Identifikator ?lanka: 2756127 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak govori o problemima koji su re?eni u zbirnoj ispravci 3 za Microsoft System Center 2012. Pored toga, ovaj ?lanak sadr?i i uputstvo za instalaciju zbirne ispravke 3 za System Center 2012.

Problemi koji su re?eni u zbirnoj ispravci 3 za System Center 2012

Zbirna ispravka 3 za System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

1. problem

Nakon ?to nadogradite System Center Data Protection Manager 2010 na System Center Data Protection Manager 2012, izve?taj o upravljanju trakom ne prikazuje kasne trake.

2. problem

System Center Data Protection Manager 2012 Client Protection ne pode?ava razmeru do o?ekivanih ograni?enja.

3. problem

Kada poku?ate da navedete ime ra?unara klijenta u atributu DPMServerName koriste?i Windows PowerShell, dolazi do ru?enja programa Windows PowerShell.

4. problem

Ako ime kolekcije lokacija Microsoft SharePoint sadr?i razmak, a obavili ste operaciju oporavka SharePoint na nivou stavke u programu System Center Data Protection Manager 2012, operacija je neuspe?na.

5. problem

Nakon ?to preimenujete SharePoint lokaciju u programu System Center Data Protection Manager 2012 ne mo?ete da vratite lokaciju.

6. problem

SharePoint Recovery Point Status Report prikazuje neispravne podatke u programu System Center Data Protection Manager 2012.

7. problem

Automatizovani oporavak sistem ne uspeva u odre?enim situacijama.

Zbirna ispravka 3 za program System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

1. problem

Kada koristite 32-bitnu verziju programa Windows Internet Explorer za pokretanje Veb konzole, Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController kontroler ne radi ispravno.

2. problem

Kada pokrenete Windows PowerShell cmdlet, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Get-BPAModel nije prepoznat kao ime za cmdlet.
3. problem

Kada poku?ate da promenite URL adresu u instanci predlo?ka ?nadgledanje dostupnosti Veb aplikacija?, izmena se ne primenjuje.

Zbirna ispravka 3 za program System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

1. problem

Nakon ?to promenite jezik lokacije SharePoint na turski jezik na portalu System Center Service Manager 2012, niske za prikaz se neo?ekivano prikazuju na engleskom jeziku.

Zbirna ispravka 3 za Service Manager 2012 ne odnosi se na slede?e situacije:

? Kada otvorite ili zatvorite incidente, dolazi do curenja memorije u konzoli Service Manager 2012.
? Kada je koren objekata kontrole obrazaca u GC gomili, konzola Service Manager 2012 se ru?i uz gre?ku OutOfMemoryException.
? Kada otvorite konzolu Service Manager 2012 koriste?i Citrix, a zatim otvorite obrasce incidenata, performanse konzole Service Manager 2012 lo?ije su od o?ekivanih.

Preuzimanje i instalacija zbirne ispravke 3 za System Center 2012

Paketi ispravki za System Center Data Protection Manager 2012 i System Center Operations Manager 2012 dostupne su na lokaciji Microsoft Update.

Pored toga, paketi ispravki za System Center Service Manager 2012 dostupne su na slede?oj Microsoft Download Center veb lokaciji:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34960
 • Da biste preuzeli i instalirali ispravke sa lokacije Microsoft Update, sledite ove korake na sistemu koji ima instaliranu primenljivu System Center 2012 komponentu:
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
  2. Na kontrolnoj tabli dvaput kliknite na stavku Windows Update.
  3. U prozoru Windows Update kliknite na Proveri da li na mre?i postoje ispravke za Microsoft Update.
  4. Kliknite na Va?ne ispravke su dostupne.
  5. Izaberite primenljive pakete Zbirna ispravka 3, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Kliknite na dugme Instaliraj ispravke da biste instalirali pakete zbirnih ispravki.
 • Da biste ru?no preuzeli pakete zbirnih ispravki iz Microsoft Update kataloga, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije.

