Raksta ID: 2756127 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? ir aprakst?tas probl?mas, kas ir nov?rstas 3. atjaunin?jumu apkopojum?, kas paredz?ts System Center 2012. Turkl?t ?aj? rakst? ir iek?auti 3. atjaunin?jumu apkopojuma instal??anas nor?d?jumi pakalpojumam System Center 2012.

Probl?mas, kas ir nov?rstas 3. atjaunin?jumu apkopojum?, kas paredz?ts System Center 2012

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

1. probl?ma

P?c System Center Data Protection Manager 2010 jaunin??anas uz System Center Data Protection Manager 2012 lentes vad?bas zi?ojums ner?da nokav?tas lentes.

2. probl?ma

System Center Data Protection Manager 2012 klientu aizsardz?ba neveic m?rogo?anu l?dz paredz?tajiem ierobe?ojumiem.

3. probl?ma

M??inot nor?d?t klienta datora v?rds un uzv?rds DPMServerName atrib?tu, izmantojot programmu Windows PowerShell, Windows PowerShell av?rij?m.

4. probl?ma

Kad Microsoft SharePoint viet?u kolekcija nosaukum? ir tuk?umz?me un veicat SharePoint vienumu l?me?a atkop?anu p?rvaldniek? System Center Data Protection Manager 2012, oper?cija neizdodas.

5. probl?ma

Kad ir p?rd?v?ta SharePoint vietne p?rvaldniek? System Center Data Protection Manager 2012, vietni nevar atjaunot.

6. probl?ma

SharePoint atjauno?anas punkts statusa atskaite par?da nepareizus datus p?rvaldniek? System Center Data Protection Manager 2012.

7. probl?ma

Noteikt?s situ?cij?s neizdodas veikt neizol?tu datora atkop?anu.

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

1. probl?ma

Ja lietojat 32 bitu versijas Windows Internet Explorer, lai start?tu t?mek?a konsoli, Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController kontrolleris nedarbojas pareizi.

2. probl?ma

Palai?ot Windows PowerShell cmdlet, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Ieg?t BPAModel netiek atpaz?ts k? cmdlet nosaukumu.
3. probl?ma

Kad j?s m??in?t main?t URL veidnes gad?jumu "t?mek?a programmu pieejam?bas monitorings", izmai?as netiek lietota.

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

1. probl?ma

P?c tam, kad port?l? System Center Service Manager 2012 main?t SharePoint vietnes valodu uz turku valodu, par?d?m?s virknes tiek negaid?ti par?d?tas ang?u valod?.

2. probl?ma

Kad atverat vai aizverat gad?jumus, Service Manager 2012 konsol? notiek atmi?as nopl?de.

3. probl?ma

Kad veidlapas vad?klu objektu pamat? ir GC kaudze, Service Manager 2012 konsoles avar?, par?d?t OutOfMemoryException k??du.

4. probl?ma

Atverot Service Manager 2012 konsoli, izmantojot Citrix, un p?c tam atverot gad?jumu veidlapas, Service Manager 2012 konsoles veiktsp?ja ir slikt?ka, nek? gaid?ts.

K? ieg?t un instal?t 3. atjaunin?jumu apkopojumu, kas paredz?ts System Center 2012

System Center Data Protection Manager 2012 un System Center Operations Manager 2012 atjaunin?jumu pakotnes ir pieejamas no vietnes Microsoft Update.

Turkl?t System Center Service Manager 2012 atjaunin?jumu pakotnes ir pieejamas ?aj? Microsoft lejupiel?des centra t?mek?a vietn? :
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=b7fdeee1-80a8-4f17-b855-3cc9f330269a
 • Lai ieg?tu un instal?tu atjaunin?jumus no vietnes Microsoft Update sist?m?, kur? ir instal?ts piem?rojams System Center 2012 komponents, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam noklik??iniet uz vad?bas panelis.
  2. Vad?bas panel? Control Panel veiciet dubultklik??i uz Windows Update.
  3. Log? Windows Update noklik??iniet uz Online mekl?t atjaunin?jumus no vietnes Microsoft Update.
  4. Noklik??iniet uz Ir pieejami svar?gi atjaunin?jumi.
  5. Atlasiet vajadz?go atjaunin?jumu apkopojums 3 pakotnes un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  6. Noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus lai instal?tu atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes.
 • Lai manu?li lejupiel?d?tu atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes no Microsoft atjaunin?jumu kataloga, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes.

