Thi?t l?p ti?u nhóm không bao g?m ngư?i s? d?ng t? các thành viên nhóm trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 275523 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n xem thư m?c ho?t đ?ng v?i m?t ti?n ích Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) mà ch?ng h?n như Ldp.exe, các thu?c tính thành viên không ph?i là dân cư v?i nhóm chính.

Thu?c tính memberof c?a đ?i tư?ng ngư?i dùng không ph?i là dân cư v?i tên c?a nhóm. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? n?u chương tr?nh không truy v?n Active Directory cho các thu?c tính PrimaryGroupID, và ch? cho các thu?c tính các thành viên c?a nhóm.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? Microsoft Windows 2000 có m?t gi?i h?n thành viên nhóm 5000 ngư?i s? d?ng. Hành vi này là do m?t gi?i h?n kích thư?c c?a các thu?c tính đang đư?c nhân r?ng. Nhóm chính cho phép m?t nhóm cho m?i ngư?i dùng đ? gi? hơn 5000 ngư?i s? d?ng. Theo m?c đ?nh, m?i ngư?i dùng này là thành viên c?a nhóm ngư?i s? d?ng tên mi?n.

Microsoft Windows Server 2003 r?ng ch? đ? lo?i b? gi?i h?n thành viên nhóm này. Tuy nhiên, nhóm chính v?n c?n đư?c s? d?ng trong cùng m?t cách.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, t?o m?t thu?c tính riêng bi?t đư?c g?i là PrimaryGroupID. Khi b?n làm đi?u này, t?t c? ngư?i dùng có th? tr? thành m?t thành viên c?a nhóm toàn c?u c?a ngư?i s? d?ng tên mi?n, nhưng thay v? m?t cách r? ràng b? sung chúng vào thành viên nhóm ngư?i s? d?ng tên mi?n, gán cho ngư?i dùng m?t giá tr? cho nhóm này trong giá tr? PrimaryGroupID. Giá tr? PrimaryGroupID là RID nhóm đó đư?c gán theo nhóm chính c?a ngư?i dùng.
Đ? đ?m b?o r?ng ngư?i dùng có truy nh?p phù h?p tài nguyên thu?c v? ph?m vi, b?n không ch? tính thành viên nhóm d?a trên các thu?c tính memberof, b?n c?ng truy v?n cho giá tr? c?a PrimaryGroupID tài kho?n ngư?i dùng. Khi b?n làm đi?u này, b?n t?o m? thông báo c?a ngư?i s? d?ng, và bao g?m các nhóm chính t?i đăng nh?p vào tr?nh cho t?t c? các nhóm đó ngư?i s? d?ng là m?t thành viên.

Các chương tr?nh c?n ph?i truy v?n nhóm đ? cung c?p cho ngư?i dùng truy c?p d?a trên thành viên nhóm c?ng nên truy v?n cho thu?c tính PrimaryGroupID.

N?u nhi?u hơn 5000 ngư?i dùng c?n ph?i đư?c thêm vào m?t nhóm, làm vi?c xung quanh gi?i h?n thành viên 5000 cho các nhóm b?ng cách s? d?ng các nhóm l?ng nhau dư?i m?t nhóm th?y (cha m?).

THÔNG TIN THÊM

Ti?u nhóm ID (PrimaryGroupID) là m?t giá tr? s? nguyên đ?i di?n cho ID chính nhóm cho ngư?i dùng này.

Ví d? sau mô t? làm th? nào đ? có đư?c thu?c tính ngư?i dùng PrimaryGroupID b?ng cách s? d?ng k?ch b?n Microsoft Visual Basic (VB):
   Set usr = GetObject("WinNT://TestDomain/JSmith")
   UserID = usr.Get("PrimaryGroupID")
   MsgBox "The User's Primary Group ID is:"& UserID
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 275523 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB275523 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:275523

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com