  Zbirna ispravka 3 za System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzmi
  Odmah preuzmite paket ispravki za Data Protection Manager.
  Zbirna ispravka 3 za System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Preuzmi
  Odmah preuzmite paket ispravki za Operations Manager.
Da biste ru?no instalirali pakete zbirnih ispravki, pokrenite slede?u komandu sa komandne linije sa punim privilegijama:

msiexec.exe /update <PackageName>
Na primer, da biste instalirali zbirnu ispravku 3 za System Center Operations Manager 2012 (KB2750631), pokrenite slede?u komandu:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Uputstva za instalaciju

Uputstva za instalaciju za zbirnu ispravku 3 za System Center Data Protection Manager 2012

Da biste instalirali zbirnu ispravku 3 za System Center Data Protection Manager 2012, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju baze podataka programa System Center Data Protection Manager 2012.
 2. Instalirajte paket zbirnih ispravki na server na kome je instaliran System Center Data Protection Manager 2012. Da biste ovo uradili, pokrenite datoteku DataProtectionManager2012-KB2751230.exe na serveru.

  Napomene

  • Pre nego ?to instalirate paket zbirnih ispravki, zatvorite System Center Data Protection Manager 2012 administratorsku konzolu.
  • Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete System Center Data Protection Manager 2012 server nakon ?to instalirate paket zbirnih ispravki.
 3. U System Center Data Protection Manager 2012 administratorskoj konzoli a?urirajte za?titne agente. Da biste to uradili, koristite neki od slede?ih metoda.
  • A?urirajte za?titne agente iz System Center Data Protection Manager 2012 administratorske konzole. Da biste to uradili, koristite slede?i metod:
   1. Otvorite System Center Data Protection Manager administratorsku konzolu.
   2. Na kartici Upravljanje kliknite na karticu Agenti.
   3. U listi Za?ti?eni ra?unar izaberite ra?unar, a zatim u oknu Radnja kliknite na Radnja.
   4. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na A?uriraj agente.

   Napomena Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar nakon primene ovog metoda a?uriranja za?titnih agenata.

  • A?urirajte za?titne agente na za?ti?enom ra?unaru. Da biste to uradili, koristite slede?i metod:
   1. Preuzmite paket za a?uriranje za?titnog agenta iz direktorijuma ?DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00? na System Center Data Protection Manager 2012 serveru.
   2. Za verzije servera System Center Data Protection Manager 2012 zasnovane na x86 procesorima, pokrenite slede?i paket na svakom za?ti?enom ra?unaru:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    Za verzije servera System Center Data Protection Manager 2012 zasnovane na x64 procesorima, pokrenite slede?i paket na svakom za?ti?enom ra?unaru:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Napomena Paket DPMAgentInstaller.exe primenjuje se na sve jezike.

   3. Otvorite System Center Data Protection Manager 2012 administratorsku konzolu na System Center Data Protection Manager 2012 serveru.
   4. Kliknite karticu Upravljanje, a zatim kliknite na karticu Agenti.
   5. Izaberite za?ti?ene ra?unare, kliknite na Osve?i informacije, a zatim proverite da li je na ra?unarima instalirana verzija agenta 4.0.1920.00.

Uputstva za instalaciju za zbirnu ispravku 3 za System Center Operations Manager 2012

