DNS Server s? tr? thành m?t h?n đ?o khi m?t đi?m mi?n b? đi?u khi?n chính nó cho các _msdcs.ForestDnsName mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 275278
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n đang s? d?ng m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 đi?u khi?n đang ch?y d?ch v? h? th?ng tên mi?n (DNS) Server. Các đi?u khi?n vùng là đ?c quy?n cho các _msdcs.ForestDnsName tên mi?n. Tên mi?n này là r?ng g?c. Trong trư?ng h?p này, b? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n có th? không tái t?o đ? ho?t đ?ng Thư m?c. Khi b?n m? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo, b?n nh?n th?y r?ng tr?ng tâm c?a b? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n đư?c đ?t thành m?t tên mi?n khác nhau b? đi?u khi?n. N?u b?n ch?y Netdiag.exe, b?n nh?n đư?c l?i sau tin nh?n:

Ki?m tra DNS............. : Thông qua
Giao di?n {BA748513-436B-4768-9D8C-8B3C5C8A0DCA}
DNS Tên mi?n:
Các máy ch? DNS: <ip address1="">,<ip address2="">, <ip address3=""></ip></ip></ip>
Đ?a ch? IP: <ip address1=""> d? ki?n đăng k? v?i PDN (chính tên mi?n DNS):</ip>
Tên máy ch?: a.b.c.d.
Có th?m quy?n khu: b.c.d.
H? ph?c v? DNS chính: a.b.c.d.<ip address1=""></ip>
Có th?m quy?n NS:<ip address1="">,<ip address1="">.<ip address1=""></ip></ip></ip>
Ki?m tra DNS đăng k?:
Tên: a.b.c.d.
D? ki?n IP:<ip address1=""></ip>
Máy ch? <ip address1="">: NO_ERROR</ip>
Máy ch? <ip address2=""> l?i 9003 RCODE_NAME_ERROR</ip>
Máy ch? <ip address3=""> l?i 9003 RCODE_NAME_ERROR</ip>
Chú ý L?i 9003 RCODE_NAME_ERROR có ngh?a là máy ch? lưu tr? tên a.b.c.d. không t?n t?i trong các máy ch? DNS đư?c li?t kê trong sai .

Hành vi đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" có th? x?y ra trong nh?ng trư?ng h?p sau:
  • Trong r?ng g?c, có r?t nhi?u b? ki?m soát mi?n đó đang ch?y d?ch v? DNS Server.
  • Đi?u khi?n vùng đang ch?y d?ch v? DNS Server là m?t máy ch? DNS chính cho _msdcs.ForestDnsName tên mi?n.
  • Đi?u khi?n vùng đang ch?y d?ch v? DNS Server đi?m đ?n chính nó như là các máy ch? DNS ưa thích ho?c thay th?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra b?i v? h? ph?c v? DNS cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n có th? không có b?n yêu c?u tên mi?n khi?n Offender CNAME cho DsaGuid._msdcs.ForestDnsNametrong khu v?c c?a nó cho m?t b? đi?u khi?n vùng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, đ?c k?ch b?n sau đây. Sau đó, s? d?ng m?t trong hai cách sau, tùy thu?c vào t?i máy ch? c?a b?n và cân nh?c m?ng.

Trong trư?ng h?p này, hai b? ki?m soát mi?n đó là trong r?ng g?c, DC1.Ví d?com và DC2.Ví d?.com, không sao chép. C? hai đ?u c?a các b? đi?u khi?n vùng đang ch?y d?ch v? DNS Server. C? hai tên mi?n b? đi?u khi?n đang có th?m quy?n cho các Ví d?.com tên mi?n.

