K??das zi?ojums ?0xC004F015?, m??inot instal?t Windows 8 KMS resursdatora atsl?gu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2752119 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Kad m??in?t instal?t atsl?gu p?rvald?bas pakalpojuma (Key Management Service ? KMS) resursdatoru Windows 8 aktiviz??anai Windows Server 2008 R2 KMS resursdator?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
0xC004F015: Programmat?ras licenc??anas pakalpojums zi?oja, ka licence nav instal?ta.
SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
?? k??da rodas pat tad, ja instal?jat atjaunin?jumu, kur? ir aprakst?ts ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
2691586 Windows 7 un Windows Server 2008 R2 KMS resursdatoriem ir pieejams atjaunin?jums, lai atbalst?tu oper?t?jsist?mu Windows 8 un Windows Server 2012 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo Windows 8 KMS resursdatora atsl?gu var instal?t tikai KMS resursdator?, kur darbojas viena no ??m oper?t?jsist?m?m:
  • Windows 8
  • Windows 7, kur instal?ts atjaunin?jums 2691586
  • Windows Vista, kur instal?ts atjaunin?jums 2691586
Katra KMS resursdatora atsl?ga ir saist?ta ar Windows izdevumu grupu. Turkl?t ar Windows klienta oper?t?jsist?m?m saist?tu KMS resursdatora atsl?gu nevar instal?t Windows Server oper?t?jsist?m?s un otr?di. Windows Vista vai Windows 7 KMS resursdatora atsl?gu varat instal?t Windows Server 2003 KMS resursdator?. Tom?r nav t?da atjaunin?juma, kas Windows Server 2003 KMS resursdatoram ?autu atbalst?t Windows 8 vai Windows Server 2012 KMS resursdatora atsl?gas.

Risin?jums

Ja nev?laties iestat?t Windows 8 KMS resursdatoru, instal?jiet Windows Server 2012 KMS resursdatora atsl?gu. Windows Server 2012 KMS resursdatora atsl?ga var aktiviz?t oper?t?jsist?mu Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 un Windows Server 2012.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2752119 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Windows 8 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbprb KB2752119

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com