T?o bi?u ? v?i Chart Web Part trong SharePoint Server 2010

ID c?a bi: 2755466 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

V? tc gi?

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2401266
Bi vi?t ny ?c cung c?p b?i MVP [Nguy?n Ng?c Thu?n]. Microsoft chn thnh c?m n nh?ng MVP ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyn mn c?a m?nh v?i nh?ng ng?i s? d?ng khc. Bi vi?t ny s? ?c ng trn website ho?c blog c?a MVP sau y. N?u b?n mu?n xem cc bi vi?t khc ?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nhy chu?t vo y.

Gi?i thi?u

Chart Web Part trong SharePoint 2010 cho php b?n t?o bi?u ? ? k?t n?i ?n d? li?u t? List, t? Excel ho?c thong qua Business Connectivity Services ? k?t n?i ?n cc d? li?u bn ngoi t? Dynamic CRM, AX, Oracle ho?c SAP. Trong bi vi?t ny, b?n s? ?c th?c hnh m?t v d? t?o m?t bi?u ? so snh doanh thu bn hng c?a m?t c?a hng bn i?n tho?i di ?ng

Gi?i Php

Tr?c tin b?n th?c hi?n chn Chart Web Part vo SharePoint site.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755467


Sau khi a web part ln site, click Data & Appearance

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755468


Click Connect Chart To Date

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755469


Click Connect to a List ? th?c hi?n k?t n?i d? li?u t? list

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755470

Tr?c khi k?t n?i ?n list b?n c?n ph?i c m?t list. Ch?ng h?n ti c list sau. List th? hi?n doanh thu bn hng trong t?ng qu? ?ng v?i t?ng s?n ph?m.Tr?c khi k?t n?i ?n list b?n c?n ph?i c m?t list. Ch?ng h?n ti c list sau. List th? hi?n doanh thu bn hng trong t?ng qu? ?ng v?i t?ng s?n ph?m.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755471


Sau khi click Connect to a List, b?n c th? ch?n k?t n?i ?n list ch?a thng tin doanh thu ny.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755472


T?i b?c 3, b?n coi l?i d? li?u v click Next.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755473


T?i b?c cu?i cng b?n c th? thi?t l?p nh sau tng t? cho cc qu? 2, 3 v 4. B?n click + sau click Series Properties ? thay ?i.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755474


Click Finish v xem l?i.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2755475


Trn y ch? l m?t v d? n gi?n cho b?n th?y ?c kh? nng k?t n?i v th? hi?n bi?n ? c?a SharePoint 2010.

? bi?t thm thng tin

? ?c t v?n tri?n khai SharePoint, b?n c th? lin h? qua email nnthuan@live.com ho?c thuan@outlook.com.

Tuyn b? Khng ch?u trch nhi?m N?i dung Gi?i php C?ng ?ng

CNG TY MICROSOFT V/HO?C CC NH CUNG C?P C?A H? KHNG B?O ?M V? TNH PH H?P, ? TIN C?Y HO?C TNH CHNH XC C?A THNG TIN V H?NH ?NH LIN QUAN ? Y. M?I THNG TIN V H?NH ?NH NH V?Y ?C CUNG C?P NH NGUYN M?U M KHNG C B?T K? B?O ?M NO. MICROSOFT V/HO?C CC NH CUNG C?P C?A H? KHNG CH?U TRCH NHI?M ?I V?I M?I B?O ?M V I?U KI?N V? THNG TIN V H?NH ?NH LIN QUAN NY, BAO G?M C? M?I B?O ?M V I?U KI?N LIN QUAN V? TNH THNG M?I, PH H?P CHO M?T M?C CH ?C BI?T, N? L?C C?A CNG VI?C, T CCH V CAM K?T KHNG VI PH?M. B?N ?NG ? M?T CCH C? TH? L KHNG C TR?NG H?P NO M MICROSOFT V/HO?C CC NH CUNG C?P C?A H? B? RNG BU?C VO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NO, BAO G?M NHNG KHNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MT, D? LI?U HO?C L?I CH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CCH LIN QUAN ?N VI?C S? D?NG HO?C KHNG TH? S? D?NG THNG TIN V H?NH ?NH LIN QUAN C ? Y, D L D?A VO H?P ?NG, L?I GY THI?T H?I, S SU?T, NGH?A V? PHP L? HO?C B?T K? C S? NO KHC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NH CUNG C?P NO C?A H? ? ?C T V?N V? KH? NNG B? THI?T H?I.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2755466 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Mi 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2010
  • Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Enterprise
  • Microsoft SharePoint 2010 For Internet Sites Standard
T? kha:
kbstepbystep kbmvp kbcommunity KB2755466

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com