hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t Proxy Exchange Outlook luôn luôn hi?n th? tên n?i b? máy ch? như hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền trong môi trư?ng Exchange Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2754898 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n s? d?ng Outlook Anywhere đ? k?t n?i v?i h?p thư Microsoft Exchange Server 2013 t? m?t m?ng n?i b? ho?c bên ngoài. Trong trư?ng h?p này, tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? n?i b? c?a Outlook Anywhere luôn luôn hi?n th? dư?i d?ng hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đ? trao đ?i trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t Proxy Microsoft Exchange trong Microsoft Outlook. Ngoài ra, thi?t đ?t xác th?c n?i b? đư?c luôn luôn hi?n th? trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t Proxy Exchange.

Ví d?, b?n đ?t c?u h?nh các cài đ?t chuyên bi?t Outlook Anywhere trong Exchange Server 2013. tên máy (ứng dụng) phục vụ bên ngoài đư?c thi?t l?p đ? "mail.contoso.com" và tên máy (ứng dụng) phục vụ n?i b? đư?c thi?t l?p đ? "internal.contoso.com."
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh đ? hi?n th? các thi?t l?p ? dòng lệnh.

Tuy nhiên, hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t Proxy Microsoft Exchange trong Outlook luôn luôn hi?n tên n?i b? máy ch? như hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, ngay c? khi b?n k?t n?i t? m?t m?ng bên ngoài.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
?nh ch?p màn h?nh đ? hi?n th? các cài đ?t chuyên bi?t trong cài đ?t chuyên bi?t Proxy Exchange Microsoft hộp thoại

Nguyên nhân

Hành vi này là do thi?t k?. Outlook luôn luôn hi?n th? tên n?i b? máy ch? như hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, b?t k? nơi khách hàng k?t n?i t?. Tuy nhiên, Outlook luôn luôn s? d?ng các thi?t l?p t?t nh?t đ? k?t n?i v?i h?p thư c?a ngư?i dùng trong n?n.

Thông tin thêm

Exchange Server 2013 gi?i thi?u các tài s?n InternalHostname trong Outlook Anywhere. Khi b?n s? d?ng Outlook Anywhere đ? k?t n?i v?i Exchange Server 2013, Outlook đ?u tiên s? d?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? n?i b?. Tuy nhiên, khi Outlook không th? k?t n?i v?i Exchange Server 2013 b?ng cách s? d?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? n?i b?, Outlook s? d?ng tên bên ngoài máy ch? thay v? tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? n?i b?.

Đ? xác đ?nh URL Outlook Anywhere s? d?ng đ? k?t n?i v?i Exchange Server 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. nhấn và giữ Ctrl, và sau đó B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng Outlook trong khu v?c thông báo.
  2. Nh?p vào trạm đậu k?t n?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2754898 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2754898 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2754898

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com