Automatinis konflikt? sprendimo tvarkymas yra sustiprintas "Outlook 2010"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2755373 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Microsoft Outlook 2010 m. konflikto valdymo funkcija yra sustiprinti teikti konfliktus online re?imu. ?i funkcija i?sprend?iami nesutarimai, jei skirting? versij? tos pa?ios prek?s n?ra serverio ir kliento.

?gyvendinti tam ankstesni? versij? "Outlook" klientams rodo klaidas ?ra?ydami element?. Klaidas ma?daug tokia:
Element? ?ra?yti negalima, nes jis buvo pakeistas kito vartotojo arba kitame lange.

Element? ?ra?yti negalima, nes jis buvo pakeistas kito vartotojo arba kitame lange. Ar norite nukopijuoti ? numatyt?j? aplank? prek?s?

Ta?iau tomis pa?iomis s?lygomis, "Outlook 2010" nekuria konflikto klaid?.

Daugiau informacijos

Naujas "Outlook 2010" online re?imu funkcij? rezultatai ? daugiausiai konflikt? i?spr?sti kai ?ra?yti. "Outlook" tai naudojant paties konflikto rezoliucija logika galima i?spr?sti pakeitimus Talpyklinio Exchange re?imo sinchronizavimo metu. Automatinis konflikt? valdymo tikslas yra niekada Rodyti konflikto klaid? vartotojui. Ta?iau ?gyvendinti tam vartotojai gali tik?tis, kad konflikto prane?im?, kad jie gavo ankstesn?se programos Outlook versijose. Pavyzd?iui, kai keli vartotojai atnaujinti pa?iame pos?dyje kalendoriaus vie?ajame aplanke. Tokiu atveju "Outlook 2010" konflikt? sprendimo funkcija pakei?ia vie?ojo aplanko nustatymas. Tod?l turi Exchange vartotojai negali matyti prane?imus apie nesuderinamum?, net tada, kai tos pa?ios prek?s buvo pakeistas vienu metu dviej? ar daugiau skirting? vartotoj?.

Kaip i?jungti naujas "Outlook 2010" automati?kai konflikt? sprendimo elgesys

Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip keisti registro. ?sitikinkite, kad sukurti atsargin? registro prie? jums j? modifikuoti. ?sitikinkite, kad j?s ?inote, kaip atstatyti registr? jei i?kilo problema. Daugiau informacijos apie tai, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ir keisti registro, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
322756 Kaip atsargin? kopij? ir atkurti registr? "Windows"
Jei norite gr??ti prie "Outlook 2007" konflikt? sprendimo elges?, sukurti ?i? registro reik?m?:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options
Vert?: OutlookOnlineConflictResolutionDisabled
Vert?s tipas: DWORD
Reik?m?s duomenys: 1

Svarbu Jei OutlookOnlineConflictResolutionDisabled 1, rodomas klaidos prane?im? skai?ius gali ?ymiai i?augti.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2755373 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2755373 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis buvo i?vertas ne vert?jo - ?mogaus, bet naudojant ?Microsoft? automatizuoto vertimo programin? ?rang?. ?Microsoft? pateikia ir vert?j?, ir automatizuoto vertimo straipsni?, kad gal?tum?te prie vis? m?s? ?ini? baz?s straipsni? prieiti savo kalba. Nepaisant to, automatizuotas vertimas ne visada yra tikslus. Jame gali b?ti ?odyno, sintaks?s ar gramatikos klaid? kaip ir tuo atveju, kai klysta j?s? kalba bandantis kalb?ti u?sienietis. ?Microsoft? neatsako u? netikslumus, klaidas ar ?al?, patirt? d?l netikslaus turinio vertimo ar jo naudojimo. ?Microsoft? nuolat tobulina automatizuoto vertimo sistem?.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2755373

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com