"Nevar p?rbaud?t parakstu" instal??anas k??da Office 2013 vai Office 365 Home

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2756166
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

M??inot lejupiel?d?t un installOffice 365 m?j?m vai biroja 2013 suite, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:

"M?s atvainojamies, bet mums nevar p?rbaud?t parakstu failu, nepiecie?ams instal?t Office produktu."

Lai nov?rstu ?o k??du, m??iniet ??das metodes.

1. metode: M??iniet vadu savienojumu

Ja lietojat bezvadu savienojumu, m??iniet yourcomputer, izmantojot t?kla kabeli, viet?. Tas var pa?trin?t lejupiel?des un instal?t procesu.

2. metode: Not?riet interneta pagaidu failus

Lai no?emtu pagaidu interneta failus uz Internet Explorer autom?tiski palaist ?o salabot:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Labot ?o probl?mu
Microsoft salabot 50472
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


Ja j?s nevarat palaist noteikt un j?s useInternet Explorer Windows 7, followthese manu?l?s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?ktun p?c tam dodieties uz Vad?bas paneli.
 2. Atveriet interneta opcijas.
 3. Cilnes Visp?r?gi sada?? p?rl?ko?anas v?sturenoklik??iniet uz Dz?st .
 4. Atz?m?jiet izv?les r?ti?ainterneta pagaidu faili .
 5. Atz?m?jiet izv?les r?ti?a Saglab?t izlases vietnes datus , ja nev?laties dz?st s?kfailus un failus, kas saist?ti ar j?su izlases saraksta vietn?m.
 6. Noklik??iniet uz Dz?st.
Lai dz?stu interneta pagaidu failus no Windows 8, izpildiet sada?? "lai dz?stu p?rl?ko?anas v?sturi"Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus.

Ja joproj?m sa?emat ?o k??du, mainiet lejupiel?des faila nosaukumu. Lai to paveiktu, izmantojiet ??du metodi.

K? main?t lejupiel?des faila nosaukumu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Izpildiet t?s pa?as darb?bas, j?s p?r??ma s?kotn?ji s?kt Office instal?t.
 2. Kad j?s redzat iesp?ju Palaist, Saglab?jiet vai atceliet noklik??iniet uz nolai?am?s bulti?as blakus saglab?t un izv?lieties Saglab?t k?.
 3. Apskat?t faila v?rds un uzv?rds dialoglodzi?? Saglab?t k? . Ja tas satur skaitli iekav?s k? ?is [1] faila nosaukuma beig?s, to no?emt.
 4. Saglab?jiet failu un p?c tam dodieties uz atra?an?s vietu, to saglab?j?t.
 5. Atveriet failu, lai s?ktu instal??anu.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dz??ot interneta pagaidu failus un t?mek?a lapu v?sturi, dodieties uz Windows rakst?:Web lapas v?stures dz??ana.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2756166 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 21. apr?lis - P?rskat??ana: 7.0
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB2756166 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2756166

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com