C? hai b? ki?m soát mi?n NetLogon d?ch v? c? g?ng đăng k? các b?n ghi DNS, và th?y r?ng các máy ch? DNS ưa thích, là chính m?nh, là đ?c quy?n cho các Ví d?.com khu v?c. C? hai máy ch? DNS đăng k? các b?n ghi DNS v?i DNS đ?a phương c?a h? D?ch v? h? ph?c v?. M?t trong nh?ng b?n ghi DNS là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đ?i l? CNAME k? l?c DsaGuid._msdcs.ForestDnsName. Khi DC1.Ví d?.com c? g?ng sao chép v?i DC2.Ví d?.com, DC1.Ví d?.com truy v?n máy ch? DNS đ?a phương cho các B?n ghi CNAME cho DC2Ví d?com, nhưng không t?m th?y nó. Do đó, quá tr?nh nhân b?n là không thành công.

Hai t?t phương pháp đ? gi?i quy?t v? án hành vi này là như sau:

Phương pháp 1

Ch?n m?t máy ch? DNS là ? g?c r?ng, và đi?m t?t c? khác b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n g?c đ? nó như là máy ch? DNS chính c?a h?. M?i b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n g?c c?ng có th? đư?c c?u h?nh v?i m?t thay th? các máy ch? DNS, cung c?p máy ch? DNS thay th? không tr? đ? t? nó như h? ph?c v? DNS thay th?. B? đi?u khi?n tên mi?n có ch?c năng như đ?a đi?m chính cho các b? đi?u khi?n vùng khác thu?c các r?ng g?c nên đi?m đ?n chính nó cho đ? phân gi?i DNS.

Chú ý Phương pháp này có th? không thích h?p N?u các máy ch? DNS chính là tùy thu?c vào t?i n?ng, ho?c n?u tên mi?n khác b? đi?u khi?n n?m trong thư m?c g?c r?ng v? m?t đ?a l? đư?c phân tán.

Ví d?:


Miền = Ví d?com (đ?u tiên tên mi?n trong các r?ng).
Ba b? ki?m soát mi?n v?i các d?ch v? DNS Server = DC1, DC2, DC3.
Ví d?.com là m?t Active Directory khu v?c tích h?p.
DC1 đư?c thi?t k? như là v? trí chính cho đi?u này c?u h?nh.

DC1 đư?c c?u h?nh đ? tr? đ?n chính nó cho h? ph?c v? DNS thi?t l?p trong thu?c tính TCP/IP.
DC2 đi?m đ?n DC1 như là v? trí chính và DC3 là m?t thay th?.
DC3 đi?m đ?n DC1 như là v? trí chính và DC2 là m?t thay th?.

Phương pháp 2

Khi b?n cài đ?t Active Directory trên máy ch? tài kho?n c?a là ? g?c r?ng, b?n ph?i c?u h?nh c?a nó h? ph?c v? DNS chính là đi?u khi?n vùng, ho?c như m?t máy ch? DNS có các tên mi?n sau b? đi?u khi?n b? đ?nh v? b?n ghi CNAME cho t?t c? các khác b? ki?m soát mi?n trong thư m?c g?c: DsaGuid._msdcs.ForestName.

Cài đ?t các D?ch v? DNS Server và kích ho?t tính năng tích h?p ho?t đ?ng thư m?c DNS khu đ? tái t?o v?i b? đi?u khi?n tên mi?n m?i. Sau đó b? đi?u khi?n tên mi?n m?i có th? thay đ?i đ? tr? đ?n chính nó như DNS chính hay thay th? h? ph?c v?.

N?u không có b?t k? thay đ?i đ?a ch? IP cho các b? đi?u khi?n tên mi?n đó là trong r?ng g?c, b?n có th? ph?i làm theo các bư?c trong phương pháp 1 cho đ?n không c?n c?n ph?i như v?y. Khi b?n đ? xác minh r?ng nh?ng thay đ?i đ?a ch? IP có nhân r?ng đ? DNS khu v?c c?a b? đi?u khi?n tên mi?n m?i đó là trong thư m?c g?c r?ng, b? đi?u khi?n vùng có th? đư?c c?u h?nh đ? ch? cho b?n thân như h? ph?c v? DNS chính hay thay th? m?t l?n n?a.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? c?u h?nh b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n chính nó như là m?t ưa thích ho?c thay th? máy ch? DNS. L? do duy nh?t đi?u khi?n vùng không có th? nhân r?ng đ? Active Directory là n?u tên mi?n đó b? đi?u khi?n c?ng là máy ch? DNS chính cho các _msdcs.ForestDnsName tên mi?n.

