B?n không th? thay đ?i v? trí c?a các di?n đàn Outlook d? li?u File (OST) trong Microsoft Outlook 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2752583 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? thay đ?i v? trí c?a các di?n đàn Outlook d? li?u File (OST) trong Microsoft Outlook 2013, các tr?nh duy?t nút ch?n m?t trên các cài đ?t chuyên bi?t t?p tin d? li?u Outlook trang b? vô hi?u hóa.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? deprecation c? đi?n ch? đ? gián tuy?n trong Outlook 2013. Ch? đ? này là m?t phương pháp truy c?p d? li?u di s?n cho ch? đ? tr?c tuy?n k?t n?i v?i Microsoft Exchange Server.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.
Phương pháp 1: T?o m?t h? sơ Outlook m?i và sau đó thay đ?i v? trí c?a OST file.
 1. Sao chép các t?p tin OST hi?n t?i đ?n v? trí m?i mà b?n mu?n s? d?ng. N?u b?n mu?n t?o ra m?t isntead t?p tin OST m?i, b?n có th? b? qua bư?c này.
 2. M? Panel điều khiển.

  Đ?i v?i Windows 7

  Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Cho Windows 8
  1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? t?i góc trên bên ph?i c?a màn h?nh, di chuy?n con tr? chu?t, và sau đó nh?p vào tra c?u.
  2. Trong các Apps h?p, g?Panel điều khiển. Trong ngăn k?t qu?, b?m vào Panel điều khiển đ? m? nó (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 3. Trong Panel điều khiển, g? thư đ? m?c tin thư thoại tra c?u, và sau đó m? nó. N?u không có hai m?c tin thư thoại, ch?n m?t trong đó đư?c dán nh?n Microsoft Outlook năm 2013 ho?c Microsoft Outlook 15(màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 4. Nh?p vào Thêm (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 5. Trong các c?u h?nh tên h?p, nh?p tên b?n mu?n s? d?ng cho c?u h?nh b?c e-mail m?i, và sau đó nh?p vào OK (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 6. Nh?p vào ti?p theo sau khi Outlook t?m th?y thông tin trương mục c?a b?n (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này

 7. Sau khi Outlook hoàn t?t thi?t l?p tài kho?n c?a b?n, ch?n các thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n tùy ch?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 8. Trong các cài đ?t chuyên bi?t máy ch? ph?n, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t khác (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 9. Trên các nâng cao tab, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t t?p tin d? li?u Outlook (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 10. Nh?p vào tr?nh duy?t, tr?nh duy?t t?p .ost b?n đ? sao chép trong bư?c 1, và sau đó nh?p vào m?. N?u b?n mu?n t?o m?t t?p tin OST m?i, duy?t đ?n v? trí nơi b?n mu?n lưu các t?p tin OST m?i, nh?p t?p đ? đ?t tên tin mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào m?. Outlook s? t?o t?p tin OST m?i (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này


  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
 11. Nh?p vào k?t thúc đ? hoàn thành thi?t l?p cho tài kho?n email c?a b?n.
 12. M? Panel điều khiển, và sau đó m? các Thư m?c cho Outlook 2013.
 13. Nh?p vào luôn s? d?ng h? sơ này, ch?n c?u h?nh m?i mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào OK (màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
Phương pháp 2: Thi?t l?p các m?c nh?p registry ForceOSTPath đ? thay đ?i v? trí c?a OST file.
Lưu ?Giá tr? c?a các m?c nh?p registry ForceOSTPath ch? ho?t đ?ng cho m?t h? sơ Outlook m?i.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? đư?c chúng tôi thay đ?i v? trí c?a các t?p tin OST cho b?n, h?y vào các "S?a ch?a nó cho tôi"ph?n. N?u b?n mu?n thay đ?i v? trí c?a các t?p tin OST chính m?nh, đi đ?n các "H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh"ph?n.


S?a ch?a nó cho tôi

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start expanded
Đ? thay đ?i v? trí c?a các t?p tin OST, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Sau đó nh?p vào ch?y trong T?p t?i xu?ng hộp thoại, và làm theo các bư?c trong thu?t s? s?a ch?a nó .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 25022
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Ghi chú
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Đi?u này s?a ch?a nó gi?i pháp s? giúp b?n thi?t l?p vị trí mặc định c?a các t?p tin OST đ? C:\Users\tên người dùng\Desktop.
 • Trư?c h?t, b?n c?n ph?i đ?m b?o r?ng b?n có "T?o t?p / ghi d? li?u" s? cho phép trong thư m?c. Sau đó, làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard đ? thay đ?i v? trí m?c đ?nh vào thư m?c nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin OST.
 • Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?. Tuy nhiên, b?n vá t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ? đ?a flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "S?a ch?a nó cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t thư đi?n t? tin nh?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end

H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Đ? thi?t l?p các m?c nh?p registry ForceOSTPath đ? thay đ?i v? trí c?a các t?p tin OST, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các Open h?p, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và ch?n registry subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook
 3. Nh?p chu?t ph?i vào Outlook, ch?n Newvà sau đó nh?p vào M? r?ng chu?i giá tr?.
 4. Lo?i ForceOSTPath, và sau đó nh?n Enter.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào ForceOSTPath, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong các giá tr? d? li?u h?p, nh?p đư?ng d?n đ?y đ? v? nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin OST (ch?ng h?n nhưD:\MyOST), và sau đó nh?p vào OK.
 7. Trên các t?p tin tr?nh đơn, nh?p vào thoát kh?i đ? thoát kh?i Registry Editor.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2752583 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2752583 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2752583

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com