  3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t Data Protection Manager atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
  3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Lejupiel?d?t
  Lejupiel?d?t Operations Manager atjaunin?jumu pakotni t?l?t.
Lai manu?li instal?tu atjaunin?jumu apkopojuma pakotnes, palaidiet t?l?k nor?d?to komandu no privele??t?s komandu uzvedne.

Msiexec.exe /updatePakotnes v?rds un uzv?rds>
Piem?ram, lai instal?tu 3. atjaunin?jumu apkopojumu, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012 (KB2750631), palaidiet ??du komandu:

Msiexec.exe /update KB2750631 AMD64 Server.msp

Instal??anas instrukcijas

Instal??anas instrukcijas: 3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Data Protection Manager 2012

Lai instal?tu 3. atjaunin?jumu apkopojumu, kas paredz?ts System Center Data Protection Manager 2012, r?kojieties ??di:
 1. Sagatavojiet System Center Data Protection Manager 2012 datu b?zes dubl?jumkopija.
 2. Instal?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni server?, kur? darbojas System Center Data Protection Manager 2012. Lai to izdar?tu, palaidiet DataProtectionManager2012 KB2751230.exe failu server?.

  Piez?mes

  • Pirms instal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni, aizveriet System Center Data Protection Manager 2012 administratora konsoli.
  • Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t System Center Data Protection Manager 2012 server? p?c tam, kad j?s instal?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni.
 3. System Center Data Protection Manager 2012 administratora konsol? atjauniniet aizsardz?bas a?entus. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m.
  • Atjauniniet aizsardz?bas a?entus no System Center Data Protection Manager 2012 administratora konsoles. Lai to paveiktu, izmantojiet ??du metodi:
   1. Atveriet System Center Data Protection Manager administratora konsoli.
   2. Izv?ln? P?rvald?ba cilnes, noklik??iniet uz A?enti TAB.
   3. Programm? Aizsarg?tu datoru sarakstu, izv?lieties datoru un p?c tam noklik??iniet uz Atjaunin?jums izv?ln? Darb?ba r?ti.
   4. Noklik??iniet uz J?un p?c tam noklik??iniet uz Atjaunin??anas a?entu.

   Piez?me. Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c tam, kad ?? metode tiek izmantota, lai atjaunin?tu aizsardz?bas a?entus.

  • Atjauniniet aizsarg?tu datoru aizsardz?bas a?entus. Lai to paveiktu, izmantojiet ??du metodi:
   1. Sa?emtu atjaunin?juma pakotni aizsardz?bas a?ents no "DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00 "direktoriju server?, System Center Data Protection Manager 2012.
   2. System Center Data Protection Manager 2012 x86 bitu versij?m katr? aizsarg?taj? dator? palaidiet ??du pakotni:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    System Center Data Protection Manager 2012 x64 bitu versij?m katr? aizsarg?taj? dator? palaidiet ??du pakotni:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Piez?me. DPMAgentInstaller.exe pakotne attiecas uz vis?m valod?m.

   3. Atveriet System Center Data Protection Manager 2012 administratora konsoli System Center Data Protection Manager 2012 server?.
   4. Noklik??iniet uz P?rvald?ba cilni, un p?c tam noklik??iniet uz A?enti TAB.
   5. Atlasiet aizsarg?jamo datoru, noklik??iniet uz Atsvaidzin?t inform?ciju, un p?c tam p?rbaudiet, vai a?ents, kas dator? ir instal?ta versija ir 4.0.1920.00.