Sau khi b? đi?u khi?n tên mi?n đ? đăng k? các DsaGuid._msdcs.ForestDnsNameB?n ghi CNAME v?i d?ch v? DNS Server đ?a phương c?a nó, b? đi?u khi?n tên mi?n có th? sau đó đư?c c?u h?nh đ? tr? đ?n chính nó như là các máy ch? DNS ưa thích ho?c thay th?. M?t ngư?i qu?n tr? ph?i bi?t r?ng tên mi?n b? đi?u khi?n b? đ?nh v? b?n ghi CNAME cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n có th? vô t?nh đư?c xóa do l?i c?a con ngư?i. M?c dù d?ch v? NetLogon t? đ?ng đăng k? tên mi?n này b? đi?u khi?n đ?nh v? b?n ghi CNAME, nó ch? có th? t?o ra trên b? đi?u khi?n tên mi?n. Sao chép thư m?c ho?t đ?ng b?i đi?u khi?n vùng c?a vùng b? đi?u khi?n b? đ?nh v? b?n ghi CNAME cho m?t tên mi?n b? đi?u khi?n có th? không x?y ra n?u đi?u khi?n vùng c?ng là DNS chính h? ph?c v? cho _msdcs.ForestDnsName tên mi?n.

Các Ví d? sau là m?t k?ch b?n mà ch? m?t tên mi?n có th? đi?u khi?n chính nó như là m?t máy ch? DNS ưa thích gây ra m?t v?n đ? v?i nhân r?ng Active Directory.
  • DC1.Ví d?.com là l?n đ?u tiên đi?u khi?n vùng trong m?t khu r?ng. Nó đư?c c?u h?nh đ? tr? đ?n chính nó như là m?t ưa thích máy ch? DNS có th?m quy?n cho cácVí d?.com khu.
  • Server2 là m?t máy tính d?a trên Windows 2000 v?i m?t đ?a phương DNS h? ph?c v?. Server2 đư?c c?u h?nh đ? tr? đ?n chính nó như là m?t máy ch? DNS ưa thích. Server2 có m?t ngành giao nh?n đư?c thi?t l?p đ? DC1.Ví d?. com.
  • Thúc đ?y Server2 đ? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n b? sung, DC2.Ví d?. com. Trong th?i gian khuy?n m?i, ho?t đ?ng Thư m?c tích h?p Ví d?.com khu tái t?o đ? DC2.Ví d?. com.
  • Kh?i đ?ng l?i DC2.Ví d?. com. Khi các máy ch? DNS cho DC2.Ví d?b?t đ?u .com, r?ng DNS Máy ch? t?i các Ví d?.com khu t? ho?t đ?ng Thư m?c. Các máy ch? DNS cho DC2.Ví d?.com do đó tr? thành v? trí chính cho các Ví d?.com khu v?c và các _msdcs.Ví d?.com khu. Tên mi?n b? đi?u khi?n b? đ?nh v? b?n ghi CNAME mà đư?c đăng k? b?i DC2.Ví d?com. s? đư?c thêm vào b?n sao c?c b? c?a cácVí d?.com khu. Tuy nhiên, b? đi?u khi?n tên mi?n b? đ?nh v? b?n ghi CNAME mà đư?c đăng k? b?i DC2.Ví d?.com không th? đư?c nhân r?ng đ? DC1.Ví d?. com. Hành vi này có th? x?y ra b?i v? DC1.Ví d?.com truy v?n máy ch? DNS đ?a phương là đ?c quy?n cho các Ví d?.com khu, nhưng DNS máy ch? cho DC1.Ví d?.com không ch?a các đi?u khi?n vùng b? đ?nh v? b?n ghi CNAME mà đư?c đăng k? b?i DC2.Ví d?. com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 275278 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbdns kbnetwork kbnofix kbprb kbmt KB275278 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:275278

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com