ID s? ki?n 4097 không đư?c kí nh?p dư?i tên mong đ?i khi b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n ActiveX t? m?t web site v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2755625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n kích ho?t các thi?t l?p chính sách nhóm sau đây đ? kích ho?t đi?u khi?n ActiveX đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
  Máy tính Administrative Templates Windows Components\ActiveX cài đ?t chuyên bi?t Service\Approved cài đ?t chuyên bi?t trang cho đi?u khi?n ActiveX
 • B?n xác đ?nh m?t ho?c nhi?u máy ch? lưu tr? URL trong các thi?t l?p chính sách đ? gi?i h?n t? nơi mà b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n ActiveX.
 • B?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n ActiveX t? m?t web site mà không đư?c li?t kê trong các máy ch? lưu tr? URL b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng chu?n trên máy tính. Theo d? ki?n, vi?c cài đ?t chuyên bi?t là không thành công.
Trong trư?ng h?p này, s? ki?n sau đây không kí nh?p vào Nh?t k? ?ng d?ng như mong đ?i:

Tên đăng nh?p: ?ng d?ng
Ngu?n: AxInstallService
ID s? ki?n: 4097
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: l?i
Tr? chơi mô t?: C? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n liên k?t v?i các đi?u khi?n ActiveX đ? th?t b?i. Máy ch? lưu tr? URL liên k?t đ?n các web site không ph?i là chính sách


Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

Đ? áp d?ng gói b?n vá nóng sau trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2, b?n ph?i có các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2508120 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2508120, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2508120 M?t b?n c?p nh?t thêm b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t ActiveX sang Windows Server 2008 R2

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau. Ngoài ra, b?n ph?i có hotfix 2508120 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? bang ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Axinstsv.dll6.1.7600.2133488,06403 Tháng 10 năm 201216:45x 86
Axinstui.exe6.1.7600.1638557,85614 Tháng b?y, 200901:14x 86
Axinstsv.dll6.1.7601.2212488,06403 Tháng 10 năm 201216:26x 86
Axinstui.exe6.1.7600.1638557,85614 Tháng b?y, 200901:14x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Axinstsv.dll6.1.7600.21334114,68803 Tháng 10 năm 201217:23x 64
Axinstui.exe6.1.7600.1638558,88014 Tháng b?y, 200901:38x 64
Axinstsv.dll6.1.7601.22124114,68803 Tháng 10 năm 201217:29x 64
Axinstui.exe6.1.7600.1638558,88014 Tháng b?y, 200901:38x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t ActiveX, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? b?n ghi d?ch v? cài đ?t chuyên bi?t ActiveX
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_334c7709bb01107a6014b4c89594d1c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7ba502519ebd21eb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_4c68f95899b9e798c826dc24d6849a90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21334_none_67008d0d275647c4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21334_none_d79a3877eb36f700.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.745 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d98b6569e85546fb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14.745 ngư?i
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:46
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_132f7ec9d815903988853168f0e315e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4623a2ff16da5904.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f1024b8270c19e3240f44d121e3d3b58_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21334_none_5ee05e349f76a885.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21334_none_33b8d3fba3946836.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,749
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-axinstallservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_35aa00eda0b2b831.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,749
Ngày (UTC)04 Tháng 10 năm 2012
Th?i gian (UTC)07:34
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2755625 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2755625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2755625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com