Poznati problemi za ovu ispravku
 • Nakon ?to instalirate paket zbirnih ispravki na sve uloge na System Center Operations Manager 2012 serveru, osim na uloge Agent i Mre?ni prolaz, ispravke se ne prikazuju u stavci Dodaj ili ukloni programe u kontrolnoj tabli.
 • Nakon ?to instalirate paket zbirnih ispravki, broj verzije konzole nije promenjen. Nakon ?to instalirate zbirnu ispravku 2 za System Center Operations Manager 2012, broj verzije konzole je 7.0.8560.0 kao ?to je o?ekivano.
 • Nakon ?to instalirate paket zbirnih ispravki na Veb konzoli, dobijate slede?u poruku o gre?ci u programu Windows Internet Explorer:
  Gre?ka servera u '/OperationsManager' aplikaciji.
  Da biste re?ili ovaj problem, zatvorite Windows Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite.
 • Nakon ?to deinstalirate paket zbirnih ispravki, dolazi do izuzetka System.Management.Automation.ActionPreferenceStop u skripti Discover Agent Versions i dolazi do ru?enja skripte. Da biste re?ili ovaj problem, promenite vrednost InstallDirectory u potklju?u registratora ?HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations? na C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Napomene vezane za instalaciju
 • Paket zbirnih ispravki dostupan je na lokaciji Microsoft Update na slede?im jezicima:
  • kineski (tradicionalni)
  • engleski
  • francuski
  • nema?ki
  • italijanski
  • japanski
  • portugalski (Brazil)
  • ruski
  • ?panski
  Neke komponente su iste za sve jezike, a ispravke za ove komponente se ne lokalizuju.
 • Zbirnu ispravku morate da pokrenete kao administrator.
 • Ako ne ?elite da ponovo pokrenete ra?unar nakon ?to primenite ispravku konzole, zatvorite konzolu pre nego ?to primenite ispravku za ulogu konzole.
 • Da biste pokrenuli novu instancu dodatne komponente Microsoft Silverlight, obri?ite ke? memoriju pregleda?a u dodatnoj komponenti Silverlight, a zatim ponovo pokrenite Silverlight.
 • Paket zbirnih ispravki nemojte da instalirate odmah nakon ?to instalirate System Center 2012 server. U suprotnom, stanje Health Service mo?da ne?e biti pokrenuto.
 • Ako je omogu?ena kontrola korisni?kog naloga, pokrenite datoteke ispravke .msp sa komandne linije sa punim privilegijama.
 • Morate da imate prava administratora sistema na instancama baze podataka za operativnu bazu podataka i skladi?te podataka da bi ispravke bile primenjene na ove baze podataka.
 • Da biste omogu?ili zakrpe Veb konzole, dodajte slede?i red u datoteku %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Napomena Dodajte red ispod <system.web> kao ?to je opisano u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja (KB):
911722 Mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci kada pristupite ASP.NET Veb stranicama na kojima je omogu?en ViewState nakon ?to obavite nadogradnju sa ASP.NET 1.1 na ASP.NET 2.0 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Podr?ani redosled instalacije
Preporu?ujemo da instalirate paket zbirnih ispravki po slede?em redosledu.

Napomena Paket zbirnih ispravki instalirajte na agentima pre ili nakon ?to instalirate paket zbirnih ispravki na infrastrukturu servera.
 1. Instalirajte paket zbirnih ispravki na slede?u infrastrukturu servera:
  1. Server ili serveri za upravljanje
  2. Serveri mre?nog prolaza
  3. Serveri za izve?tavanje
  4. Ra?unari sa ulogom servera Veb konzole
  5. Ra?unari sa ulogom konzole za operacije
 2. Ru?no uvezite pakete za upravljanje.
 3. Primenite ispravku agenta na ru?no instalirane agente ili prosledite instalaciju iz prikaza na ?ekanju u konzoli za operacije.

Napomena Ako je omogu?ena funkcija Connected MG/Tiering, prvo a?urirajte gornji sloj funkcije Connected MG/Tiering.

Informacije o instalaciji
Da biste preuzeli paket zbirnih ispravki i izdvojili datoteke koje su sadr?ane u paketu zbirnih ispravki, sledite ove korake:
 1. Preuzmite ispravke koje Microsoft Update omogu?ava za svaki ra?unar. Microsoft Update omogu?ava odgovaraju?e ispravke u skladu sa komponenta ma koje su instalirane na svakom ra?unaru.
 2. Primenite odgovaraju?e MSP datoteke na svaki ra?unar.