Instal??anas instrukcijas: 3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012

Zin?m?s atjaunin?juma probl?mas
 • P?c tam, kad instal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni server? System Center Operations manager 2012 visas lomas, iz?emot par a?entu un Gateway lomas, atjaunin?jumi netiek par?d?tas Pievienot vai no?emt programmas no vad?bas pane?a vienumiem.
 • P?c tam, kad j?s instal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni, konsoles versijas numurs netiek main?ts. P?c tam, kad esat instal?jis 2. atjaunin?jumu apkopojumu, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012, konsoles versijas numurs ir 7.0.8560.0, k? paredz?ts.
 • P?c tam, kad instal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni t?mek?a konsol?, p?rl?kprogramm? Windows Internet Explorer tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
  Servera k??da lietojumprogramm? "/ OperationsManager".
  Lai atrisin?tu ?o probl?mu, aizveriet un restart?jiet programmu Windows Internet Explorer.
 • P?c tam, kad atinstal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni, skript? Discover Agent Versions un skripta fail? rodas iz??mums System.Management.Automation.ActionPreferenceStop. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, mainiet InstallDirectory "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System centru darb?bas" re?istra apak?atsl?gu ar v?rt?bu C:\Program Files\System centrs 2012\Operations Manager\PowerShell.
Instal?cijas piez?mes
 • Atjaunin?jumu apkopojuma pakotne ir pieejama no vietnes Microsoft Update ??d?s valod?s:
  • ??nie?u (tradicion?l?)
  • Ang?u
  • Fran?u
  • V?cu
  • It?lie?u
  • Jap??u
  • Portug??u (Braz?lija)
  • Krievu
  • Sp??u
  Da?i komponenti ir valodas zi?? neitr?li un ?o komponentu atjaunin?jumi nav lokaliz?ti
 • Atjaunin?jumu apkopojum? ir j?palai? k? administratoram.
 • Ja nev?laties restart?t datoru p?c konsoles atjaunin?juma lieto?anas, aizveriet konsoli pirms konsoles lomas atjaunin?juma lieto?anas.
 • Lai palaistu jaunu Microsoft Silverlight gad?jumu, not?riet Silverlight p?rl?kprogrammas ke?atmi?u un p?c tam restart?jiet Silverlight.
 • Neinstal?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni t?l?t p?c tam, kad ir instal?ts System Center 2012 serveris. Pret?j? gad?jum?, iesp?jams, netiks inicializ?ts st?voklis Darbsp?jas pakalpojums.
 • Aktiviz?jot lietot?ja konta kontroli, palaidiet .msp atjaunin??anas failus no privile??tas komandu uzvedne.
 • Lai var?tu lietot atjaunin?jumus operat?vajai datu b?zei un datu noliktavas datu b?z?m, jums attiec?b? uz t?m j?b?t sist?mas administratora ties?b?m.
 • Lai iesp?jotu t?mek?a konsoles labojumus, pievienojiet failam %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config ??du rindi?u:
<machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>
Piez?me. Pievienot rindi?u zem <system.web>, k? aprakst?ts ?aj? rakst? Microsoft Knowledge Base (KB):</system.web>
911722 Iesp?jams, sa?emsit k??das zi?ojumu, kad j?s piek??sit ASP.NET t?mek?a lap?m, kur?s ir iesp?jots ViewState, p?c tam, kad veiksit jaunin??anu no ASP.NET 1.1 uz ASP.NET 2.0

Atbalst?t? instal??anas sec?ba
Iesak?m instal?t atjaunin?jumu apkopojuma pakotni ??d? sec?b?.

