Mô t? gói tích l?y cho Office Communicator 2007 R2: tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2755391 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói Microsoft Office Communicator 2007 R2 C?p Nh?t là ngày tháng 12 năm 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
  • Các v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Các gói ph?n m?m C?p Nh?t.
  • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? khác Update C?p Nh?t gói.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
  • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t.

Gi?i thi?u

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

Này gói tích l?y s?a ch?a v?n đ? sau đây:
  • 2782793 RDP bu?i đóng băng khi nhi?u ngư?i dùng c? g?ng đ? kí xu?t kh?i máy ch? đ?u cu?i cùng m?t lúc trong khi kí nh?p vào Office Communicator 2007 R2

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Communicator.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng mư?i hai 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói c?p nh?t này thay th? các gói c?p nh?t sau đây:
2647093 Mô t? c?a gói tích l?y cho Communicator 2007 R2: tháng 11 năm 2011

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Hotfix này có th? không ch?a T?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t s? c? đi?u đó đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i sang đ?a phương th?i gian. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll3.5.6907.266621,12830 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Appshcom.dll3.5.6907.266195,12830 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Appshvw.dll3.5.6907.2661,109,56030 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Communicatorexe3.5.6907.2665,164,62430 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Lcwabextdll3.5.6907.988,39230 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Ocapidll3.5.6907.2447,708,43230 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Ocofficedll3.5.6907.236145,75230 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Privacypolicy_rtfkhông áp d?ng230 Tháng 9 năm 201112: 33không áp d?ng
Rtmpltfm_dll3.5.6907.2256,264,66430 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Uccp_dll3.5.6907.2364,775,76030 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Ucdll3.5.6907.2665,930,56030 Tháng 9 năm 201112: 33x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


Tham kh?o

Cho bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2755391 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Communicator 2007 R2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2755391 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2755391

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com