Kh?c ph?c: K?t TN3270 b?n ghi d?ch v? thúc đ?t ng?t khi m?t khách hàng TN3270 có m?t máy ch? 32-k? t? tên k?t n?i v?i các b?n ghi d?ch v? t?i máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2756124 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t khách hàng TN3270 k?t n?i t?i b?n ghi d?ch v? c?a Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2010 TN3270.
 • Các b?n ghi d?ch v? TN3270 B?t đ?u m?t phiên TN3270 m?t máy tính l?n c?a IBM.
 • tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a máy tr?m khách hàng TN3270 là 32 kí t? đ?i di?n. Ví d?, tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a máy tr?m c?a khách hàng là "testclient1234.corp1.contoso.com."
Trong trư?ng h?p này, các b?n ghi d?ch v? TN3270 k?t thúc b?t ng?. Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? như sau đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng:
================================================

ID s? ki?n: 7034

Ngu?n: b?n ghi d?ch v? đi?u khi?n qu?n l?

Tr? chơi mô t?:

Các b?n ghi d?ch v? TN3270 k?t thúc b?t ng?. Nó đ? làm này 1 time(s).

================================================

Ngoài ra, m?t s? ki?n tương t? như sau đây có th? đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng:
================================================

ID s? ki?n: 1000

Ngu?n: L?i ?ng d?ng

Tr? chơi mô t?:

Faulting ?ng d?ng tên: tn3servr.exe, phiên b?n: 8.5.4430.2, th?i gian đóng d?u: 0x4ed96d6a

Faulting module name: MSVCR80.dll, phiên b?n: 8.0.50727.6195, th?i gian đóng d?u: 0x4dcdd833

Ngo?i tr? M?: 0xc000000d

L?i in offset: 0x000000000001d5fa

Faulting quá tr?nh id: 0xfb4

Faulting ?ng d?ng th?i gian b?t đ?u: 0x01cd911259ea7251

Faulting ?ng d?ng đư?ng d?n: C:\Program Files\Microsoft Host Integration Server 2010\system\tn3servr.exe

Faulting module đư?ng d?n: C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_88e41e092fab0294\MSVCR80.dll

Báo cáo Id: 9f090c5a-fd05-11e1-84cc-00155d4d5902

================================================

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng tích l?y C?p Nh?t ho?c các hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t này.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Kh?c ph?c s? c? mà gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói cumulative update 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2752426 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có tích l?y C?p Nh?t gói 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,48812 Tháng 12 năm 201116: 15x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tn3servr.exe8.5.4607.2262,49612 Tháng 12 năm 201116: 16x 86
Tn3servr.exe8.5.4607.2322,40012 Tháng 12 năm 201116: 16x 64
Lưu ? B?i v? ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, vô hi?u hóa các S? d?ng đ? phân gi?i tên tùy ch?n trong các thu?c tính TN3270. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? SNA qu?n l? Microsoft Management Console (MMC) snap-in.
 2. M? r?ng các m?c nh?p cho máy ch? lưu tr? Integration Server.
 3. B?m chu?t ph?i vào TN3270, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Vô hi?u hóa các S? d?ng đ? phân gi?i tên tùy ch?n.
 5. B?m chu?t Ok.
 6. Ti?t ki?m các c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p.
Lưu ? N?u b?n đ? ch? đ?nh TN3270 h?p l? đơn v? (LU) bơi tr?m làm vi?c tên và đ? vô hi?u hóa các S? d?ng đ? phân gi?i tên tùy ch?n, các máy tr?m không th? k?t n?i v?i các h? bơi TN3270 LU đư?c gán cho chúng. Trong trư?ng h?p này, b?n không nên vô hi?u hóa các tùy ch?n.

Thông tin thêm

Có nh?ng v?n đ? khác có liên quan đ?n b?ng cách s? d?ng tên máy (ứng dụng) phục vụ lưu tr? dài hơn 31 k? t?:
 • Khi b?n Kiểu xem hiện hoạt TN3270 bu?i trong qu?n l? SNA, các c?t TN3270 khách hàng Hi?n th? ch? là kí t? d?ng s?n đ?u tiên 31 c?a tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a máy tr?m khách hàng TN3270.
 • Gi? s? r?ng b?n ch? đ?nh m?t h? bơi TN3270 LU đ? tên máy tr?m, và tên máy (ứng dụng) phục vụ là dài hơn 31 kí t? đ?i di?n. Sau đó, b?n ch?nh s?a tên máy tr?m, và đi?u này gây ra nó đ? đư?c c?t ng?n. Trong trư?ng h?p này, máy tr?m khách hàng b? ?nh hư?ng c?a TN3270 không th? k?t n?i vào h? bơi LU đư?c ch? đ?nh sau khi b?n lưu tên máy tr?m. B?n ph?i t? thêm các kí t? đ?i di?n c?t ng?n l?i tên tr?m làm vi?c trư?c khi b?n lưu các thay đ?i.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2756124 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2756124 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2756124

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com