Piez?me. Instal?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni a?entiem vai nu pirms, vai p?c tam, kad j?s instal?jat atjaunin?jumu apkopojuma pakotni servera infrastrukt?rai.
 1. Instal?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni ??d?m servera infrakstrukt?ras da??m:
  1. P?rvald?bas serveris vai serveri
  2. V?rtejas serveri
  3. P?rskatu serveri
  4. T?mek?a konsole servera lomu datori
  5. Oper?ciju konsoles lomu datori
 2. Manu?li import?jiet p?rvald?bas pakotnes.
 3. Lietojiet a?entu atjaunin?jumu manu?li instal?tiem a?entiem vai veiciet instal?cijas pa?pieg?di no oper?ciju konsoles skata Neizlemts.

Piez?me. Ja ir iesp?jots l?dzeklis Pievienot?s MG/pak?pes, vispirms atjauniniet l?dzek?a Pievienot?s MG/pak?pes augst?k? l?me?a pak?pi.

Inform?cija par instal??anu
Lai lejupiel?d?tu atjaunin?jumu apkopojuma pakotni un izg?tu failus, kas iek?auti atjaunin?jumu apkopojuma pakotn?, r?kojieties ??di:
 1. Lejupiel?d?jiet atjaunin?jumus, ko katram datoram nodro?ina Microsoft Update. Microsoft Update nodro?ina atbilsto?us atjaunin?jumus saska?? ar katr? dator? instal?tajiem komponentiem.
 2. Lietojiet atbilsto?us MSP failus katr? dator?.

  Piez?mes
  • Atjaunin?jumu apkopojuma pakotn? iek?auti ??di MSP faili. Lietojiet visus MSP failus, kas saist?ti ar konkr?tu datoru. Piem?ram, ja p?rvald?bas server? ir instal?ta t?mek?a konsole un konsoles lomas, p?rvald?bas serverim lietojiet tr?s MSP failus. Lietojiet vienu MSP failu katrai konkr?tajai servera lomai.
  • Microsoft Update .cab failiem var pievienot GUID, kas ietver t?l?k uzskait?tos MSP. Katra lokaliz?t? komponenta atjaunin?jumu piln?gs .cab GUID kart?jums ir atrodams tabul? p?c ?iem nor?d?jumiem.
  • KB2750631 AMD64 Agent.msp
  • KB2750631 AMD64 Console.msp
  • KB2750631 AMD64 Gateway.msp
  • KB2750631 AMD64 Reporting.msp
  • KB2750631 AMD64 Server.msp
  • KB2750631 AMD64 WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Import?jiet ??das p?rvald?bas pakotnes:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Inform?ciju par to, k? import?t p?rvald?bas pakotni no diska, skatiet ?aj? Microsoft TechNet vietn?:
K? import?t Operations Manager p?rvald?bas pakotni
Piez?me. P?rvald?bas pakotnes tiek iek?autas servera komponentu atjaunin?jumos ?aj? ce??:
% SystemDrive %\Program Files\System centra 2012\Operations Manager\Server\Management pakotnes atjaunin?jumu apkopojumiem,
Ja esat lejupiel?d?jis .cab failos sapakotus MSP failus, kas paredz?ti komponentam vair?k?s lokaliz?cij?s, skatiet ?o tabulu. Tabul? ir par?d?ti GUID, kas nor?d?t .cab faila nosaukum?. J?s skat?t ?o tabulu, lai noteiktu, uz kuru lokaliz?ciju attiecas .cab failos sapakotais MSP.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
KomponentsArhitekt?raLokaliz?cijaPiesaist?to GUID
KonsoleAMD 64Ang?u755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
??nie?u71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
V?cubc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Fran?u3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
It?lie?u494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Jap??u1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portug??u (BR)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Sp??ua250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Krievu69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konsolex86Ang?u74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
??nie?u0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
V?cue92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Fran?u3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
It?lie?u71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Jap??ue6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portug??u (BR)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Sp??ued7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Krievu1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
AtskaitesAMD 64Ang?u8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
??nie?u6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
V?cud4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Fran?u2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
It?lie?u55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Jap??u1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portug??u (BR)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Sp??uabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Krievu7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
T?mek?a konsoleAMD 64Ang?u2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
??nie?ua6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
V?cu48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Fran?u631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
It?lie?u5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Jap??uf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portug??u (BR)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Sp??uc429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Krievu15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Atinstal??anas inform?cija
Lai no?emtu atjaunin?juma instal?ciju, izpildiet ??du komandu:
msiexec / uninstallPatchCodeGuid> / paketeRTMProductCodeGuid>

