?p tin trên t?t c? các quan ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2751352 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n thêm các phím l?i tắt cho m?t t?p tin đ? xem ?ng d?ng t?t c? trong Windows 8, Windows RT ho?c Windows Server 2012.  Sau khi b?n thay đ?i các Hi?p h?i t?p tin c?a các lo?i t?p tin, h?nh ?nh bi?u tư?ng c?a g?ch không đư?c C?p Nh?t phù h?p trong giao di?n ?ng d?ng t?t c?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? t?t c? ?ng d?ng xem không C?p Nh?t b? đ?m ?n phù h?p m?t cách chính xác.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
N?u b?n không s? d?ng m?t con chu?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m vàotra c?u.
 2. Lo?iWindows Updatetrong các tra c?u h?p.
 3. Khai tháccài đ?t chuyên bi?t, r?i b?m vàocài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t tùy ch?n.
N?u b?n s? d?ng m?t con chu?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t xu?ng, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?iWindows Update trong các tra c?u h?p.
 3. B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t tùy ch?n.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8, Windows RT ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8, Windows Server 2012 và Windows RT t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n c?p nh?t Windows 8 và Windows Server 2012 đư?c bao g?m trong cùng m?t gói.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 ho?c Windows RTRTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 ho?c Windows RTRTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a b?n c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p MANIFEST (.manifest) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?ttrong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows RT". T?p tin và b?o m?t liên quan (.cat) t?p tin danh sách, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? Windows RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88907 Tháng 9 năm 201105: 53không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.164128,705,02407 Tháng 9 năm 201105: 24không áp d?ng
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i07 Tháng 9 năm 201101: 29không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54707 Tháng 9 năm 201101: 29không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88907 Tháng 9 năm 201106: 16không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.164128,854,01607 Tháng 9 năm 201105: 44x 86
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i07 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54707 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88907 Tháng 9 năm 201106: 39không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.205128,854,01607 Tháng 9 năm 201105: 49x 86
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i07 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54707 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88907 Tháng 9 năm 201107: 59không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.1641210,093,56807 Tháng 9 năm 201106: 21x 64
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i07 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54707 Tháng 9 năm 201101: 34không áp d?ng
Twinui-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,88907 Tháng 9 năm 201108: 01không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.2051210,093,56807 Tháng 9 năm 201106: 25x 64
Windows.systemtoast.Autoplay.LNKkhông áp d?ng1.454 ngư?i07 Tháng 9 năm 201101: 32không áp d?ng
Windows.systemtoast.share.LNKkhông áp d?ng1.54707 Tháng 9 năm 201101: 32không áp d?ng
Twinui.dll6.2.9200.164128,854,01607 Tháng 9 năm 201105: 44x 86
Twinui.dll6.2.9200.205128,854,01607 Tháng 9 năm 201105: 49x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8, Windows Server 2012 và Windows RT

T?p b? sung cho Windows RT
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinArm_72d48ebc6bf20a02e27b329410acd1e5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_e493f56aee9e23c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_709ea6af8a8e140b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin96,585
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_0da743e59e49af3443641c3ae16a1d0e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20512_none_bef3f7be1eb61cfe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_38c53221984c96137638585de33f8472_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_ec8f925462409c02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_709c34578a90f545.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin96,585
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20512_none_7125d122a3ae950f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin96,585
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 40
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_61db3a8ac4cedcdca24ae65e81a38c31_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20512_none_0ba910a318092b68.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6c93f76ee8eda616167e2aaf3e4e0187_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_685842a66fd0775b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.038 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_ccbacfdb42ee667b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin96,599
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20512_none_cd446ca65c0c0645.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin96,599
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 09
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16412_none_d70f7a2d774f2876.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin90,888
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-twinui_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20512_none_d79916f8906cc840.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin90,888
Ngày (UTC)07 Tháng 9 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 46
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2751352 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Release Candidate
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Standard
 • Windows Storage Server 2012 Workgroup
 • Windows Multipoint Server 2012 Premium
 • Windows Multipoint Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2751352 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2751352

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com