Kh?c ph?c: "Đ? dài không h?p l? UserId" l?i khi b?n s? d?ng giao d?ch tích h?p đ? k?t n?i v?i m?t iSeries IBM (AS / 400) h? th?ng trong tích h?p máy ch? Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752425 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? d?ng các ?ng d?ng tích h?p giao d?ch trong Microsoft máy ch? Integration Server 2010 đ? k?t n?i v?i m?t iSeries IBM (AS / 400) h? th?ng.
  • B?n đ?t c?u h?nh các giao d?ch tích h?p đ? s? d?ng doanh nghi?p đăng nhập đơn đ? tra c?u thông tin kí nh?p ngư?i s? d?ng máy ch? c?a IBM.
  • Ch?ng ch? ngư?i dùng đư?c g?i đ?n h? th?ng iSeries IBM khi giao d?ch tích h?p ?ng d?ng đang ch?y.
Trong k?ch b?n, tích h?p giao d?ch tai n?n, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
(2183) HISMDTT0008 The DPCTransport nh?n đư?c m?t thư tr? l?i máy ch? B?t đ?u cho th?y m?t s? th?t b?i trong khi x? l? các phương pháp MethodName. Đ?a ch? IP: đ?a ch? máy ch? ho?c tên, c?ng: s? hi?u c?ngm? l?i chính 1, m? l?i th? 7, chi?u dài không h?p l? UserId mô t? l?i...
Lưu ? V?n đ? này x?y ra n?u b?n có m?t trong nh?ng sau cumulative update C?p Nh?t gói cài đ?t:
  • Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
  • Gói cumulative update 3 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
  • Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
  • Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có tích l?y C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4603.267,86405 Tháng 10 năm 201120: 23x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4603.267,86405 Tháng 10 năm 201120: 26x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.5.4603.267,86405 Tháng 10 năm 201120: 26x 86
Lưu ? B?i v? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t mà ch?a các t?p tin c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

Thông tin thêm

Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752425 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752425 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752425

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com