ADMT 3.2 và PES 3.1 l?i cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2753560 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại di chuy?n công c? (ADMT) 3.2 trên m?t máy ch? Windows Server 2012, b?n nh?n đư?c l?i sau:
Công c? di chuy?n Thư mục Họat động v3.1 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008
Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các m?t kh?u xu?t kh?u máy ch? (PES) 3.1 trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2012, b?n nh?n đư?c l?i sau:
cài đ?t chuyên bi?t k?t thúc s?m v? m?t l?i

Nguyên nhân

ADMT 3.2 và PES 3.1 không đư?c h? tr? đ? cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2012. Nh?ng ph?n cài đ?t chuyên bi?t c? ? ch?n hệ điều hành không đư?c h? tr?.

Gi?i pháp

Khi b?n di chuy?n sang m?t tên mi?n Windows Server 2012, cài đ?t chuyên bi?t ADMT 3.2 trên m?t máy ch? Windows Server 2008 R2 có th? ho?t đ?ng như di chuy?n máy tính. B?n c?n ph?i có b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008 R2 trong môi trư?ng m?c tiêu.

Lưu ? N?u b?n đ? ch? đ?nh m?t tên mi?n Windows Server 2012 ch?c năng c?p đ?, và b?n mu?n máy ch? ADMT là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, b?n có th? h? c?p ch?c năng r?ng và tên mi?n b?ng cách s? d?ng l?nh Windows PowerShell. Ví d?, b?n có th? s? d?ng l?nh gi?ng như sau:
Thi?t l?p-AdForestMode-nh?n d?ng contoso.com - forestmode Windows2008R2Forest
Thi?t l?p-AdDomainMode-nh?n d?ng contoso.com - domainmode Windows2008R2Domain
Windows Server 2012 th?c hi?n ch? có m?t tính năng, ki?m soát truy c?p năng đ?ng, trong đó có m?t Windows Server 2012 tên mi?n ch?c năng c?p yêu c?u khi tên mi?n Windows Server 2012 luôn luôn đư?c c?u h?nh đ? cung c?p yêu c?u b?i thư?ng t? t?t c? các b? b? ki?m soát mi?n. N?u b?n không s? d?ng tính năng này, b?n có th? làm gi?m m?c đ? ch?c năng h? tr? b? b? ki?m soát mi?n c?a hệ điều hành trư?c ADMT di cư. Khi quá tr?nh di chuy?n hoàn t?t, b?n có th? làm tăng các tên mi?n và r?ng ch?c năng c?p tr? l?i Windows Server 2012.

Thông tin thêm

Hành vi t?ng th? này là do thi?t k?. L?i cài đ?t chuyên bi?t ADMT báo cáo là m?t m? l?i. Thư nên nhà nư?c "công c? di chuy?n Thư mục Họat động v3.2 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2."

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? yêu c?u b?i thư?ng Kerberos Windows Server 2012, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Bß?ún ph?ón phß?æi c?? xác th?c Kerberos
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/hh831747
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADMT, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Hư?ng d?n ADMT: Di chuy?n và chuy?n d?ch cơ c?u ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc974332 (v=WS.10) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2753560 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbmt KB2753560 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2753560

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com