Piez?me. Komand? RTMProductCodeGuid" ir vietturis ir vienam no ?iem GUID:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Serveris7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konsole (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konsole (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
AtskaitesA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
T?mek?a konsole (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
A?ents (Amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
A?ents (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
A?ents (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
V?rteja7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
Turkl?t "PatchCodeGuid" ir vietturis vien? no ?iem:

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
PatchCodeKomponentsCentr?lais procesorsLokaliz?cija
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konsolex64LV
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konsolex86LV
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64LV
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}A?entsx64LV
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}A?entsx86LV
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}A?entsia64LV
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}V?rtejax64LV
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Atskaitesx64LV
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Serverisx64LV
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}T?mek?a konsolex64LV
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konsolex64KN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konsolex86KN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Atskaitesx64KN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}T?mek?a konsolex64KN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konsolex64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konsolex86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Atskaitesx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}T?mek?a konsolex64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konsolex64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konsolex86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Atskaitesx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}T?mek?a konsolex64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konsolex64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konsolex86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Atskaitesx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}T?mek?a konsolex64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konsolex64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konsolex86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Atskaitesx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}T?mek?a konsolex64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konsolex64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konsolex86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Atskaitesx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}T?mek?a konsolex64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konsolex64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konsolex86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Atskaitesx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}T?mek?a konsolex64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konsolex64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konsolex86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Atskaitesx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}T?mek?a konsolex64RU

Instal??anas instrukcijas: 3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Service Manager 2012

Lai instal?tu 3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Service Manager 2012, r?kojieties ??di:
 1. Aizveriet visas ar System Center Service Manager 2012 saist?t?s programmas. Piem?ram, aizveriet System Center Service Manager 2012 konsoli, pa?apkalpo?an?s port?la saites un autoriz??anas r?ku.
 2. Lejupiel?d?jiet atjaunin?jumu apkopojuma pakotni un saglab?jiet to m?r?a map?.

  Piez?me
  ?? atjaunin?juma pakotne satur gan x86 un x64 versijas Update Rollup 3 sist?mas centru pakalpojumu p?rvaldnieks 2012. Lejupiel?d?jiet atbilsto?o versiju attiec?b? uz sist?mu, kas darbojas j?su dator?.
 3. Atveriet m?r?a mapi.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.116.exe vai SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.116.exe failu un p?c tam noklik??iniet uzPalaist k? administratoram.
 5. Akcept?jiet Microsoft programmat?ras licences nosac?jumus, ja jums tas tiek pied?v?ts, un p?c tam izpildiet instal??anas vedn? nor?d?t?s darb?bas.
 6. Kad instal??ana ir pabeigta, import?jiet Console.mpb no p?rvald?bas servera instal?cijas mapes un restart?jiet konsoli p?c import??anas.

Faili, kas ir atjaunin?ti p?c System Center 2012 3. atjaunin?jumu apkopojuma instal??anas

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Main?tie failiFaila lielumsVersija
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
Inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll Help.xml10,65,4644.0.1920.0

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Main?tie failiFaila lielumsVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Nav piem?rojams
DashboardViewer.xap4,124,076Nav piem?rojams
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

3. atjaunin?jumu apkopojums, kas paredz?ts System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Main?tie failiFaila lielumsVersija
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Nav piem?rojams
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Nav piem?rojams
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Rekviz?ti

Raksta ID: 2756127 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2012. gada 30. decembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2756127 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2756127

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com