  Napomene
  • Slede?e MSP datoteke obuhva?ene su paketom zbirnih ispravki. Primenite sve MSP datoteke koje se odnose na odre?eni ra?unar. Na primer, ako su uloge Veb konzole i konzole instalirane na serveru za upravljanje, primenite tri MSP datoteke na server za upravljanje. Primenite jednu MSP datoteku na server za svaku odre?enu ulogu koji server ima.
  • Microsoft Update mo?e da prilo?i GUID datotekama .cab koje sadr?e MSP-ove koji su navedeni ispod. Pre?ite na tabelu koja sledi nakon ovih uputstava za potpuno mapiranje .cab GUID-ova ispravci svake lokalizovane komponente.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Uvezite slede?e pakete za upravljanje:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Informacije o tome kako da uvezete paket za upravljanje sa diska dobi?ete ako posetite slede?u Microsoft TechNet Veb lokaciju:
Uvoz Operations Manager paketa za upravljanje
Napomena Paketi za upravljanje sadr?ani su ispravkama za komponente servera na slede?oj putanji:
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Ako ste preuzeli MSP datoteke kojima je dodata oznaka tipa datoteke .cab za komponentu na vi?e lokalnih standarda, pogledajte slede?u tabelu. Tabela navodi GUID-ove koji su prisutni u imenu .cab datoteke. Mo?ete da pogledate tabelu da biste odredili koji lokalni standard se odnosi MSP sa dodatom oznakom tipa datoteke .cab.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
KomponentaArhitekturaLokalni standardPrilo?eni GUID
KonzolaAMD 64engleski755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
kineski71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
nema?kibc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
francuski3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
italijanski494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
japanski1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
portugalski (Brazil)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
?panskia250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
ruski69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Konzolax86engleski74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
kineski0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
nema?kie92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
francuski3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
italijanski71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
japanskie6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
portugalski (Brazil)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
?panskied7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
ruski1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
Izve?tavanjeAMD 64engleski8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
kineski6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
nema?kid4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
francuski2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
italijanski55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
japanski1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
portugalski (Brazil)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
?panskiabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
ruski7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
Veb konzolaAMD 64engleski2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
kineskia6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
nema?ki48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
francuski631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
italijanski5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
japanskif90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
portugalski (Brazil)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
?panskic429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
ruski15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Informacije o deinstalaciji
Da biste deinstalirali ispravku, pokrenite slede?u komandu:
msiexec /uninstall <PatchCodeGuid> /package <RTMProductCodeGuid>

Napomena U ovoj komandi ?RTMProductCodeGuid? je ?uvar mesta za jedan od slede?ih GUID-ova:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Server7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Konzola (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Konzola (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
Izve?tavanjeA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
Veb konzola (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Agent (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Agent (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Agent (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Mre?ni prolaz7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
Pored toga, ?PatchCodeGuid? je ?uvar mesta za neke od slede?ih GUID-ova:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
PatchCodeKomponentaCPULokalno
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Konzolax64EN
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Konzolax86EN
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64EN
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Agentx64EN
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Agentx86EN
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Agentia64EN
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Mre?ni prolazx64EN
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Izve?tavanjex64EN
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Serverx64EN
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}WebConsolex64EN
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Konzolax64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Konzolax86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Izve?tavanjex64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}WebConsolex64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Konzolax64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Konzolax86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Izve?tavanjex64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}WebConsolex64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Konzolax64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Konzolax86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Izve?tavanjex64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}WebConsolex64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Konzolax64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Konzolax86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Izve?tavanjex64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}WebConsolex64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Konzolax64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Konzolax86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Izve?tavanjex64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}WebConsolex64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Konzolax64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Konzolax86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Izve?tavanjex64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}WebConsolex64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Konzolax64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Konzolax86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Izve?tavanjex64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}WebConsolex64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Konzolax64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Konzolax86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Izve?tavanjex64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}WebConsolex64RU

Uputstva za instalaciju za zbirnu ispravku 3 za System Center Service Manager 2012

Da biste instalirali zbirnu ispravku 3 za System Center Service Manager 2012, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije vezane za System Center Service Manager 2012. Na primer, zatvorite konzolu System Center Service Manager 2012, veze ka samouslu?nim portalima i alatku za kreiranje.
 2. Preuzmite paket zbirnih ispravki, a zatim ga sa?uvajte u izabranu fasciklu.

  Napomena
  Ovaj paket zbirnih ispravki sadr?i x86 verziju i x64 verziju zbirne ispravke 3 za System Center Service Manager 2012. Preuzmite odgovaraju?u verziju za sistem koji koristite.
 3. Otvorite ciljnu fasciklu:
 4. Desnim tasterom mi?a kliknite na datoteku SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe ili na datoteku SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe, a zatim kliknite na Pokreni kao administrator.
 5. Prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver kada budete upitani da to uradite, a zatim obavite instalaciju prate?i korake iz ?arobnjaka za instalaciju.

Datoteke koje su a?urirane nakon ?to instalirate zbirnu ispravku 3 za System Center 2012

Zbirna ispravka 3 za System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Datoteke koje su promenjeneVeli?ina datotekeVerzija
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

Zbirna ispravka 3 za System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Datoteke koje su promenjeneVeli?ina datotekeVerzija
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Nije primenljivo
DashboardViewer.xap4,124,076Nije primenljivo
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

Zbirna ispravka 3 za System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Datoteke koje su promenjeneVeli?ina datotekeVerzija
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Nije primenljivo
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Nije primenljivo
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2756127 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft System Center 2012
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2756127

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com